Monday, December 29, 2008

ဟ-ဠ---ဟံသာ၀တီ ၃၂-ၿမိဳ႔ မွ ဠင္းတ

ဟံသာ၀တီ ၃၂-ၿမိဳ။ ။ ကလ်ာဏီေက်ာက္စာလာ သာသနာ ၂၀၀၂-ခုႏွစ္၊ သကၠရာဇ္ ၈၂၀-ခုေရာက္ေသာအခါ ဟံသာ၀တီျပည္ ဓမၼေစတီေခၚ ရာမာဓိပတိ မင္းျမတ္လက္ထက္၀ယ္ မြန္တိုင္း ၃-ရပ္၌ ဟံသာ၀တီမ႑လ ဥႆာပဲခူးတိုင္းရွိ ၃၂-ၿမိဳ႕ကိုဆိုသည္။
ေက်ာက္ေမာ္ၿမိဳ႕၊ အမဲၿမိဳ႕၊ တံုဇရစ္ၿမိဳ႕၊ က်ည္ကူၿမိဳ႕၊ စစ္ေတာင္းၿမိဳ႕၊
ဒင္းမဲ့ၿမိဳ႕၊ ဇရႊဲၿမိဳ႕၊ အသားၿမိဳ႕၊ ေမာ္ပ်ိဳ႕ၿမိဳ႕၊ လကြန္း ဗ်ည္းၿမိဳ႕၊ (၁၀)။
အခံရိမ္ၿမိဳ႕၊ မအူၿမိဳ႕၊ ရမၼာနဂိုၿမိဳ႕၊ ရမၼ၀တီၿမိဳ႕၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕၊
လိုင္ၿမိဳ႕၊ ေဘာင္လင္းၿမိဳ႕၊ ထန္းေတာ္ႀကီးၿမိဳ႕၊ တီတြတ္ၿမိဳ႕၊ ေဇ႒ၿမိဳ႕၊ (၂၀)။
ေဇာင္းတူၿမိဳ႕၊ ဘားကိုင္ၿမိဳ႕၊ ထုန္ခံၿမိဳ႕၊ ရဲႏြဲၿမိဳ႕၊ေမရဥၥရၿမိဳ႕၊
တင္ေပါင္ၿမိဳ႕၊မင္းရဲလွၿမိဳ႕၊ေကာလိယၿမိဳ႕၊ ပိုင္းတာၿမိဳ႕၊ ယြန္ဇလင္ၿမဳိ႕၊ (၃၀)။
၀င္ၿပိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဟသၤာဇိုင္ကနိန္ၿမိဳ႕၊ (၃၂)။

ဟင္းရိုင္းအျပား၊ မ်ိဳး ၂-ပါး၊ ထင္ရွား ဘူမိရပ္။ ။ ဤ၌ အက်ဥ္းမွ် ျပသြားမည္ျဖစ္၍ အက်ယ္ကိုမူ သဗၸ ဓာတုကသွ်တ္ သတၱမက႑၌ ၾကည့္ပါကုန္။
(၁) ရတၱ ရသ သိႏၶဳရ- ဟင္းရိုင္းနီ၊ ေတာင္ထြက္ ဆုန္းနီေက်ာက္ကို ခ်က္၍ ထုတ္ယူသည္၊
၎င္းသည္ လက်္ာလမ္း၌ အသံုး၀င္၏၊
(၂) ေသတ ရသ သိႏၶဳရ- ဟင္းရိုင္းျဖဴ၊ ေတာင္ထြက္ ဆုန္းျဖဴေက်ာက္ကို ခ်က္၍ထုတ္ယူသည္၊
၎င္းသည္ လက္၀ဲ ေငြလုပ္ေသာ လမ္းမ်ား၌ အသံုး၀င္၏။

ဟသၤာငွက္မ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ အဘိဓာန္ဋီကာမွ။
(၁) ရာဇ ဟသၤာမ်ိဳး- ႏႈတ္သီးႏွင့္ ေျခေခ်ာင္း နီသည္၊ ကိုယ္လံုး ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴသည္။
(၂) မလ’ိကာ ဟသၤာမ်ိဳး- စိမ္းညစ္ေသာ ေျခေထာက္ ႏႈတ္သီးရွိသည္၊ ကိုယ္ေရာင္ မသန္႕ရွိသည္၊
(၃) ဓတရ႒ ဟသၤာမ်ိဳး- မည္းနက္ေသာ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ႏႈတ္သီးရွိသည္၊ ကိုယ္ေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။

ဟသၤာငွက္မ်ိဳး ၆-ပါး၊ တနည္း။ ။ ဇာတ္အ႒ကထာ ပဥၥမအုပ္ ၃၇၉ ၌အက်ယ္ရႈပါ။ ကိုယ္ေရာင္ အေမြး လိုက္၍ ၆-ပါး ျပားသည္။
(၁) တိဏဟံသမ်ိဳး- ျမက္စားဟသၤာ (ငန္းဘဲ)မ်ိဳး၊
(၂) ပ႑ဳ ဟံသ- ၀ါေျဖာ့ေျဖာ့ဟသၤာမ်ိဳး၊
(၃) မေနာသီလာ ဟံသ-ဟသၤာနီမ်ိဳး၊
(၄) ေသတ ဟံသ- ေငြ ဟသၤာမ်ိဳး၊
(၅) ပါက ဟံသ- နီျဖဴ က်ားမ်ိဳး၊
(၆) ဓတရ႒ ဟံသ- ?မ်ိဳး။

ဟိတ္ ၆-ပါး။ ။ ေကာင္းက်ိဳး မေကာင္းက်ိဳးတို႕ကို ေပးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းတရား ၆-ပါး။
(၁) ေလာဘဟိတ္၊ (၂) ေဒါသဟိတ္၊ (၃) ေမာဟဟိတ္၊
အကုသိုလ္မ်ိဳး၊ အျပစ္ရွိ ဆိုးက်ိဳး ဒုကၡကို ေပး၏၊
(၄) အေလာဘဟိတ္၊ (၅) အေဒါသဟိတ္၊ (၆) အေမာဟဟိတ္၊
ကုသိုလ္မ်ိဳး၊ အျပစ္မရွိ ေကာင္းက်ိဳး သုခကို ေပး၏။

ဟိတ္ ၉-ပါး၊ တနည္း။ ။
ကုသိုလ္စိတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဟိတ္ ၃-ပါး၊
အကုသိုလ္စိတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဟိတ္ ၃ပါး၊
အဗ်ာကတစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဟိတ္ ၃-ပါး၊ ေပါင္း ၉-ပါး။

ဟိတအျပား၊ မ်ိဳး ၂-ပါး၊ ခြဲျခား ေ၀ဘန္သိ။ ။
အက်ိဳး စီးပြား ေဆာင္ရြက္ရွာေဖြရာ၌ က်င့္သံုး ေ၀ဘန္မႈ ၂မ်ိဳး။
(၁) အတၱဟိတ- ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ကိုယ္က်ိဳးသက္သက္မ်ိဳး၊
(၂) ပရဟိတ- ကိုယ္ေရးမဖက္ သူတပါးတို႕ အက်ိဳးသက္သက္မ်ိဳး။

ဟိမ၀ႏၲာ၊ ေတာင္ေတာသာ၊ ၄-ျဖာ မ်ိဳးအျပား။ ။
ဟိမ၀ႏၲာမ်ိဳး ၄-ပါးကိုေမးသည္၊
"ဇမၺဴကြၽန္းသို႕၊ သံုးကြၽန္းတို႕မွာ၊ ဟိမ၀ါေတာ၊ ရွိသည္ၾသရွင့္" က်ည္းကန္အေျဖ။
(၁) ဇမၺဴဒီပါ ဟိမ၀ႏၲာ- ေတာင္ကြၽန္း ဟိမ၀ါ၊
(၂) ျပဳဗၺ၀ိေဒဟ ဟိမ၀ႏၲာ- အေရွ့ကြၽန္း ဟိမ၀ါ၊
(၃) အပရေဂါယာန ဟိမ၀ႏၲာ- အေနာက္ကြၽန္း ဟိမ၀ါ၊
(၄) ဥတၱရကုရု ဟိမ၀ႏၲာ- ေျမာက္ကြၽန္းဟိမ၀ါ။

ဟိရီ တရားမ်ိဳး ၈-ပါး။ ။ ၎င္း သရုပ္ကို (ရွက္ျခင္း အေၾကာင္းမ်ိဳး ၄-ပါး ၂-နည္း)၌ ဆိုခဲ့ၿပီ။

"ဠ"

ဠင္းတ။ ။ "လင္းတ" ငွက္ ကို "ဠင္းတ" ဟုလည္း "ဠ" ႏွင့္ေရးၾကသည္။ ျမန္မာစာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္းတြင္မူ
"ဠင္းတ" ဟူ၍မျပဘဲ "လင္းတ" ဟုသာျပသည္။

Read More...အျပည့္အစံုသို႔....

ေသ-ေသာ-သဲ-သွ်-သြ---ေသ ၄-ပါး မွ သြားတိုက္ျခင္း

ေသ ၄-ပါး။ ။ ဤသရုပ္ ၄-ပါးကား၊ က်မ္းႀကီးက်မ္းခိုင္တို႕၌ မလာ၊ ေရွးရိုးေျပာစဥ္မွတ္စုမွ သုေတသန ျပဳလိုက္သည္။
(၁) ရွင္မဟာကႆပ၏ ရုပ္ဓာတ္ အေလာင္းေတာ္ျမတ္သည္ ေ၀ဘာရေတာင္ ျမကမၺလာထက္၀ယ္ ယခုတိုင္ ရွိေနသည္ ဟူ၏၊
(၂) အရွင္သုဘာရ၏ အေလာင္းေတာ္ျမတ္သည္ ဥတၱမ ေတာင္ထက္၀ယ္ ယခုတိုင္ရွိသည္ ဟူသတတ္၊
(၃) အရွင္ဥေပကၡာရ၏ ရုပ္အေလာင္းသည္ ပန္းမ်ိဳးစံုခေသာ မကုဠေတာင္ထက္၀ယ္ ယခုတိုင္ေအာင္ ရွိသတတ္၊
(၄) အရွင္ဓမၼသာရ၏ ရုပ္ဓာတ္ အေလာင္း ေတာ္ျမတ္သည္ ပန္းမ်ိဳးစံုခေသာ မကုဠေတာင္ထိပ္ေဗြ၀ယ္ ယခုတိုင္ရွိသတတ္ ဟူ၏။ မွတ္ခ်က္။ ။ ေသ ၄-ပါး အစစ္ကား ပုထုဇန္ ေလးေယာက္တို႕တည္း၊ တနည္း၊ ဖလ႒ာန္ ၄-ေယာက္ ဟူ၍အၿမဲမ်တ္။

ေသကၡပုဂၢိဳလ္ ၇-ေယာက္။ ။"က်င့္ဆဲ"ေအာက္ အရိယာ ခုနစ္ေယာက္ကိုေသကၡေခၚသည္။
(၁) ေသာတာပတၱိ မဂ္ပုဂၢိဳလ္၊
(၂) ၎င္း ဖိုလ္ပုဂၢိဳလ္၊
(၃) သကဒါဂါမိ မဂ္ပုဂၢိဳလ္၊
(၄) ၎င္း ဖိုလ္ပုဂၢိဳလ္၊
(၅) အနာဂါမိမဂ္ပုဂၢိဳလ္၊
(၆) ၎င္း ဖိုလ္ပုဂၢိဳလ္၊
(၇) အရဟတၱမဂ္ပုဂၢိဳလ္။

ေသျခင္းအျပား မ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ မရဏအျပား ၃-ပါးလည္းဟူ၏။
(၁) ခဏိကမရဏ- ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္တို႕၏ ျဖစ္ç ပ်က္ç ခ်ဳပ္ေနသည္ကို ေခၚသည္၊
(၂) သမၼဳတိ မရဏ- ငျဖဴေသသည္ ငမဲေသသည္ ဆင္ေသသည္ ျမင္းေသသည္ဟု သမုတ္ျခင္းမ်ိဳးကို ေခၚဆိုသည္၊
(၃) သမုေစၦဒ မရဏ- ဘုရားရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္တို႕ ခႏၶာဇာတ္သိမ္း နိဗၺာန္၀င္ႀကိမ္းသည္ကို ေခၚဆိုသည္။

ေသျခင္း၏ အေၾကာင္း ၄-ပါး။ ။ ေတာင္ကြၽန္းေန လူသားတို႕ ေသျခင္းျဖစ္ပံု မရဏုပၸတၱိ ေလးပါး။
(၁) အာယုကၡယ- သက္တမ္းေစ့၍ ေသျခင္း၊
(၂) ကမၼကၡယ- သက္တမ္းမေစ့မီ ကုသိုလ္ကံကုန္၍ ေသျခင္း၊
(၃) ဥဘယကၡ-သက္တမ္းလည္းေစ့ ကံလည္း ကုန္၍ ေသျခင္း၊
(၄) ဥပေစၦဒက- သက္တမ္းမေစ့ ကံမကုန္မီ ကပ္၍ ျဖတ္တတ္ေသာ အကုသိုလ္ကံ တပါးေၾကာင့္ ေသရျခင္း။

ေသျခင္းအေၾကာင္း ၈-ပါး၊ တနည္း။ ။ ၎င္းသရုပ္ကို (ေရာဂါေ၀ဒနာျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္း ၈-ပါး)၌ဆိုခဲ့ၿပီ။

ေသမင္း တမန္ႀကီး ၄-ေယာက္။ ။ ဤ၌ က်က္မွတ္လြယ္ကူေစရန္ စာဏက်ပ်ိဳ႕မွ ထုတ္ျပ
လိုက္သည္။
(၁) အက်င့္ေဖာက္ျပား၊ အေျမႇာင္ထားသည့္၊ မယားပ်က္စြာ၊
(၂) လြန္ယုတ္မာသည့္၊ သဟာမိတ္ေဆြ၊
(၃) စည္းမဲ့ေနသား၊ ေရႊေငြပစၥည္း၊ မသိမ္းဆည္းဘဲ၊ အခ်ည္းႏွီးမွန္၊ ေပးကမ္းလြန္သည္၊ ေက်းကြၽန္တမ်ိဳး၊
(၄) အဆိပ္အိုးဟု၊ ေႁမြဆိုးရွိေခ်၊ ဤေလးေထြႏွင့္၊ တူေနဘယ္ခါ မျပဳရာ။

ေသမင္းငင္ရက္ ၈-ပါး။ ။ ၀ိနည္းမဟာ၀ါ။ ပါ။ ၄၀၁။႒။ ၄၀၉-၌ အက်ယ္႐ႈ၊
ေဆာင္းေႏွာင္းေႏြကူး ရာသီဒဏ္မခံႏိုင္ဘဲ သက္ၾကီးရြယ္အိုႏွင့္ သက္ငယ္ႏုတို႔ ေသေပ်ာက္မ်ားေသာ
"တပို႔တြဲလ၏ ေနာက္ဆံုး (၄) ရက္ႏွင့္ တေပါင္းလ၏ အစ (၄)ရက္" ကိုေခၚဆိုသည္။
မွတ္ခ်က္။ ဤရက္ကား ယူနည္းမူကြဲမ်ားစြာရွိ၏၊
မဃေဒ၀ လကၤာသစ္ ပိုဒ္ေရ (၂၈၀)၌ ေက်းဇူးရွင္ မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေသာ္မွ နည္းႏွစ္မ်ိဳး ယူ၍
" ျပာသို, တပို႕တြဲ၊ စိုရႊဲ ေငြႏွင္း၊ သုတ္ေလသြင္းႏွင့္၊ ယင္းႏွစ္လၾကား၊ တပါးထိုၿမိဳ႕၊ တပို႕တေပါင္း၊
ေရွးေႏွာင္းအညီ၊ ေလးရက္စီမွတ္၊ အႏၲရဌ္ဟု၊ ပညတ္နာမ၊ ၾကားရွစ္ည၌၊ ေကာင္းပလင္းဟုန္၊
တက္အရုဏ္၀ယ္၊ ခိုက္တုန္လြန္ကဲ၊ ေအးစၿမဲတည္း။" ဟု စပ္ဆိုထားေလသည္။

ေသရည္မ်ိဳး ၅-ပါး။ ။ ၎င္းအဓိပၸါယ္ သရုပ္တို႕ကား (သူရာမ်ိဳး ငါးပါး)ႏွင့္ တူ၏။

ေသရည္ေသာက္စား၊ ျပစ္ ၆-ပါး၊ ဘုရား ေဟာေတာ္မူ။ ။ ၎င္းသရုပ္ကို(အရက္ေသာက္
ျခင္း အျပစ္၆-ပါး)၌ ဆိုခဲ့ၿပီ။

« ေသာ »

ေသာေစယ်တရား မ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ သုတ္ပါေထယ် သံဂီတိသုတ္၌ ေဟာေတာ္မူသည့္ သန္႕ရွင္း စင္ၾကယ္ေရး တရားသံုးပါး။
(၁) ကာယေသာေစယ်- ကာယဒုစရိုက္ ၃-ပါးမွ စင္ၾကယ္ျခင္း၊
(၂) ၀စီ ေသာေစယ်- ၀စီဒုစရိုက္ ၄-ပါးမွ စင္ၾကယ္ျခင္း၊
(၃) မန ေသာေစယ်- မေနာ ဒုစရိုက္ ၃-ပါးမွစင္ၾကယ္ျခင္း။

ေသာတပန္ ၃-ေယာက္။ ။ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ ဧကဗီဇသုတ္ ။ပါ။ ၁၈၀။႒။ ၂၆၉။ ၎င္းသရုပ္(ေသာတာပန္အျပား မ်ိဳး ၄-ပါး)၌ ၂, ၃, ၄ တို႕ကို ယူပါေလ။

ေသာတာပန္ ၂၄-ေယာက္။ ။ ပုဂၢလပညတ္ ။ပါ။ ၁၁၉-၁၂၀ ။႒။၄၇-မွ ၅၃-အထိ အက်ယ္ရႈ။
(၁) ေသာတာပန္ အစစ္ ၃-ေယာက္ကို ပဋိသမၻိဒါ ၄-ပါးႏွင့္ေျမႇာက္ ၁၂-ေယာက္ျဖစ္၏၊
၎င္းကို သဒၶါဓုရ, ပညာဓုရႏွစ္ပါးႏွင့္ေျမႇာက္ ၂၄-ေယာက္ ျဖစ္၏။

ေသာတာပန္အျပား မ်ိဳး ၄-ပါး။ ။ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္။ပါ။ ၁၈၀ ။႒။၂၇၀။
(၁) စူဠ ေသာတာပန္- ကခၤါ၀ိတရဏ ၀ိသုဒၶိစခန္းသို႕ ေရာက္ေသာေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ ဒိ႒ိႏွင့္ ၀ိစိကိစၦာကို
အေတာ္မ်ားမ်ား ပယ္စြန္႕ႏိုင္ၿပီျဖစ္၍ စူဠ ေသာတာပန္ မည္၏၊
(၂) သတၱကၡတၱဳ ပရမ ေသာတာပန္- ေသာတာပတၱိမဂ္ ရၿပီးေနာက္ ကာမဘံု၌ ၇-ႀကိမ္၊ ၇-ဘ၀ ပဋိသေႏၶ
ေနႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၊
(၃) ေကာလံ ေကာလ ေသာတာပန္- ေသာတာပတၱိမဂ္ ရၿပီးေနာက္ ကာမဘံု၌ ၂-ဘ၀မွ ၆-ဘ၀အတြင္း
တခုေသာ အမ်ိဳးျမတ္မွ တခုေသာ အမ်ိဳးျမတ္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ ပဋိသေႏၶ ေနႏိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၊
(၄) ဧက ဗီဇိ ေသာတာပန္- မဂ္ရၿပီးေနာက္ တဘ၀သာလူ႕ျပည္၌ ပဋိသေႏၶေနႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး။
မွတ္ခ်က္။ ။ ယခုျပၿပီး အမ်ိဳးအစား၌ မပါေသာ ေသာတာပန္မ်ိဳးလည္း ရွိေသး၏။

ေသာတာပန္၏ အဂၤါ ၄-ပါး။ ။ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္၏ အဂၤါ၊ သို႕မဟုတ္ အရိယာသာ၀က
တို႕၏ အဂၤါ ၄-ပါး၊ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ ပါဠိေတာ္မွ။
(၁) ဗုေဒၶ အေ၀စၥ ပသာဒ သမႏၷာဂတ- ဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ၫိုေလးစားျခင္း၊
(၂) ဓေမၼ အေ၀စၥ ပသာဒ သမႏၷာဂတ- တရားေတာ္၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ၫိုေလးစားျခင္း၊
(၃) သံေဃ အေ၀စၥ ပသာဒ သမႏၷာဂတ- သံဃာေတာ္၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ၫို ေလးစားျခင္း၊
(၄) အရိယကႏၲ သီေလဟိ သမႏၷဂတ- အရိယကႏၲ သီလတို႕ကို ေစာင့္ထိန္းရာ၌ အသက္ေသလွ်င္
ေသေပေစ သီလ၌ ညစ္ႏြမ္းမႈ မရွိေစရေအာင္ ျပည့္စံုစြာ ေစာင့္ထိန္းျခင္း။ ဤ၌- ငါးပါးသီလကို ဆိုသည္မွတ္။

ေသာတပန္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါ ၄-ပါး။ ။ နိဒါန၀ဂၢသံယုတ္ ။ပါ။ ၂၉၇။ ႒။ ၆၇။
ေသာတာပန္ ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရား ၄-ပါး၊ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ႏွင့္ သဂႌတိသုတ္ ပါဠိေတာ္တို႕မွ။
(၁) သပၸဳရိသ သံေသ၀- မဂ္ဖိုလ္လမ္းျပသူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းရမႈ၊
(၂) သဒၶမၼသ၀န- ခႏၶာနာမ္ရုပ္ သူေတာ္တရား နာၾကားရမူ၊
(၃) ဓမၼာႏုဓမၼ ပဋိပတၱိ- မဂ္ဖိုလ္ရေၾကာင္းက်င့္မႈ၊
(၄) ေယာနိေသာ မနသိကာရ- ရုပ္ နာမ္၌ မွန္ကန္ေတာ္တည့္စြာ ႏွလံုးသြင္းမႈ။

ေသာဘဏသာဓာရဏ ေစတသိက္ ၁၉-ပါး။ ။ တင့္တယ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္တို႕ႏွင့္
သာ အၿမဲယွဥ္၍ ျဖစ္ေသာ ေစတသိက္မ်ိဳး ဟူ၏။
(၁) သဒၶါ- ရတနာသံုးပါးကို ၾကည္ၫိုျခင္း၊ ကံ,ကံ၏ အက်ိဳးတရားတို႕ကို ယံုၾကည္ျခင္း လကၡဏာ၊
(၂) သတိ- ကုသိုလ္အစု၌ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ ေအာက္ေမ့ျခင္းလကၡဏာ၊
(၃) ဟိရိ- အယုတ္တရား၌ စက္ဆုပ္ ရြံ႕ရွာျခင္းလကၡဏာ၊
(၄) ၾသတၱပၸ- မေကာင္းမႈ၌ ေၾကာက္လန္႕ျခင္း လကၡဏာ၊
(၅) အေလာဘ- ကာမဂုဏ္အာရံု၌ စိတ္၏ မက္ေမာတြယ္တာမႈ မရွိျခင္း၊
(၆) အေဒါသ- ဆန္႕က်င္မုန္းတီး ၾကမ္းတန္းခက္ထန္မႈ မရွိျခင္း၊
(၇) တၾတမဇၩတၱတာ- ခ်စ္, မုန္း, မပါ ညီမွ်စြာ ေဆာင္ျခင္းလကၡဏာ၊
(၈) ကာယပႆဒၶိ- ကိေလသာအပူတို႕၏ ၿငိမ္းေအးျခင္း၊
(၉) စိတၱပႆဒၶိ- ကိေလသာအပူတို႕၏ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာျခင္း လကၡဏာ၊
(၁၀) ကာယလဟုတာ- ကိေလသာ၀န္ထုပ္မွ ေပါ့ပါးျခင္း၊
(၁၁) စိတၱလဟုတာ- ကိေလသာ၀န္ထုပ္မွ ေပါ့ပါးျခင္း၊
(၁၂) ကာယမုဒုတာ၊ (၁၃) စိတၱမုဒုတာ- ကိေလသာခက္ထန္ျခင္းတို႕မွ ကင္းၿငိမ္း ႏူးညံ့ျခင္းလကၡဏာ၊
(၁၄) ကာယကမၼညတာ၊ (၁၅) စိတၱကမၼညတာ- ကုသိုလ္အလုပ္၌ ခံ့ညားထယ္၀ါၿငိမ္းခ်မ္းစြာေသာ
အသြင္ကို ေဆာင္ျခင္းလကၡဏာ၊
(၁၆) ကာယပါဂုညတာ၊ (၁၇) စိတၱပါဂုညတာ- ကုသိုလ္တရား၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေလ့လာျခင္း လကၡဏာ၊
(၁၈) ကာယုဇုကတာ၊ (၁၉) စိတၱဳဇုကတာ- နိဗၺာနဓာတ္စခန္းကိုသာ ေျဖာင့္မတ္တန္းတန္း လမ္းလႊဲမပါေသာ လကၡဏာ။

ေသာမၿဂိဳဟ္ ၄-လံုး။ ။
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ေပးတတ္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျမတ္ေလးပါး။
(၁) တနလၤာၿဂိဳဟ္၊
(၂) ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၊
(၃) ၾကာသပေတးၿဂဳိဟ္၊
(၄) ေသာၾကာၿဂိဳဟ္။

ေသာမနႆ ၂-မ်ိဳး။ ။ ၀မ္းသာအားရျခင္း ၂-မ်ိဳး။ ဥပရိပဏၰာသ။ပါ။၂၆၀ ။႒။ ၁၈၆။
(၁) ေဂဟသိတ ေသာမနႆ- ကာမဂုဏ္၌ ေလာဘတဏွာႏွင့္ ယွဥ္ျဖစ္ေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊
(၂) ေနကၡမႆိတ ေသာမနႆ- ကုသိုလ္တရား ဘာ၀နာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ၀မ္းသာျခင္း။

ေသာမနႆ ကုသိုလ္စိတ္ ျဖစ္ေၾကာင္းတရား ၄-ပါး။ ။ (အ႒သာလိနီ)ဓမၼသဂၤဏီ အ႒ကထာ။ ၁၁၇။
(၁) ဣ႒ာရမၼဏ- ေကာင္းေသာအာရံုႏွင့္ ေတြႀကံဳျခင္း၊
(၂) သဒၶါဗဟုလတာ- သဒၶါအားေကာင္းျခင္း၊
(၃) ၀ိသုဒၶဒိ႒ိတာ- အယူအစြဲ ဥာဏ္အျမင္သန္႕စင္ျခင္း၊
(၄) အာနိသံသ ဒႆာ၀ီတာ- လုပ္ငန္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကို သိျမင္ေလ့ရွိျခင္း။

ေသာင္း ၄-ရပ္။ ။ ယူဇနာ တေသာင္းစီ က်ယ္၀န္းေသာ အရပ္ေလးပါး၊ သာရတၳသဂၤဟ အ႒ကထာႏွင့္ ဇိနာလကၤာရ ဋီကာမွ။
(၁) ငါတို႕ေနရာဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္း၊
(၂) တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္၊
(၃) အသူရာ ျပည္၊
(၄) အ၀ီစိ ငရဲ။

« သဲ »

သဲကႏၳာႀကီးမ်ိဳး ၁၉-ပါး။ ။ ကႏၲာရမ်ိဳး ၈-ပါးတို႕တြင္ ၀ါဠဳကႏၲာရေခၚကမၻာေပၚ၌ ထင္လွ်ားေက်ာ္ၾကားသည့္ သဲကႏၲာရႀကီး(Desert) ၁၉-မ်ိဳးကို အလ်ား အနံ မိုင္ႏွင့္ အျမင့္ေပ ခန္႕မွန္းေျခတို႕ကို ကမၻာ့ ဒိုင္ဂ်က္မွ နည္းမွီ၍ ျပဆိုထားသည္။
(၁) Atacama--အတာကမာ သဲကႏၲာရ၊ ခ်ီလီႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း၌ရွိ၍ အလ်ားမိုင္(၄၀၀) ခန္႕ရွည္လ်က္၊ အျမင့္ေပ (၇,၀၀၀- မွ ၁၃, ၅၀၀၀)အထိ ရွိသည္။ ၇၀,၀၀၀-စတုရန္းမိုင္။
(၂) Black Rock--ဘလက္ေရာ႔ခ္ သဲကႏၲာရ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နီဗာဒါျပည္နယ္၏ အေနာက္ ေျမာက္ပိုင္း၌ တည္ရွိသည္၊ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း (၁,၀၀၀) ခန္႕ရွိကာ၊ အျမင့္ေပ (၂,၀၀၀-မွ ၅,၀၀၀)အထိ ရွိသည္။ ၁ç၀၀၀-စတုရန္းမိုင္။
(၃) Colorado--ကိုလိုရာဒို သဲကႏၲာရ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၏ အေရွ့ေတာင္ဘက္၌ တည္ရွိသည္၊ အလ်ားမိုင္(၂၀၀) အနံမိုင္ (၅၀)မွ် ရွိလ်က္ ပင္လယ္ေရျပင္ေအာက္ ေပ (၂၅၀)မွ် စူး၀င္နိမ့္က်သည္။၂၅၀၀-စတုရန္းမိုင္။
(၄) Dasht-e Kavir--ဒတ္ရွိအီကဗီ သဲကႏၲာရ၊ အီရန္ႏိုင္ငံ ကက္စပီယန္ပင္လယ္၏ အေရွ့ေတာင္ဖက္၌ တည္ရွိသည္၊ အျမင့္ေပ (၂,၀၀၀)ခန္႕ရွိသည္ဟူ၏။ ၃၀,၀၀၀-စတုရန္းမိုင္။
(၅) Dasht -e Lut--ဒတ္ရွ္အီလြတ္ သဲကႏၲာရ၊ အီရန္ႏိုင္ငံ ကာမင္ အေရွ့ေျမာက္ဖက္၌ တည္ရွိ၏၊ အျမင့္ေပ (၁, ၀၀၀)ခန္႕ ရွိ၏။ ၂၀,၀၀၀-စတုရန္းမိုင္။
(၆) Gobi--ဂိုဘီ (ရွာမိုး) သဲကႏၲာရ၊ အာရွတိုက္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံတေလွ်ာက္လံုး လိုလိုပင္ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း (၅၀၀,၀၀၀)မွ် ေလာက္ရွိ၍ အျမင့္ေပ (၃, ၀၀၀-မွ သည္ ၅, ၀၀၀) အထိရွိ၏။
(၇) Great Arabian--ဂရိတ္ အာေရဗီယန္း သဲကႏၲာရ၊ အာေရဗီးယားႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းလံုး လိုလိုပင္ တည္ရွိေနသည္၊ အလ်ားမိုင္ (၁, ၅၀၀)ရွိ၏၊၎င္းျပင္ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမွ (အဲလ္ဟာမက္) သဲကႏၲာရ၊ လတၱီတြတ္ (၃၀)ေျမာက္၊ အျမင့္ေပ (၁, ၈၅၀) နီဖတ္ ျပည္နယ္မွ သဲကႏၲာရနီသည္ အလ်ားမိုင္ (၄၀၀) အနံမိုင္ (၂၀၀)ရွိ၏၊ နီဖတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္းမွ(ဒါနာ) သဲကႏၲာရသည္ ေဂ်ာ့ဖ္ေတာင္ဖက္၌ တည္ရွိ၍ အလ်ားမိုင္ (၄၀၀) အနံမိုင္ (၃၀) ရွိသည္၊ ေနဂ်စ္ ေတာင္ပိုင္မွ (ရွဘ္အာလ္ခါလီ) သဲကႏၲာရစသည့္ သဲကႏၲာရ ငယ္ေပါင္း ၄-ခုႏွင့္ ေပါင္းစပ္လ်က္ ဂရိတ္အာရ္ဗီးယန္း သဲကႏၲာရ အျဖစ္ ေခၚဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္ ဟူ၏။ ၉၀,၀၀၀-စတုရန္းမိုင္။
(၈) Great Australian --ဂရိတ္ ၾသစေၾတးလ်ား သဲကႏၲာရ၊ ၾသစေၾတးလ်ားတိုက္၏ အေနာက္ပိုင္း၌ တည္ရွိလ်က္ ၎င္းတိုက္၏ ထက္၀က္ နီးနီးမွ်ပမာဏ က်ယ္ျပန္႕သည္ဟူ၏၊ အျမင့္ေပ (၆၀၀ မွ၊ ၁,၀၀၀)ခန္႕မွ် ရွိသည္ဟူ၏။ ၁,၃၀၀,၀၀၀-စတုရန္းမိုင္။
(၉) Great Salt Lake--ဂရိတ္ေဆာ့လိပ္ သဲကႏၲာရ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နီဗာဒါျပည္နယ္မွ ေဆာ့တ္လိပ္ အေနာက္ပိုင္း၌ တည္ရွိသည္၊ အလ်ားမိုင္ (၈၀) အနံမိုင္ (၅၀) အျမင့္ေပ (၄,၅၀၀) ခန္႕ရွိသည္ဟူ၏။၂၅၀၀-စတုရန္းမိုင္။
(၁၀) Kalahari--ကာလာဟာရီ သဲကႏၲာရ၊ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ၾသရိန္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဇမ္ဘီဇီ ျမစ္၏ အၾကား၌ တည္ရွိသည္၊ အလ်ားမိုင္(၆၀၀) အနံမိုင္ (၄၀၀) စတုရန္းမိုင္ေပါင္း (၂၂၀ç၀၀၀) ခန္႕ က်ယ္ျပန္႕ကာ အျမင့္ေပ (၃,၀၀၀)၏ အထက္၌ ရွိသည္ ဟူ၏။
(၁၁) Kara-kum--ကာရာကမ္ သဲကႏၲာရ၊ အာရွတိုက္(ေအယဲလ္) အိုင္၏ေတာင္ဖက္ တာကက္စတန္၏ အေနာက္ေတာင္ဖက္၌ တည္ရွိသည္၊ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း (၁၀၀,၀၀၀) ခန္႕မွ်ရွိ၏။
(၁၂) Kyzyl-kum--ကီဇီလ္ကမ္ သဲကႏၲာရ၊ အာရွတိုက္ ပါကစ္စတန္ အလယ္ပိုင္း၌ တည္ရွိလ်က္ အလ်ားမိုင္ (၃၇၀) အနံ (၂၂၀)မိုင္ရွိ၍ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း (၇၀,၀၀၀) ခန္႕ ရွိလ်က္၊ အျမင့္ေပ (၁,၆၀၀ မွ ၂,၀၀၀)အထိ ရွိသည္ ဟူ၏။
(၁၃) Libyan--လိုင္ဘီယန္ သဲကႏၲာရ၊ ႏိုင္းလ္ျမစ္၏ အေနာက္ဖက္ ဆဟာရသဲကႏၲာရ၏ အေရွ့ပိုင္း၌ တည္ရွိသည္၊ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း (၅၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္မွ် ရွိသည္ ဟူ၏။
(၁၄) Mojave--မိုဟက္ သဲကႏၲာရ၊အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကိုလိုရာဒို သဲကႏၲာရ၏ ေျမာက္ဖက္၌ တည္ရွိ၏၊ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း (၂၂,၀၀၀) ရွိလ်က္ အျမင့္ေပေပါင္း(၂,၀၀၀)မွ် ျမင့္သည္ဟူ၏။
(၁၅) Nubian--ႏူဘီယန္ သဲကႏၲာရ၊ ပင္လယ္နီမွစ၍ ႏိုင္းလင္းျမစ္ အေနာက္ေကြ႕အထိ က်ယ္ျပန္႕လ်က္ ရွိ၏၊ အျမင့္ေပ(၂,၅၀၀)မွ် ရွိသည္။ ၁၅၇,၀၀၀-စတုရန္းမိုင္။
(၁၆) Painted--ေရာင္စံု သဲကႏၲာရ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အရီဇိုးနား ျပည္နယ္၏ အေရွ့ေျမာက္၌တည္ရွိသည္၊ အလ်ား(၇၅)မိုင္ရွိ၍ အျမင့္ေပ (၅,၀၀၀) ျမင့္သည္။၇၅၀၀-စတုရန္းမိုင္။
(၁၇) Sahara--ဆဟာရ သဲကႏၲာရႀကီး၊ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းမွ ပင္လယ္နီအထိ က်ယ္ျပန္႕လ်က္ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း(၃,၅၀၀,၀၀၀) ရွိသည္၊ ပင္လယ္ေရျပင္၏ ေအာက္ ေပေပါင္း (၄၀၀ မွ ၁၁,၀၀၀)အထိ နိမ့္၍ ပင္လယ္ေရျပင္၏ အထက္သို႕ ေပေပါင္း (၁,၄၀၀ မွ ၁,၆၀၀) အထိ ျမင့္သည္။
(၁၈) Taklamakan--တက္ကလာမာကန္ သဲကႏၲာရ၊ တရုပ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ဆင္က်န္ျပည္နယ္၏ အလယ္ပိုင္းမွ တာရင္ျမစ္၀ွမ္းအထိ တည္ရွိ၍ အလ်ားမိုင္(၇၀၀)မွ် ရွိ၏၊ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း(၁၂၅,၀၀၀) အထိ ရွိေလသည္။
(၁၉) Thar--သာ သဲကႏၲာ၊ ဣႏၵိယႏိုင္ငံ ရာဇပုတၱရျပည္နယ္ အတြင္း၌ တည္ရွိသည္၊ အလ်ားမိုင္(၃၈၀)မွ် ရွိလ်က္ အနံ မိုင္(၃၀၀)မွ်ရွိသည္၊ အျမင့္ေပ (၅၀၀) ခန္႕ျမင့္သည္၊ ၉၂,၂၀၀-စတုရန္းမိုင္။ ဟူ၏။

« သွ် »

ေသွ်ာင္ထံုးအျပား ၅၅၊ ဆင္ျငား ပုဂံသူ။ ။ ပုဂံသူတို႕ ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕ေသာ ဆံထံုးမ်ိဳး အျပားကို ဆိုသည္၊၎င္း သရုပ္ကို (ဥေသွ်ာင္ထံုးျငား- ၅၅) ဟူေသာ သုေတသန၌ ဆိုခဲ့ၿပီ။

« သြ »

သြပ္မ်ိဳး ၄-ပါး။ ။ သဗၺဓာတုက ၀ိဇၨာဓရက်မ္းႀကီး၌ ေအာက္ပါအတိုင္းသြပ္မ်ိဳး ေလးပါးကို ခြဲျခား၍ ျပဆိုထားေလသည္၊ အားလံုး မွတ္စားသည္ခ်ည္း ျဖစ္၏။
(၁) ေသတဇာ သတြ- သြပ္ျဖဴ, ေက်ာက္ေတာင္မွထြက္၏၊
(၂) ပိတ သတြေယာ- သြပ္ေရႊ၀ါ, ေက်ာက္ေတာင္မွ ထြက္၏၊
(၃) ဘူမ်ဇာ သတြ- ေျမထြက္သြပ္, ၫိုျပာျပာရွိ၏၊
(၄) တာမ် သတြ- ခပ္ျပာသြပ္, စပ္၍ခ်က္ထားေသာ သြပ္မ်ိဳး။

သြားအရပ္မွာ၊ ျဖစ္ေပၚလာ၊ ျမန္မာအကၡရာ ၇-လံုး။ ။ ၎င္း သရုပ္ကို(ဒႏၲဇ အကၡရာ ၇-လံုး) ၌ ဆိုခဲ့ၿပီ။

သြားေတာ္ ၄၀၊ ေရရာ၀ယ္၊ စြယ္ေတာ္ ထည့္ မထည့္။ ။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ ၃၂-ပါးေသာ လကၡဏာ ေတာ္ႀကီးတို႕တြင္ စတၱာလီသ သမဒႏၲေခၚ ညီညာေသာ သြားေတာ္မ်ား, စြယ္ေတာ္ ၄-ဆူႏွင့္ တကြ ထည့္၍ အထက္ ၂၀-ေအာက္ ၂၀-ေပါင္း ၄၀-ဟု မွတ္ရာ၏။

သြားတိုက္ျခင္း အက်ိဳး ၅-ပါး။ ။ ဒန္ပူစား သြားတိုက္ျခင္း၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ငါးပါး၊ ၀ိနည္း စူဠ၀ါ ပါဠိေတာ္မွ။
(၁) စကၡဳႆံ- မ်က္စိအျမင္ၾကည္လင္ျခင္း၊
(၂) မုခံ န ဒုဂၢႏၶံ- ပါးစပ္မနံျခင္း၊
(၃) ၀ိသုဒၶ ရသ ဟရဏီ- အာရံုေၾကာတို႕ သန္႕ရွင္းအားေကာင္းျခင္း၊
(၄) ပိတၱာဒိ နပရိေယာ နဒၶတိ- သည္းေျခ သလိပ္ ထမင္း အစာတို႕ မေရာ မရွက္ႏိုင္ျခင္း၊
(၅) ဘတၱ မႆ ဆာေဒတိ- ထမင္းဆာျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း။

Read More...အျပည့္အစံုသို႔....

Sunday, December 28, 2008

သိ-သီ-သု-သူ---သိကၡာသံုးပါး မွ သူ႕သားမယား၊

သိကၡာသံုးပါး။ ။ မဇၩိမပဏၰာသ ။႒။ ၂၀-၌ အက်ယ္ရႈပါ။ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈ ကိေလသာမွ လြတ္ကင္းမႈ လုပ္ငန္းပညာရပ္မ်ား ဟူ၏။
(၁) အဓိသီလသိကၡာ-ရဟန္းေတာ္မ်ား ေစာင့္ထိန္းရသည့္(၂၂၇)သြယ္ေသာ သီလသိကၡာပုဒ္ အက်င့္ျမတ္မ်ား။
(၂) အဓိစိတၱသိကၡာ-၀ိပႆနာ၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ သမထလုပ္ငန္းရပ္ႏွင့္ သမာပတ္ရွစ္ပါး သမာဓိသေဘာတရား အက်င့္ျမတ္မ်ား။
(၃) အဓိပညာသိကၡာ-ပညာမဂၢင္ ၂-ပါး ဦးစီးေသာ ရုပ္çနာမ္ ဓမၼတို႕၏ ဥဒယ ၀ယ သေဘာမွန္ကို ဧကန္ ပိုင္းျခား၍သိရန္ ၀ိပႆနာဥာဏ္ အလုပ္သေဘာ အက်င့္ျမတ္။

သိကၡာမ်ိဳး ၅-ပါး၊ တနည္း။ ။ သိပၸံပညာမ်ိဳး ၅-ပါး။
(၁) ေယာဂ သိကၡာ- စက္မႈ လက္မႈ ပညာ၊
(၂) ၀ိနိစၦယ သိကၡာ- တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊
(၃) ေကတု သိကၡာ- နိမိတ္ တိတ္တေပါင္ေ၀ဒ စသည့္ ပညာ၊
(၄) ေပါရာဏ သိကၡာ- ေရွးျဖစ္ဘူးေသာ စကားေဟာင္း မင္းစဥ္ မင္းဆက္အေၾကာင္းအရာ စာဆိုေတာ္ေခၚ စာေရးဆရာ ပညာ၊
(၅) ဟတၳိအႆ သိကၡာ- ဆင္စီး ျမင္းစီး စစ္တက္ စစ္ဆင္ အရာတို႕၌ လိမ္မာေသာပညာ။ မွတ္ခ်က္။ ။
၎င္း ငါးပါးကို ပညာ ငါးပါးဟုလည္း ေရးမွတ္ၾကေသးသည္။


သိၾကားမင္း၏ မိဖုယားေပါင္း ၁၆၀၀။ ။ ၎င္းအက်ယ္ကို ၀ိမာန၀တၱဳအ႒ကထာ။ ၁၆၇-၌ ရႈပါ။

သိၾကားမင္း၏ သမီးေတာ္ ၄-ေယာက္။ ။ အသီတိနိပါတ္ သုဓာေဘာဇနဇာတ္၌ အက်ယ္
ရႈပါ။
(၁) အာသာ၊
(၂) သိရီ၊
(၃) သဒၶါ၊
(၄) ဟိရီ။

သိၾကားမင္း ျဖစ္ေၾကာင္းတရား ၇-ပါး။ ။ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ ။ပါ။၂၃၀ ။႒။ ၃၁၇။ သိၾကားျဖစ္ေၾကာင္း က်င့္၀တၱရား ၇-ပါး လကၤာ၊
" ၁- မိဘျပဳစု၊ ၂- ႀကီးသူႀကိဳးႏြံ႕၊ ၃- ႏႈတ္သံညက္ေညာ၊ ၄- ကုန္းမေခ်ာတည့္၊ ၅- ႏွေျမာ မေႏွာင့္၊
၆- သစၥာေစာင့္လ်က္၊ ၇- အမ်က္နည္းစြာ၊ ၇-ျဖာသည္၊ ေနာင္ခါ သိၾကားျဖစ္ေၾကာင္းတည္း"
ဟူေသာ လကၤာျဖင့္ ထင္ရွားသည္။

သိၾကားမင္း ရွိခိုးခံထိုက္သူ၏ ဂုဏ္အဂၤါ ၄-ပါး။ ။ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္။ပါ။ ၂၃၅ ။႒။ ၃၂၂-၌ အက်ယ္ရႈပါ။ သကၠသံယုတ္မွ ထုတ္ယူ ျပဆိုသည္၊ ၎င္းဂါထာကား-
"ေယ ဂဟ႒ာ ပုညကရာ၊ သီလ၀ေႏၲာ ဥပါသကာ။
ဓေမၼန ဒါရံ ေပါေသႏၲိ၊ ေတ နမႆာမိ မာတလိ"
မာတလိက ေမး၍ သိၾကားမင္းကေျဖပံု။
(၁) ပုညကရာ- ပစၥည္းေလးပါး, ဒါန၀တၳဳ ၆-ပါး, ၁၀-ပါး သီလတို႕ျဖင့္ သဒၶါစင္ျဖဴ ေပးလႉေနသူ၊
(၂) သီလ၀ေႏၲာ- ၅-ပါး, ၈-ပါး, ၁၀-ပါးသီလတို႕ကို ေစာင့္ထိန္းက်င့္သံုးေနသူ၊
(၃) ဥပါသကာ- ရတနာ ၃-ပါးကို ျမတ္ႏိုးထပ္ထပ္ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေနသူ၊
(၄) ဓမၼဒါရ ေပါသ- တရားေသာ အလုပ္သေဘာျဖင့္ မယား, သားတို႕အား လုပ္ေကြၽးေမြးျမဴသူ။

သိျခင္း, သိပံုမ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ သညာသိ, ၀ိညာဏ္သိ, ပညာသိ။ အက်ယ္ ၀ိသုဒၶိမဂ္။ ဒု-အုပ္။ ၆၆-၌ ႐ႈပါ။

သိဂၤါရ ရသမ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ ေယာက်္ား မိန္းမတို႕၏ ခ်စ္ႀကိဳက္မႈ, ေပါင္းဆံုမွီ၀ဲမႈ, ကြဲကြာမႈတို႕ကိုပင္
သိဂၤါရ ရသေခၚသည္။
(၁) အာေယာဂ- က်ား, မတို႕ တဦးကိုတဦး ခ်စ္ႀကိဳက္စြဲလမ္း ႏွစ္သက္မႈ၊
(၂) သေမၻာဂ- လူခ်င္းေတြ႕ထိကိုင္ဆြဲသံုးသပ္ ေပါင္းသင္းမႈ၊
(၃) ၀ိပၸေယာဂ- ခ်စ္ႀကိဳက္စျဖစ္ေစ, ေပါင္းသင္းၿပီးမွျဖစ္ေစ, ေသကြဲ ရွင္ကြဲ ကြဲကြာရျခင္း။

သိထိလ အကၡရာမ်ိဳး။ ။ မႏၲန္မန္းမႈတ္ရာႏွင့္ ကမၼ၀ါဉတ္ရြတ္ဖတ္ရာတို႕၌ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ရြတ္ရေသာ အကၡရာ ဆယ္လံုး၊ " က, ဂ, စ, ဇ, ဋ, ဍ, တ, ဒ, ပ, ဗ။ "

သိဒၶိမ်ိဳး ၁၀-ပါး။ ။ တစံုတခုေသာ မႏၲန္ç အင္းç ေဆးç သံç ျပဒါးç ပတၱျမားç ပုလဲ စသည့္ အရာတို႕ျဖင့္ လိုရာၿပီး ႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး ဆယ္ပါး ဟူ၏။
(၁) စိႏၲာ မယိဒၶိ- စိတ္ႀကံရာ ျဖစ္ေစျခင္း၊
(၂) ဥဒက သိဒၶိ- ေရျပင္ေပၚ၌ ေလွ်ာက္သြားအိပ္ေနႏိုင္ျခင္း၊
(၃) ပထ၀ီ သိဒၶိ-ေျမလွ်ိဳးႏိုင္ ေျမေၾကာကိုရႈံ႕ႏိုင္ျခင္း၊
(၄) ဓန သိဒၶိ- ေရႊေငြရတနာ လိုရာရႏိုင္ျခင္း၊
(၅) အာယု သိဒၶိ- အသက္ရွည္၍ အရြယ္ပ်ိဳစြာေနႏိုင္ျခင္း။
(၆) အာကာသ သိဒၶိ- ေကာင္းကင္ခရီး ပ်ံသန္းႏိုင္ျခင္း၊
(၇) အာေရာဂ် သိဒၶိ- အနာကင္းျခင္း၊
(၈) ကာယ သိဒၶိ- ဓား, လွံ, ေသနတ္, အေျမာက္ မထိႏိုင္ျခင္း၊
(၉) ပိယ သိဒၶိ- သတၱ၀ါအားလံုးတို႕၏ ခ်စ္ခင္မႈကို ခံရျခင္း၊
(၁၀) ဣဒၶိ၀ိဓ သိဒၶိ- စ်ာန္တန္ခိုးျဖင့္ အထူးထူး ဖန္ဆင္းႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး။

သိပၸံပညာ အတတ္ ၆၄-ရပ္။ ။"ကလာအတတ္၆၄-ရပ္"ကိုပင္ လက္မႈပညာအတတ္မ်ား
ျဖစ္၍ သိပၸံပညာ အတတ္ဟု ေခၚဆိုကာ ' ၀ိဇၨာအတတ္၁၈-ရပ္ 'ဟု ခြဲျခား၍ ျပေလသည္၊ ၎င္းသရုပ္ (ကာလအတတ္ ၆၄-ရပ္)၌ရႈပါ။

သိမ္နိမိတ္မ်ိဳး ၈-ပါး။ ။ သိမ္သမုတ္ရာ၌ အပိုင္းအျခား သတ္မွတ္ထားရာမ်ိဳး ၈-ပါး။
(၁) ပါသာဏ နိမိတၱ- ေက်ာက္တံုး ေက်ာက္တိုင္နိမိတ္၊
(၂) ပဗၺတ- ေတာင္၊
(၃) ရုကၡ- သစ္ပင္၊
(၄) ၀န- ေတာ၊
(၅) မဂၢ- လမ္း၊
(၆) ၀မၼိက- ေတာင္ပို႕၊
(၇) နဒီ- ျမစ္၊
(၈) ဥဒက နိမိတၱ- ေရျဖင့္ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳး၊
အက်ယ္ ၀ိနည္းမဟာ၀ါ ။ပါ။ ၁၄၄ ။႒။ ၃၁၈-၌ ရႈပါ။

သိမ္မ်ိဳးအျပား ၁၅-ပါး။ ။ ရဟန္းေတာ္မ်ား သံဃကံေဆာင္ေသာ သိမ္မ်ားျဖစ္၏၊ အက်ယ္ကို ၀ိနည္းမဟာ၀ါ အ႒ကထာ ၄၁၇-၌ ရႈပါ။

« သီ »

သီခ်င္းခံမ်ား၊ သံ ၈-ပါး၊ မ်ိဳးစား ေ၀ဘန္သိ။ ။ ၎င္းသရုပ္ကို (အသံ၈-ပါး၊ မ်ိဳးခြဲျခား၊
ခံျငား သီခ်င္းဆို)ဟူသည္၌ဆိုခဲ့ၿပီ။

သီခ်င္းဆိုသံ ၇-တန္။ ။ ၎င္းသရုပ္ (ဂီတအသံ ၇-တန္)၌ ရႈပါ။

သီခ်င္းမ်ိဳး ၂၂-ပါး။ ။ ကဗ်ာပင္မႀကီးမွ ေပါက္ပြားလာေသာ
သီခ်င္းမ်ိဳးအျပား ၂၂-ပါး၊ အက်ယ္"ကဗ်ာဗႏၶ သာရက်မ္း"၌ ရႈ။
ရကန္၊ ေဟာစာ၊ သာခ်င္း၊ ကာခ်င္း၊ အဲခ်င္း၊ အိုင္ခ်င္း၊ ေလးခ်ိဳး၊ သံခ်ိဳခ်ိဳး၊ ယိုးဒယား၊ ပတ္ပ်ိဳး၊ (၁၀)။
ႀကိဳး၊ဘြဲ႕၊ ေဘာလယ္ ရိုးဆန္း၊ ေတးရိုးဆန္း၊ သျဖန္ ရိုးဆန္း၊ ငိုခ်င္း ရိုးဆန္း၊ တံုးခ်င္း ရိုးဆန္း၊
ဟန္ခ်င္း ရိုးဆန္း၊ ေလွခ်င္း ရိုးဆန္း၊ နတ္သံ၊ (၂၀)။ မွာတမ္း၊ ဇာတ္စကားစပ္ပံု၊(၂၂)။

သီတင္းႀကီး ၄-ပါး။ ။ ေစာင့္သံုးထိန္းသိမ္းရမည့္တရားႀကီး ၄-ပါး။
(၁) ပါတိေမာကၡ သံ၀ရသီလ၊
(၂) ဣေႁႏၵိယ သံ၀ရသီလ၊
(၃) ပစၥယ သႏၷိႆိတသီလ၊
(၄) အာဇီ၀ ပါရိသုဒၶိ သီလ၊ ဤ ၄-ပါးကိုရည္၍ ပါရမီခန္း၌
"ပါတိေမာကၡ၊ သံ၀ရဟု၊ စသည္က်င့္ျပင္း၊ သီတင္း ၄-ပါး၊ ဆြဆြထြားလွ်င္"ဟု ရွင္မဟာသီလ၀ံသေထရ္ စပ္ဆိုထားခဲ့၏၊
အက်ယ္ သီလႀကီး၄-ပါး၌ ရႈပါ။

သီတင္းသံုးေဖာ္ ၅-ေယာက္။ ။ သီလသိကၡာ ေစာင့္ေဖာ္က်င့္ဖတ္ ၅-ေယာက္ဟူ၏၊
(၁) ဘိကၡဳ- ရဟန္းေယာက်္ား၊ ကိုရင္၊
(၂) သာမေဏေရာ- သာမေဏ ေယာက္်ား၊ ကိုရင္၊
(၃) သိကၡမာနာ- သိကၡမာန္၊ သာမေဏမ ေလာင္း၊
(၄) ဘိကၡဳနီ- ရဟန္းမ၊
(၅) သာမေဏရီ- သာမေဏမ၊ ကိုရင္မ။

သီတင္းသံုးေဖာ္ ၇-ေယာက္၊ တနည္း။ ။ မူလပဏၰာသ ။ပါ။၉၂။႒။ပ-အုပ္။၃၁၄။
(၁) ဘိကၡဳ၊
(၂) ဘိကၡဳနီ၊
(၃) သိကၡာမာနာ၊
(၄) သာမေဏေရာ၊
(၅) သာမေဏရီ၊
(၆) ဥပါသေကာ၊
(၇) ဥပါသိကာတိ ဧေတ သတၱသဟ ဓမၼစာရိေနာ။

သီဒါ ၇-တန္။ ။ ကရြတ္ေခြမ်ားကဲ့သို႕ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကို စြပ္ေခြရစ္ပတ္လ်က္ရွိေသာ ေတာင္စဥ္ ၇-ထပ္တို႕၏ အၾကားျဖစ္သည့္ သမုဒၵရာ ၇-စင္းကိုေခၚသည္။
(၁) ျမင္းမိုရ္ေတာင္ႏွင့္ ယုဂႏၶရေတာင္ အၾကား သီဒါတခု ရွိ၏၊
၎င္းသီဒါ၏ေစာက္ အနက္ အက်ယ္တို႕ကား ယူဇနာေပါင္း ၄၂၀၀၀-စီ ရွိ၏၊
(၂) ယုဂႏၶရေတာင္ႏွင့္ ဤသႏၶရေတာင္အၾကား သီဒါတခု ရွိ၏၊
၎င္းသီဒါ၏ ေစာက္ အနက္ အက်ယ္တို႕ကား ယူဇနာေပါင္း ၂၁၀၀၀-စီ ရွိ၏၊
(၃) ဤသႏၶရေတာင္ႏွင့္ ကရ၀ိကေတာင္ အၾကား သီဒါတခုရွိ၏၊
၎င္းသီဒါ၏ ေစာက္ အနက္ အက်ယ္တို႕ကား ယူဇနာေပါင္း ၁၀၅၀၀-စီ ရွိ၏၊
(၄) ကရ၀ိေတာင္ႏွင့္ သုဒႆနေတာင္ အၾကား သီဒါတခု ရွိ၏၊
၎င္းသီဒါ၏ ေစာက္ အနက္ အက်ယ္တို႕ကား ယူဇနာေပါင္း ၅၂၅၀-စီ ရွိ၏၊
(၅) သုဒႆနေတာင္ႏွင့္ ေနမိႏၶရေတာင္အၾကား သီဒါတခု ရွိ၏၊
၎င္းသီဒါ၏ ေစာက္ အနက္ အက်ယ္တို႕ကား ယူဇနာေပါင္း ၂၆၂၅-စီ ရွိ၏၊
(၆) ေနမိႏၶရေတာင္ႏွင့္၀ိနတၱကေတာင္အၾကား သီဒါတခု ရွိ၏၊
၎င္းသီဒါ၏ ေစာက္ အနက္ အက်ယ္တို႕ကား ယူဇနာေပါင္း ၁၃၁၂ƒစီ ရွိ၏၊
(၇) ၀ိနတၱကေတာင္ႏွင့္ အႆကဏ္ ေတာင္အၾကား သီဒါတခုရွိ၏၊
၎င္းသီဒါ၏ ေစာက္ အနက္ အက်ယ္တို႕ကား ၆၅၆-ယူဇနာႏွင့္ တတိုင္ေျခာက္ရာတြင္းစီ ရွိၾက၏။

သီရိမ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ သားေကာင္း ရတနာ ရႏိုင္ရန္ မိခင္ေလာင္းမ်ား ျပဳက်င့္ရေသာ
ေလာကီက်က္သေရ၃-ပါး၊ မံုေရြးေဇတ၀န္ ဆရာေတာ္။
(၁) ႀကိဳးတန္း ႀကိမ္တန္းေအာက္ မ၀င္ရျခင္း၊
(၂) ခါး၀တ္ထမီကို ထက္ေအာက္ျပန္၍ မ၀တ္ရျခင္း၊
(၃) ေျခမေဆးဘဲ အိပ္ရာတိုက္ခန္းမ၀င္ မအိပ္ရျခင္း။

သီလ ၂-ပါး။ ။
(၁) စာရိတၱ သီလ- ဤအမႈကိစၥမ်ိဳးကို ျပဳက်င့္ရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္ထားသည့္ဆရာ႔၀တ္
ရဟန္း၀တ္ ဒကာ၀တ္ စသည့္အပစာယန၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥ ကုသိုလ္မ်ိဳးကို ဆိုသည္၊ လိုရင္းကား ေလာက၌ ျပဳလုပ္ေပးရမည့္
အျပစ္မရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအက်င့္သည္ မိမိသီလဂုဏ္၌ တိုးတက္ျဖဴစင္ေသာ
သီလမ်ိဳးျဖစ္၍ စာရိတၱသီလေခၚသည္ ဟူ၏၊
(၂) ၀ါရိတၱ သီလ- ဤအမႈမ်ိဳးကို မျပဳလုပ္ရဟု ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္ေတာ္မူသည့္ သိကၡာပုဒ္ ဟူသမွ်ကို ဘုရားရွင္ အလိုေတာ္က်အတိုင္း မျပဳလုပ္ပဲ ေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ၀ါရိတၱသီလ ေခၚသည္။

သီလအျပား ၇-ပါး၊ အမ်ား ဗိုလ္လူဆိုင္။ ။ ရဟန္း ရွင္ လူတို႕ ေစာင့္သံုးရေသာ သီလမ်ား။ထို႕အျပင္လည္း အမ်ိဳးမ်ားစြာ ရွိေသး၏။
(၁) ငါးပါးသီလ ရိုးရိုး- သာမန္ လူ, နတ္, တိရစၦာန္တို႕အတြက္ နိစၥသီလမ်ိဳး၊
(၂) ငါးပါးသီလအထူး- ေကာမာရ ျဗဟၼစရိယ သီလမ်ိဳး၊
(၃) ေျခာက္ပါးသီလ- ဘိကၡဳနီေလာင္း သိကၡာမာန္မ်ား အတြက္၊
(၄) ရွစ္ပါးသီးလ- ဥေပါသထ သီလမ်ိဳး၊
(၅) ကိုးပါးသီလ- စၾကာမင္းႏွင့္ မိဖုယားႀကီးမ်ား သားေတာ္ သမီးေတာ္ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္
တိုင္းသူျပည္သားတို႕ ေစာင့္ထိန္းေသာ ဥေပါသထသီလမ်ိဳး၊
(၆) ဆယ္ပါးသီလ- လူသာမေဏတို႕သီလ, လူ႕အတြက္ နိစၥသီလမ်ိဳး၊
(၇) စတုပါရိသုဒၶိသီလ- ရဟန္းေတာ္မ်ားသီလ။ အာပတ္ ၇-ပံု။

သီလႀကီးမ်ိဳး ၄-ပါး။ ။ မဟာနိေဒၵသ ။ပါ။ ၂၆၄။႒။ ၃၂၆။ စတု ပါရိသုဒၶိသီလ ေခၚ
၎င္းသီလႀကီး ၄-ပါးကို ထက္၀န္းက်င္ စင္ၾကယ္ေစရမည္ဟုဆိုသည္။
(၁) ပါတိေမာကၡ သံ၀ရ သီလ- သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ကင္းေစတတ္ေသာ သီလတရားစု၊ အာပတ္ ၇-ပံု။
(၂) ဣႏၵိယ သံ၀ရ သီလ- စကၡဳစေသာ ဣေႁႏၵ ၆-ပါးကို ေစာင့္စည္း လံုၿခံဳေစမႈ၊
(၃) အာဇီ၀ပါရိသုဒၶိသီလ- ထက္၀န္းက်င္မွ အျပစ္မရွိသန္႕ရွင္း စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊
(၄) ပစၥယသႏၷိႆိတ သီလ- ဆြမ္း, သကၤန္း, ေက်ာင္း, ေဆး, ေခၚ ပစၥည္းေလးပါး၌ ေကာင္းစြာ စင္ၾကယ္
သျဖင့္မွီ၀ဲသံုးေဆာင္မႈ။

သီလဂုဏ္ ၈-ပါး၊ ၂-နည္း။ ။ မိမိတို႕ေစာင့္ထိန္းေသာ သီလ၌ ထိုဂုဏ္ရွစ္ပါးႏွင့္ျပည့္စံုေစ
ရမည္၊ ဤ၌ေရွ့ေလးပါးကို ေလာကီ သီလဂုဏ္၊ ေနာက္ေလးပါးကို ေလာကုတၱရာဂုဏ္ဟု မွတ္ရာ၏၊ သံယုတ္ပါဠိေတာ္။
(၁) အ ခ႑- မက်ိဳးေသာ ဂုဏ္၊
(၂) အ ဆိဒၵ- မေပါက္ေသာ ဂုဏ္၊
(၃) အ သဗလ- မေျပာက္ေသာ ဂုဏ္၊
(၄) အ ကမၼာသ- မက်ားေသာ ဂုဏ္၊
(၅) ဘုဇိသ- ကိေလသာမွ ေတာ္လွန္ေသာ ဂုဏ္၊
(၆) ၀ိၫူ ပသ႒- ပညာရွိတို႕ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ဂုဏ္၊
(၇) အ ပရာမ႒- တဏွာ ဒိ႒ိတို႕ျဖင့္ မစြဲလမ္းမႈဂုဏ္၊
(၈) သမာဓိ ၀၀တၱန- သမာဓိ ၃-ပါးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဂုဏ္။

သီလစင္ၾကယ္၊ ျပည့္စံုဘြယ္၊ ၄-သြယ္ အဂၤါရွိ။ ။ သီလစင္ၾကယ္ျပည့္စံုျခင္း၏အေၾကာင္း
အဂၤါေလးရပ္။
(၁) မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မလြန္က်ဴးျခင္း၊
(၂) သူတပါးကိုလည္း မလြန္က်ဴးေစျခင္း၊
(၃) သူတို႕အာသာ လြန္က်ဴးသည္ကိုလည္း ၀မ္းမေျမာက္၊
(၄) မိမိေစာင့္သံုးေသာ သီလသိကၡာပုဒ္အသီးသီးကိုလည္း စင္ၾကယ္ေလစြဟု ခ်ီးက်ဴး၏။

သီလေစာင့္ျငား၊ က်ိဳး ၅-ပါး၊ ဘုရားေဟာေတာ္မူ။ ။ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္၌ သီလေစာင့္
ရွိသူတို႕ခံစားရေသာ အက်ိဳး ၅-ပါးကို ေဟာေတာ္မူသည္။
(၁) မေမ့ မေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႕ကို ရရွိ၏၊
(၂) ေကာင္းေသာသတင္း ေက်ာ္ေစာျခင္း ဂုဏ္ကို ရ၏၊
(၃) ပရိသတ္ ေလးပါး အလယ္၌ တင့္တယ္ ရဲရင့္ ရႊင္ရႊင္ လန္းလန္းႏွင့္ေနရ၏၊
(၄) မေတြေ၀မေမ့ေမာဘဲ ေသရျခင္း ရွိ၏၊
(၅) ေသၿပီးေနာက္၌ နတ္ရြာ၌ ျဖစ္ရ၏။

သီလ ၫႈိးႏြမ္း ပ်က္စီးျခင္း တရား ၁၆-ပါး။ ။ ေအာက္ပါအရာမ်ားကို ငဲ့ကြက္မႈ
မထားဘဲ သီလတရားကို ေစာင့္စည္းရမည္။
(၁) လာဘ- လာဘ္ကိုငဲ့၍ ပ်က္စီးျခင္း၊
(၂) ယသ- ေျခြရံေက်ာ္ေစာမႈကို ငဲ့ေသာေၾကာင့္၎၊
(၃) ညာတိ- ေဆြမ်ိဳးေၾကာင့္ ၎၊
(၄) အဂၤါ- ေျခလက္စသည္ေၾကာင့္ ၎၊
(၅) ဇိ၀ိတ- အသက္ေၾကာင့္ ၎၊
(၆) ခ႑- က်ိဳးျခင္း၎၊
(၇) ဆိဒၵ- ေပါက္ျခင္း၎၊
(၈) သဗလ- ေျပာက္ျခင္း၎၊
(၉) ကမၼာသ- က်ားျခင္း၎၊
(၁၀-၁၆) ေမထုန္ငယ္ ၇-ပါး ထည့္၍ ၁၆-ပါးယူသည္။

သီလ၀ိသုဒၶိ အျပား ၄-ပါး။ ။ သီလ ျဖဴစင္ေၾကာင္း တရား ၄-ပါး။
(၁) ေဒသနာ သုဒၶိ- ပါတိေမာကၡ သံ၀ရသီလ ပ်က္လွ်င္ ေဒသနာၾကားျခင္းစသည့္
မိမိအာပတ္ ဆိုင္ရာနည္းျဖင့္ ကုစားစင္ၾကယ္ျခင္းမ်ိဳး၊
(၂) သံ၀ရ သုဒၶိ- ဣႁႏၵိယ သံ၀ရသီလ ၆-ပါး၌ တပါးပါး ပ်က္လွ်င္ ေနာင္ မေပါက္ၾကားေစရ ဟု
အဓိ႒ာန္တင္၍ စင္ၾကယ္ျခင္းမ်ိဳး၊
(၃) ပရိေယ႒ိ သုဒၶိ- အာဇိ၀ ပါရိသုဒၶိ သီလပ်က္လွ်င္ ကုလဒူသန အေနသန စေသာ မိစၦာဇီ၀ ေနာက္ခါ မျဖစ္ရေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္၍ သမၼာအာဇိ၀ျဖင့္ ရွာမွီးျခင္းမ်ိဳး၊
(၄) ပေစၥေ၀ကၡဏာ သုဒၶိ- ဣဏပရိေဘာဂ မျဖစ္ေစဘဲ ပစၥည္းေလးပါး၌ ပစၥေ၀ကၡဏာ ဆင္ျခင္၍ ပစၥယ သႏၷိႆိတ သီလကို စင္ၾကယ္ေစျခင္းမ်ိဳး။

သီဟိုဠ္ကြၽန္း၏ အမည္မ်ိဳး ၇-ပါး။ ။
(၁) လကၤာဒီပ- လင္းယင္ရြက္ႏွင့္တူေသာ ကြၽန္း၊
(၂) တမၺပါဏိဒီပ- ေျမနီရွိသျဖင့္ ၎င္း၌ ကိုင္တြယ္ေထာက္လွမ္းေသာ လက္မွာ နီေသာကြၽန္း၊
(၃) သီဟဠဒီပ- သီဟဗာဟု ၀တၳဳလာ ျခေသၤ့ကြၽန္း၊
(၄) ၾသဇာဒီပ- ေျမဆီ ၾသဇာေကာင္းကြၽန္း၊ (ကကုသန္ ဘုရားလက္ထက္ အမည္)။
(၅) ၀ရဒီပ- ႀကီးျမတ္ကြၽန္း၊ (ေကာဏာဂံု ဘုရားလက္ထက္ အမည္)။
(၆) မ႑လဒီပ-ၾကည္လင္ကြၽန္း၊ (ကႆပ ဘုရားလက္ထက္ အမည္)။
(၇) သီရိလကၤာ-က်က္သေရေဆာင္ကြၽန္း၊ (ယခုအမည္)။

« သု »

သံုးဆယ့္ခုနစ္မင္းနတ္။ ။ ၎သရုပ္(အတြင္း ၃၇-မင္း၊ အျပင္ ၃၇-မင္း)၌ ရႈပါ။

သံုးဆယ့္တစ္ဘံု။ ။ ၎သရုပ္အဓိပၸါယ္ (ဘံု သံုးဆယ့္တစ္)မွာ ၾကည့္ေလ။

သံုးဆယ့္ႏွစ္ ေကာ႒ာသ။ ။ ခႏၶာကိုယ္၏ ၃၂-ပါးေသာ အဖို႕အစု အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေခၚဆိုသည္၊ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္။
ေကသာ- ဆံပင္၊
ေလာမာ- အေမြး၊
နခါ- ေျခသည္း လက္သည္း၊
ဒႏၲာ- သြား၊
တေစာ- အေရ၊
မံသံ- အသား၊
ႏွာရု- အေၾကာ၊
အ႒ိ- အရိုး၊
အ႒ိမိဥၥံ- ရိုးတြင္းျခင္ဆီ၊
၀ကၠံ- အၫိႈ႕၊(၁၀)။
ဟဒယံ- ႏွလံုး၊
ယကနံ- အသည္း၊
ကိေလာမကံ- အေျမႇး၊
ပိဟကံ- အဖ်ဥ္း၊
ပပၹါသံ- အဆုပ္၊
အႏၲံ- အူမ၊
အႏၲဂုဏံ- အူသိမ္၊
ဥဒရိယံ- အစာသစ္၊
ကရီသံ- အစာေဟာင္း၊
မတၳလုဂႍ- ဦးေႏွာက္၊ (၂၀)။
ပိတၱံ- သည္းေျခ၊
ေသမွံ- သလိပ္၊
ပုေဗၺာ- ျပည္၊
ေလာဟိတံ- ေသြး၊
ေသေဒါ- ေခြၽး၊
ေမေဒါ- အဆီအခဲ၊
အႆု- မ်က္ရည္၊
၀သာ- ဆီၾကည္၊
ေခေဠာ- တံေတြး၊
သိဃၤာဏိကာ- ႏွပ္၊ (၃၀)။
လသိကာ- အေစး၊
မုတၱံ- က်င္ငယ္။(၃၂)။

သံုးဆယ့္ ႏွစ္ပါးေသာ ကံၾကမၼာ။ ။ ၎သရုပ္ အက်ယ္ကို (ကံၾကမၼာ ၃၂-ပါး)၌ ျပခဲ့ၿပီ။

သံုးဆယ့္ ႏွစ္ပါးေသာ တိရစၦာန ကထာ။ ။ ၎ သုေတသန ရပ္ကို(တိရစၦာနာ၊ ဒြတၱႎသာ၊
ကထာ ၃၂)ဟူေသာ သရုပ္၌ ျပဆိုခဲ့ၿပီ။

သံုးဆယ့္ ႏွစ္ပါးေသာ လကၡဏာေတာ္ႀကီး။ ။ ၎ သရုပ္ အဓိပၸါယ္ (လကၡဏာေတာ္ႀကီး ၃၂-ပါး)၌ ရႈပါ။

သံုးဆယ့္ရွစ္ျဖာ မဂၤလာ။ ။ ၎သရုပ္အဓိပၸါယ္ (မဂၤလာတရား ၃၈-ပါး)၌ ၾကည့္ပါ။

သံုးပံုဖဲဟု၊ ေခၚဆိုျပဳ၊ သမုျဗဳပၸတ္ အသို႕နည္း?။ ။ သံုးပံုဖဲ ေခၚျခင္း၏ မူရင္းျဗဳပၸတ္ကား ဖဲေပါင္း ၂၄-ခ်ပ္ ရွိေလရာ ၈-ခ်ပ္ တပံုက် သံုးပံုျပဳကာ စီစဥ္ကစားျခင္းကို အစြဲျပဳ၍ ေခၚဆိုေလသည္။

သံုးလြန္းတင္ ထမင္း။ ။ ေအာက္ပါ ဦးႀကီး၏ လြမ္းခ်င္းျဖင့္ ထင္ရွား၏။
" ပဲေနာက္ႏွင့္ ေျပာင္းဆန္၊ ေကာက္သားငယ္ရံ၊ ေ၀ဖန္ေႏွာရွက္၊ ေရာကာခ်က္လို႕၊
ေျပာဘက္ကယ္ မျမင္၊ ၾသဇာ ျပြမ္းတဲ့ သံုးလြန္းတင္ကို၊ ခင္မင္ဖြယ္ရာ၊ သည္ခ်ိန္ကို လာခဲ့ပ၊
ေတာရြာသူ႕ ခန္႕ပံုကို၊ အသားကုန္လက္ၿပိဳင္ဆြဲလို့၊ ႏႊဲေစမယ္ေလး"
ပဲ, ေျပာင္း, ဆန္ ၃-မ်ိဳး ဆတူ ဟူ၏။

သုက္မလြတ္သူ ၃-မ်ိဳး။ ။
(၁) နတ္ျပည္ ၆-ထပ္ရွိ နတ္မ်ား နတ္သၼီးႏွင့္ေပါင္းဆံုမွီ၀ဲ သံုးသပ္ေသာ္လည္း သုတ္သည္ တည္ရာဌာန၌ပင္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြား၏၊
(၂) ျဗဟၼာမ်ား ေမထုန္မႈမရွိ၊
(၃) ဘုရား ရဟႏၲာမ်ား။

သုက္ေသြးကို ေသာက္မ်ိဳ၍ ပဋိသေႏၶတည္ေနသူ ၃-ေယာက္။ ။
(၁- ၂) ရေသ့တို႕၏ စြန္႕ထားေသာ သုက္ေသြးႏွင့္တကြေသာ က်င္ငယ္ေရကို ေသာက္ၾကေသာ သမင္မ ႏွစ္ေကာင္တို႕၏ ၀မ္း၌ သံကိစၥ သတို႕သားႏွင့္ ဣသိသိဂၤသတို႕သား ႏွစ္ေယာက္တို႕ ပဋိသေႏၶေနကာ ဖြားျမင္လာ၍ ေနာက္ပိုင္း၌ သံကိစၥရေသ့, ဣသိသိဂၤရေသ့ ဟူ၍၎င္း၊
(၃) ဥဒါယီရဟန္း၏ သုက္ရည္လူးေသာ သကၤန္းကို ဘိကၡဳနီမ တဦးက ခံတြင္းျဖင့္ စုတ္ယူမ်ိဳစား၍ ကုမာရကႆပ မေထရ္ကို ဖြားျမင္လာသည္ဟူ၍၎င္း သာသနာ၀င္က်မ္းဂန္တို႕၌ လာရွိ၏။

သုခအျပား၊ မ်ိဳး ၄-ပါး၊ ထင္ရွား ဘိဓမၼာ။ ။ ခ်မ္းသာ ၄-မ်ိဳး
(၁) ေ၀ဒယိတ သုခ- ခံစား စံစား ရေသာသုခ ခ်မ္းသာမ်ိဳး၊
(၂) သႏၲိသုခ- မခံစားရဘဲ အစဥ္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာေသာ သုခမ်ိဳး၊
(၃) ကာယိကသုခ- ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္း၊
(၄) ေစတသိက သုခ- စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း။

သုစရိုက္ ၃-ပါး။ ။ အျပစ္မရွိ ေကာင္းက်ိဳးသုခ ရမႈမ်ိဳး ၃-ပါး။
(၁) ကာယသုစရိုက္- ကိုယ္ျပဳ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္စု၊
(၂) ၀စီသုစရိုက္- ႏႈတ္ျပဳေကာင္းမႈကုသိုလ္စု၊
(၃) မေနာ သုစရိုက္- စိတ္ျပဳ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္စု။

သုစရိုက္ ၁၀-ပါး။ ။ မူလပဏၰာသ ။ပါ။ ၃၆၀ ။႒။ ၂၃၄-၌ အက်ယ္ရႈပါ။ ၎င္း သရုပ္ အဓိပၸါယ္ (ပုညႀကိယာ၀တၳဳ ၁၀-ပါး)ႏွင့္ တူ၏။

သုစရိုက္တရား ၁၀-ပါး၊ တနည္း။ ။ ဒုစရိုက္ တရား ၁၀-ပါးမွ ေရွာင္ရွားပယ္ၾကဥ္မႈ အက်င့္သီလကိုပင္ (သုစရိုက္ ၁၀-ပါး)ဟု တနည္း သိမွတ္ရာ၏။

သုစရိုက္တရား အျပား-၄၀။ ။
သုစရိုက္ ၁၀-ပါးကိုတည္၊ ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
သူတပါးကို ျပဳလုပ္ခိုင္းျခင္း၊ သူတပါး ျပဳလုပ္သည္ကို စိတ္ျဖင့္၀မ္းသာျခင္း၊
သူတပါးျပဳလုပ္ရာ၌ ႏႈတ္ျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ၄-ပါးျဖင့္ေျမႇာက္ေသာ္ သုစရိုက္-၄၀ ျဖစ္၏။

သုစရိုက္တရား အျပား ၁၀၀။ ။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေကာင္း တရာဟူ၏။
(က) ပုည ႀကိယာ၀တၳဳ ဆယ္ပါးကိုတည္၊ ကံ ၃-ပါးႏွင့္ေျမႇာက္၊၃၀-ရ၏၊
(ခ) ပါရမီဆယ္ပါးကိုတည္ ဟီန, မဇၩိမ, ပဏီတ ၃-ပါးႏွင့္ ေျမႇာက္ ၃၀-ရ၏၊
(ဂ) ၎င္း ၂-ရပ္ ၆၀-ကို အထက္ပါ သုစရိုက္ ၄၀-ႏွင့္ေပါင္းေသာ္ သုစရုိက္ ၁၀၀-ျဖစ္သည္ ဟူ၏။

သုညတတရား၊ ၁၂-ပါး၊ ပယ္ရွားအတၱ အသို႕နည္း?။ ။ ၀ိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာလာ အတၱမရွိပံုကို ျပသည့္ အျခင္းအရာ ဆယ့္ႏွစ္ပါး။
၁- န သေတၱာ- ရုပ္, ေ၀ဒနာစသည္တို႕ကား နာမ္ရုပ္သာျဖစ္၏၊ သတၱ၀ါမဟုတ္။
၂- န ဇီေ၀ါ- (ယ) ဇီ၀မဟုတ္, အသက္မဟုတ္။
၃- န နေရာ- (ယ) လူမဟုတ္ နတ္မဟုတ္။
၄- န မာဏေ၀ါ- (ယ) လုလင္မဟုတ္။
၅- န ဣတၳိ- (ယ) မိန္းမမဟုတ္။
၆- န ပုရိေယာ- (ယ) ေယာက္်ားမဟုတ္။
၇- နအတၱာ-(ယ) အတၱမဟုတ္။
၈- နအတၱနိယံ-(ယ) အတၱပိုင္ ပစၥည္းမဟုတ္။
၉- နာဟံ- (ယ) ငါမဟုတ္။
၁၀- န မမ- (ယ) ငါ၏ ဥစၥာမဟုတ္။
၁၁- န အညႆ- (ယ) သူတပါး၏ ဥစၥာမဟုတ္။
၁၂- န ကႆစိ- (ယ) တစံုတေယာက္၏ ဥစၥာမဟုတ္။

သုတ္ ၃-က်မ္း။ ။ ဒီဃနကာယ္၌ပါ၀င္ေသာ ေဒသနာေတာ္မ်ား၊ အက်ယ္(နိကာယ္ ၅-ရပ္) ၌ ၾကည့္ပါ။

သုဒၶိ ၄-ပါး၊ ရဟန္းမ်ား၊ ထူးျခား ျဖဴစင္ဘိ။ ။ ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖို႕စင္ၾကယ္ျခင္း ေလးပါးဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္ ၀ိနယေ၀ါဟာရ မ်ိဳး။
(၁) ေဒသနာ သုဒၶိ- ပါတိေမာကၡ သံ၀ရသီလေခၚ ၀ိနည္း ပညတ္ေတာ္ဥပေဒသ၏ စင္ၾကယ္ျခင္း၊
၎င္းသည္ ေဒသနာၾကားသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာေၾကာင့္ "ေဒသနာ သုဒၶိ" မည္၏၊
(၂) သံ၀ရ သုဒၶိ- သည္အမႈကို ငါတဖန္ မျပဳေတာ့ၿပီဟု စိတ္ေဆာက္ တည္ျခင္း၊
စကၡဳစေသာ ဣေႁႏၵ ေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ေခၚသည္၊
(၃) ပရိေယ႒ိ သုဒၶိ- ၀ိနည္းဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ပစၥည္းကိုပယ္၍ ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္ အညီ
ရွာမွီးလ်က္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳျခင္းကို ေခၚသည္၊
(၄) ပစၥေ၀ကၡဏာ သုဒၶိ-ပစၥည္းေလးပါးကိုပစၥေ၀ကၡဏာ ဆင္ျခင္၍ သံုးေဆာင္မွီ၀ဲျခင္းကိုေခၚဆိုသည္။

သုဓမၼာသဘင္၊ စည္းေ၀းရင္၊ ၄-အင္ နတ္ အေၾကာင္း။ ။ ၎င္း အေၾကာင္းတရား ၄-ပါး၏ သရုပ္ကို (တာ၀တႎသာ၊ သုဓမၼာ၊ ၄-ျဖာ စည္းေ၀းေၾကာင္း)ဟူေသာ သုေတသန၌ ဆိုခဲ့ၿပီ။

သုရာ ေမရယ ကံထိုက္ျခင္း အဂၤါ ၄-ပါး။ ။ ဤအဂၤါ ၄-ပါးႏွင့္ညီမႈ နည္းနည္း ေသာက္
လွ်င္ နည္းနည္း အျပစ္ရွိ၏၊ မ်ားမ်ားေသာက္လွ်င္ မ်ားေသာအျပစ္ရွိ၏၊ဣတိ၀ုတ္ အ႒ကထာႏွင့္ သေမၼာအ႒ကထာမွ။
(၁) မဇၨဘာေ၀ါ- ေသအရက္ ကေဇာ္ျဖစ္ျခင္း၊
(၂) ပါတုကမ်စိတၱံ- ေသာက္လိုစိတ္ ရွိျခင္း၊
(၃) ၀ါယေမာ- ေသာက္ျဖစ္ေအာင္ လံု႕လ ျပဳျခင္း၊
(၄) အေဇၩာဟရဏံ- ေသာက္မ်ိဳခ်ျခင္း။

သူရာမ်ိဳး ၅-ပါး။ ။ ၀ိနည္းမဟာ၀ါ။ပါ။ ၁၄၆ ။႒။ ၁၂၇ မူးယစ္၍သူေတာ္ေကာင္းတရား
ကိုေမ့ေလ်ာ့ေစတတ္ေသာ ေသရည္ေခၚ သူရာမ်ိဳး ၅-ပါး။
(၁) ပိ႒ သူရာ- ဆန္မႈန္႕ကို ၪပလုပ္ေသာ ေသရည္၊
(၂) ပူ၀သူရာ- မုေယာဂ်ဳံမႈန္႕ကို ၪပလုပ္ေသာ ေသရည္၊
(၃) ၾသဒန သူရာ- ေကာက္ညႇင္း ထမင္းကို ၪပလုပ္ေသာ ေသရည္၊
(၄) ကိဏၰ ပကၡိတ သူရာ- တေဆးမႈန္႕ကိုခတ္၍ ၪပလုပ္ေသာ ေသရည္၊
(၅) သမၻာရ သံယုတၱသူရာ- ေသရည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀တၳဳေပါင္းကို စုေဆာင္း ၪပလုပ္ အပ္ေသာ ေသရည္။

« သူ »

သူေကာင္း လူေကာင္း တရား ၇-ပါး။ ။ သုတ္ပါေထယ် ။ပါ။ ၂၀၈။႒။၂၂၁။ သတၱဂၤုတၱရ ။ပါ။ ၄၈၃။ ႒။ ၁၈၄။ ဓမၼကထိကမ်ား သိထားလိုက္နာစရာ။သတၱ သပၸဳရိသ ဓမၼာဟု သီးျခား ဘုရားေဟာေတာ္မူသည္။
(၁) ဓမၼၫူ- ပါဠိ၌ လိမ္မာျခင္း ကိုယ္က်င့္တရား၌ နားလည္ရျခင္း၊
(၂) အတၳၫူ- အနက္၌ ကြၽမ္းက်င္ျခင္း အက်ိဳးရေရး၌ နားလည္ျခင္း၊
(၃) အတၱၫူ- ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ၌ လိမ္မာျခင္း၊
(၄) ကာလၫူ- အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားကို သိျခင္း၊ အေျခအေနကို နည္းလည္ရျခင္း၊
(၅) မတၱၫူ- အတိုင္းအရွည္ ပမာဏကို သိျခင္း၊အလိုက္သိရျခင္း၊
(၆) ပရိသၫူ- ပရိသတ္အလိုသေဘာ၌ သိရွိလိမ္မာျခင္း၊
(၇) ပုဂၢလၫူ- ပုဂၢိဳလ္၏ အလိုသေဘာ၌ ပါးနပ္လိမၼာရျခင္း။

သူခိုးႀကီးတို႕ လိုက္နာ ထိန္းေစာင့္သည့္ အဂၤါ ၈-ပါး။ ။ ဤအဂၤါရွစ္ပါးကိုေစာင့္ထိန္း
ေသာ ခိုးသား ႀကီးမ်ားသည္ ရက္-လ-ႏွစ္ရွည္- တည္တံ့ႏိုင္သည္၊ ဤအဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ မျပည့္စံုေသာ ခိုးသား ဓားျပတို့ကား- ရက္-လရွည္မတည္၊ လ်င္ျမန္စြာ ပ်က္စီးတတ္သည္ဟု အဂၤုတၱရ ပါဠိေတာ္တတိယအုပ္- (၁၅၃)၌ ေဟာေတာ္မူသည္။
(၁) မိမိ၏ ရန္သူမဟုတ္သည့္ အသက္အရြယ္ႀကီးသူ, ကေလးသူငယ္,
အက်င့္သီလဂုဏ္ ရွိသူ,တို့ကိုရုိက္ႏွက္ ပုတ္ခတ္မႈ မျပဳျခင္း၊
(၂) ပစၥည္းဥစၥာကို အကုန္မယူျခင္း၊
(၃) မိန္းမကို မသတ္ျခင္း၊
(၄) အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို မဖ်က္ဆီးျခင္း၊
(၅) ရွင္ ရဟန္းတို႕ကို မလုရက္ျခင္း၊
(၆) မင္းဘ႑ာတိုက္ကို မလုရက္ျခင္း၊
(၇) ရြာ-နိဂံုး မင္းေနျပည္အနီး၌ မလုရက္ မတိုက္ခိုက္ျခင္း။

သူခိုးဓားျပ၊ သူပုန္တို႕၏ မွီခိုအားထားရာႀကီး ၅-ပါး။ ။ လူသားတို႕ၿငိမ္းဧခ်မ္းသာမႈ
အတြက္ တိုင္းျပည္ ၿမိဳ႕ရြာ နယ္ပယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းၾကေသာ မင္းစိုးရာဇာတို႕ သိထားရန္။
အဂၤုတၱရ ။ပါ။ ဒု-အုပ္။ ၁၁၃-၌အက်ယ္ရႈပါ။
(၁) အသြားအလာ ခက္သည့္ ေရလယ္ကြၽန္း၊ ေတာင္ၾကားေခ်ာက္ၾကား၊ ရႈိ-ေျမာင္ မညီၫြတ္ေသာ
ခရီးခက္အရပ္ကို မွီေနတတ္ၾကသည္၊
(၂) ထူထပ္သည့္ကိုင္းေတာက်ဴေတာ၊ပင္ခ်င္းယွက္သည့္ေတာအုပ္ႀကီး စသည့္အရပ္မ်ိဳး၊
(၃) တစံုတေယာက္က ေဖၚေျပာလွ်င္ မင္းအမတ္ မႈထမ္း ရာထမ္းတို႕က အျပစ္ကို ကာကြယ္ဖံုးအုပ္
ေပးရန္ ၎င္းတို႕ႏွင့္ႀကိဳတင္၍ အကြၽမ္းတ၀င္ အမွီတံကဲ ၪပလုပ္ထားျခင္း၊
(၄) မိမိတို႕အျပစ္ကိုေဖၚေျပာထုတ္ဆိုမည့္သူမ်ားအား ႏႈတ္ပိတ္ခ ပစၥည္းဥစၥာေပးကမ္းရန္၊
(၅) မိမိတို႕၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ တိုင္ပင္မႈ မေပါက္ၾကား ေစရန္ အထူးလံုၿခံဳေသာနည္းလမ္း ဥပါယ္တို႕ ျဖစ္၏။

သူေဌးရိုးရာ၊ ဇာတ္ႏြယ္လာ၊ ၄-ျဖာ မည္သို႕ မွတ္သနည္း?။ ။ သူေဌးတို႕၏မ်ိဳးရိုး
အစဥ္ကို ဇာတ္ႏြယ္ အားျဖင့္ ဤသို႕ ဘြဲ႕ပံု တံဆိပ္မ်ား ေပးအပ္၏။
(၁) ခတၱိယ ေသ႒ိ- ဥစၥာမ်ားစြာ ၾကြယ္၀ေသာ မင္းမ်ိဳး သူေဌး၊
(၂) ျဗဟၼဏေသ႒ိ- ဥစၥာမ်ားစြာ ၾကြယ္၀ေသာ ပုဏၰားမ်ိဳး သူေဌး၊
(၃) ေ၀ႆ ေသ႒ိ- ဥစၥာမ်ားစြာၾကြယ္၀ေသာ ကုန္သည္ႀကီး အသည္မ်ိဳးသူေဌး၊
(၄) မာဟာ ေသ႒ိ- သူဆင္းရဲအမ်ိဳးမွ သူေဌးႀကီး ျဖစ္လာသူမ်ား။

သူတပါးအိမ္၌ မအပ္ မထားရေသာ အရာမ်ိဳး ၄-ပါး။ ။ ဇာတ္ပါဠိေတာ္ဒု-အုပ္။ ၁၂၀။႒။ ပဥၥမအုပ္ ၄၆၆။
(၁) ခိုင္းႏြား, ဆင္, ျမင္း စသည္၊
(၂) ႏို႕စားႏြားမ၊
(၃) လွည္း, ရထား, စသည္၊
(၄) ဇနီး- မယား။

သူတပါးအား မေျပာၾကားအပ္ေသာ အရာႀကီး ၉-ပါး။ ။ ထိုအေၾကာင္းတရား ကိုးပါးကို ထင္ရွားစြာ ထုတ္ေဖၚ မဆိုရာဟု ဟိေတာပေဒသ၌ လာရွိ၏၊မလံုၿခံဳက ပ်က္စီးက်ိဳးမဲ့ ျဖစ္တတ္သည္။
(၁) အာယု- မိမိေနရအံ့ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား၊
(၂) ၀ိတၱ- မိမိပိုင္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရတနာဟူသမွ်၊
(၃) ေဂဟဆိဒၵ- မိမိ၏ အိမ္၌ မလံုၿခံဳေသာ ေနရာႏွင့္ အျပစ္အဆာ ဟူသမွ်၊
(၄) မႏၲ- လွ်ိဳ႕၀ွက္အပ္ေသာ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊
(၅) ေမထုန- ကိုယ့္မယားအား သံ၀ါသမႈ စပ္ရွက္ၪပပံုနည္းႏွင့္ ျပဳေသာေနရာဌာန၊
(၆) ေဘသဇၨနယ- ခဲခက္စြာ ေဖၚစပ္အပ္ေသာ ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ား၊
(၇) တပ- မိမိ၏ ခ်ိဳးၿခံစြာေသာ အက်င့္၊
(၈) ဒါန- လႉဒါန္း ေပးကမ္းျခင္း၊
(၉) အပမာဏ- မိမိအား သူတပါးတို႕က ပမာမထား မေလးစားပံု အျခင္းအရာ။
မွတ္ခ်က္။ ။တပ,ႏွင့္ ဒါန,တို႕အတြက္ကိုမူ မိမိအား သူတပါးတို႕က အထင္အျမင္ႀကီးလာေအာင္ ျဖစ္ေစ၊
ဂုဏ္ပကာသနကို ေဖၚလို၍ ျဖစ္ေစ၊ မေျပာဆိုအပ္၊ ထင္ေသး ျမင္ေသး ျဖစ္တတ္သည္ ဟူ၏၊
"ပတၱိဒါန"အမွ်ေပးေ၀ေရး အတြက္ကိုမူကား ထင္ရွားစြာေျပာဆိုအပ္၏ဟု မွတ္ေလ။

သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာ ရတနာ ၇-ပါး။ ။ သတၱဂၤုတၱရ။ပါ။ ၃၉၈။ ၎သရုပ္(အရိယာ ဥစၥာ ၇-ပါး)ႏွင့္ တူ၏။ ၎င္း၏ သရုပ္အဓိပၸါယ္ (အရိယာဥစၥာ ၇-ပါး)ဟူေသာ စကားရပ္၌ ျပခဲ့ၿပီ။

သူေတာ္ေကာင္းတရား ၇-ပါး။ ။ သတၱ သဒၶမၼာ ဟု သီးျခား ဘုရားေဟာေတာ္မူသည္။
(၁) သေဒၶါ-ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ရည္, ကံ, ကံ၏အက်ိဳးတို႕၌ ယံုၾကည္ျခင္း၊
(၂) ဟီရိတာ- မေကာင္းမႈ၌ အရွက္ရွိျခင္း၊
(၃) ၾသတၱပၸီ- မေကာင္းမႈ၌ အေၾကာက္ ရွိျခင္း၊
(၄) ဗဟုႆုေတာ- အၾကား အျမင္မ်ားျခင္း၊
(၅) အာရဒၶ ၀ီရိေယာ- ေကာင္းလုပ္၌ လံု႕လ၀ိရီယ ရွိျခင္း၊
(၆) ဥပ႒ိတ သတိ- ေကာင္းရာ၌ ထင္ေသာ သတိရွိျခင္း၊
(၇) ပည၀ါ- ဥာဏ္ဆင္ျခင္ ပညာရွိျခင္း။

သူမိုက္ လကၡဏာ၊ အင္ ၃-ျဖာ၊ မိန္႕မွာ ျမတ္ဗုဒၶ။ ။ ၎ သရုပ္ကို(လူမိုက္ လကၡဏာ၊ အင္ ၃-ျဖာ) ဟူေသာ သုေတသန၌ ဆိုခဲ့ၿပီ။

သူယုတ္တို႕ ေပးလႉပံုနည္း ၅-မ်ိဳး။ ။ ဥပရိပဏၰာသ ။ပါ။ ၇၂။ ၎ ။႒။ ၅၄-၌ အက်ယ္ရႈပါ။ အသပၸဳရိသ ဒါနမ်ိဳး ၅-ပါး။
(၁) အ သကၠစၥံ ဒါနံ ေဒတိ- သန္႕သန္႕ ရွင္းရွင္း စင္စင္ ၾကယ္ၾကယ္ ျပဳ၍ မေပးလႉ၊
(၂) အ စိတၱီ ကတြာ ေဒတိ- မရိုမေသ မေလးမခန္႕ျပဳ၍ ေပးလႉႉ၏၊
(၃) အ သဟတၳာ ေဒတိ- ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မေပးလႉ၊
(၄) အပ၀ိဒၶံ ေဒတိ- စြန္႕ပစ္ေလာက္ေအာင္ မေကာင္းပ်က္စီးလုနီးမွ ေပးလႉျခင္း၊
(၅) အနာဂမန ဒိ႒ိေကာေဒတိ- ရေရာက္ ခံစားမည့္ ေနာင္က်ိဳးကို မယံုမၾကည္ ေပးလႉျခင္း။

သူရဲေကာင္းျပား၊ ၁၃-ပါး၊ ေျမႇာက္စား စစ္ဘုရင္။ ။ မင္း အစိုးရတို႕သည္ ေအာက္ပါ
ရည္သြားသတၱိရွိေသာ သူရဲသူခက္တို႕ကို စည္းစိမ္ဂုဏ္ထူးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ျဖင့္ ေျမႇာက္စား ခ်ီးက်ဴးရာသည္ ဟူ၏၊ ဤ၌ ၁၃-ေယာက္ကို သီလကၡန္ သာမညဖလသုတ္ အ႒ကထာႏွင့္၊ ၎င္း ဋီကာ က်မ္းတို႕မွယူျပသည္။
(၁) ဟတၳာေရာဟ- ဆင္စီး စစ္တိုက္ သူရဲေကာင္း၊
(၂) အႆာေရာဟ- ျမင္းစီးစစ္တိုက္ သူရဲေကာင္း၊
(၃) ရထိက- ယာဥ္, ရထားစီးစစ္တိုက္ သူရဲေကာင္း၊
(၄) ဓႏုဂၢဟ- ေသနတ္, အေျမာက္, စိန္ေျပာင္း, ေလးပစ္ တည့္မတ္ေသာ စစ္တိုက္သူရဲေကာင္း၊
(၅) ေစလက- ေအာင္လံကိုင္ ေရွ့သြားသူရဲေကာင္း၊
(၆) စလက- တပ္ရင္း, တပ္မ, တပ္ခြဲ, တပ္စိပ္တို႕ကို အေနအထားက်ေအာင္
အဌာက်က် စီရင္တိုက္ခိုက္ေစတတ္ေသာ သူရဲေကာင္း၊
(၇) ပိ႑ဒါထိက- ထန္းသီးခုိင္ ခ်ိဳင္သကဲ့သို႕ တဖက္ရန္သူ၏ဦးေကာင္းကို ျဖတ္ယူစြမ္းႏိုင္ေသာ သူရဲေကာင္း၊
(၈) ဥဂၢရာဇပုတၱ- တိုက္ပြဲေအာင္ဖန္မ်ား၍ ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားေသာ မင္းညီ မင္းသား သူရဲေကာင္းမ်ား၊
(၉) ပကၡႏၵိန- ရန္သူ႕တပ္တြင္းသို႕ ခုန္ပ်ံ ထိုး၀င္လ်က္ သူရွင္ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ယူကာ လ်င္စြာ
ျပန္လာႏိုင္ေသာ "ပ်ံခ်ီ"သူရဲေကာင္းမ်ား၊
(၁၀) မဟာနာဂ- အမုန္ယစ္ ဆင္ေျပာင္းႀကီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ေစကာ မဆုတ္မနစ္ ထိုးပစ္ တြန္းလွန္၍
အႏိုင္ယူတတ္ေသာ သူရဲေကာင္း၊
(၁၁) သူရာ- မဟာသမုဒၵရာႀကီးကိုပင္ လက္ပစ္ကူးရမည္ဟု အရွင္က ေစခိုင္းလွ်င္
မဆုတ္မျပန္ ကူးအံ့ဟု ကိုယ္စြမ္းကိုး သူရဲေကာင္း၊
(၁၂) စမၼေရာစိန- သားေရçသံခ်ပ္၀တ္အကၤ်ီကို ၀တ္ဆင္၍ တဖက္စစ္သည္ကို အတင္း၀င္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ သူရဲေကာင္း၊
(၁၃) ဒါသပုတၱ- မေၾကာက္မရြံ႕ ေနာက္မတြန္႕ဘဲ ရန္သူ႕အတြင္းသို႕၀င္ႏိုင္ေသာ အိမ္ေတာ္ပါသူရဲေကာင္း။

သူ႕အသက္ သတ္ျခင္း၏ အျပစ္မ်ိဳး ၂၃-ပါး။ ။ ၎ သရုပ္ကို (ပါဏာတိပါတကံ၏ မေကာင္းက်ိဳး ၂၃-မ်ိဳး)၌ ဆိုခဲ့ၿပီ။

သူ႕ဥစၥာခိုး၊ မေကာင္းက်ိဳး၊ အမ်ိဳး ၁၂-ပါး။ ။ ၎ သရုပ္ကို (အဒိႏၷဒါန္၏ အျပစ္ ၁၂-ပါး)၌ ဆိုခဲ့ၿပီ။

သူ႕သားမယား၊ လြန္က်ဴးျငား၊ ၁၅-ပါးျပစ္ခံ။ ။ ၎ သရုပ္ကို(ကာေမသုကံ၊ က်ိဳးျပစ္ဒဏ္၊ ထိမွန္ ၁၅-ပါး) ဟူေသာ သုေတသန၌ ဆိုခဲ့ၿပီ။

Read More...အျပည့္အစံုသို႔....

သာ---သာသနေခါင္းထီး၊ မွ သားသမီး၀တ္ ၅-ပါး။

သာသနေခါင္းထီး၊ ေစတီႀကီး၊ တည္ၿပီးျမတ္ ၁၀-ဆူ။ ။ သာသနာေတာ္၏အစအဦး
ေစတီေတာ္ႀကီးမ်ား ဟုလည္း အဆိုရွိၾကသည္၊ သာသနာ့ထိပ္ေခါင္တင္ ထီးဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ သက္ေတာ္ (၈၀) ၀ါေတာ္ (၄၅) ရရွိေတာ္မူရာ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႕တြင္ မလႅာမင္းတို႕၏သာေမာရဂံု အင္ၾကင္စံုၿမိဳင္ ဂႏိုင္ေဟမာ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သာ၌ ေရႊျပည္နိဗၺာန္ စံ၀င္ေတာ္မူေသာအခါ သူပိုင္ ငါပိုင္ ဓာတ္ေတာ္ၿပိဳင္လုၾကသည့္ ဘုရင္မင္းအေပါင္းတို႕၏ဆရာ ေဒါနပုဏၰားႀကီးက ျဖန္ေျဖ ေဟာၾကား
ရန္မီးပြားၿငိမ္းေစကာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကိုေ၀ျခမ္းေပးရာ ဓာတ္ေတာ္ေ၀စုရ ထီးေဆာင္းမင္း အေပါင္းတို႕သည္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္ဌာန၌ အသီးအသီး ေစတီေတာ္ႀကီးမ်ား တည္ထားကိုးကြယ္
ၾကရာ၀ယ္ ထိုကာလက ေစတီေတာ္ႀကီး ၁၀-ဌာနကို ၀င္ကိုး၀င္တို႕တြင္ တပါးပါ၀င္ေသာ (ထူပ၀င္) ထူပ၀ံသပါဌ္ သီဟိုဠ္မူမွ ထုတ္ယူျပသည္။
(၁) ရာဇၿဂိဳဟ္ ျပည္ႀကီး၌----------------------------- ၁-ဆူ၊
(၂) ေ၀သာလီ ျပည္၌--------------------------------- ၁-ဆူ၊
(၃) ကပိလ၀တ္ ေနျပည္ေတာ္ႀကီး၌---------------------၁-ဆူ၊
(၄) အလႅကပၸ ျပည္၌------------------------------------၁-ဆူ၊
(၅) ေ၀႒ဒီပက တိုင္း၌ ----------------------------------၁-ဆူ၊
(၆) ပါေ၀ယ်က တိုင္း၌ ----------------------------------၁-ဆူ၊
(၇) ရာမ ရြာ၌--------------------------------------------၁-ဆူ၊
(၈) မလႅတိုင္း ကုသိနာရံု၌--------------------------------၁-ဆူ၊
(၎င္း ေစတီေတာ္ရွစ္ဆူတို႕၌ ဓာတ္ေတာ္ တစိတ္သားစီ ဌာပနာ၏)
(၉) ပိပၸလိတိုင္း၌ မီးေသြးဓာတ္ ဌာပနာေတာ္--------------၁-ဆူ၊
(၁၀) ေဒါနပုဏၰားႀကီး၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ျခင္ေ၀ေပးေသာ ရတနာေရႊျပည္ေတာင္းကို ဌာပနာသည့္ ေစတီေတာ္တဆူအားျဖင့္ ေပါင္း ဆယ္ဆူတို႕ ျဖစ္ကုန္၏။

သာဟတၳိကာ၊ ခိုးနည္းမွာ၊ ၅-ျဖာ အဘယ္နည္း?။ ။ ၎င္း သရုပ္ကို (ခိုးျခင္း ၂၅-ပါး)
၌ ရႈပါကုန္။

သာဂရတရားႀကီး ၄-ပါး။ ။ ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္(အ႒သာလိနီ)အ႒ကထာ ၁၁-၌ အက်ယ္ရႈပါ။ နက္ က်ယ္ ရွည္လ်ားျခင္းႀကီး ေလးပါး၊
(၁) ဇလ သာဂရ- ယူဇနာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ နက္၀ွမ္းေသာ မဟာ သမုဒၵရာႀကီး၊
(၂) သံသာရ သာဂရ- ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္တို႕၏မျပတ္ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကေသာ အစဥ္၊
(၃) နယ သာဂရ- ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားေဟာၾကား မိန္႕ႁမြက္ေတာ္မူေသာ ပိဋက ၃-ပံု နည္းမ်ိဳးစံု၊
(၄) ဥာဏ သာဂရ- သဗၺၫုတ ေရႊဥာဏ္ေတာ္၏ အဆံုး အပိုင္း အျခားမရွိ မြန္ျမတ္ႀကီးက်ယ္ျခင္းသေဘာ။

သာဓုနရတရား ၄-ပါး။ ။ ဇာတကပါဠိေတာ္။ ဒု-အုပ္၊ ၀ိဓုရဇာတ္ ၂၇၅။ ၂၉၇။ ၃၀၀ ။႒။ သတၱမအုပ္၊၁၅၁- ၂၁၁- ၂၁၇ တို႕၌ အက်ယ္ရႈပါ။ လူေကာင္း သူေကာင္းတို႕ က်င့္သံုး လိုက္နာေသာ တရား ၄-ပါး။
(၁) ယာတာႏု ယာယီ - ေရွးသူေဟာင္းတို႕ လမ္းေကာင္း အက်င့္ကို အသင့္လိုက္နာ သံုးသပ္ျခင္း၊
(၂) အလႅပါဏႎ မာ သုကၡ- ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲျခင္းျဖင့္ စိုေသာလက္ကို မေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္း၊
(၃) မာစ အႆတီနံ ၀သံ ဂစၦ- မိန္းမတို႔ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးလိုက္စား မမိုက္ျခင္း
(၄) မာဒုဗၻီစ မိတၱာနံ- မိတ္ေဆြ ခင္ပြန္းတို႕အား မျပစ္မွား မေကာက္က်စ္ျခင္း၊
(ဤ ၄-ပါးကား ၀ိဓရဇာတ္ လာတည္း။)

သာဓုနရတရား ၄-ပါး၊ တနည္း။ ။ ဣေႁႏၵိယ ဇာတ္ေတာ္လာ ၄-ပါးကား။
(၁) ဒကၡ- တရားႏွင့္အညီ ပစၥည္းဥစၥား ရွာေဖြေရး၌ လိမ္မာေသာဥာဏ္ပညာရွိျခင္း၊
(၂) သံ ၀ိဘဇၨ- ရလာေသာ ပစၥည္းဥစၥာကို သီလအက်င့္ ရွိသူတို႕အားခြဲေ၀ ေပးလႉျခင္း၊
(၃) အ ဟာသ-ဥစၥာမ်ားစြာရေသာအခါ ေပ်ာ္ပါးေမာ္ၾကြား ၀မ္းသာမႈမ်ား မရွိျခင္း၊
(၄) အဗ်ထ- ပစၥည္းဥစၥာမ်ား တိမ္းပါး ပ်က္စီးသြားေသာ္လည္း ၀မ္းနည္း ပူေဆြးမႈမရွိျခင္း။

သာဓုနရတရား ၄-ပါး၊ တနည္း။ ။ ဥမၼာဒႏၲီ ဇာတ္လာ မင္းပုဏၰား စသူတို႕က်င့္ရေသာ တရား ၄-ပါး။
(၁) အ နာလေသာ ကာမေဘာဂီ- ဇြဲလံု႕လရွိေသာ လူ၊
(၂) သညတ ပဗၺဇၨိတ- ကိုယ္, ႏႈတ္, စိတ္, ေစာင့္ေသာ ရဟန္း၊
(၃) နိသမၼ ကာရီ ရာဇာ- စံုစမ္းဆင္ျခင္ ျပဳေလ့ရွိေသာ မင္း၊
(၄) အေကာဓ ပ႑ိတ- အမ်က္မာန္ မရွိေသာ ပညာရွင္။

သာမေဏေက်ာ္ ၄-ပါး။ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေလးဆူဓာတ္ပံုေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္၏ ယင္ျပင္ေတာ္အေနာက္မ်က္ႏွာ၌ ေစတီငယ္ မုခ္ေလးမ်က္ႏွာ၀ယ္ ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္က ထင္ရွားေသာ သာမေဏေက်ာ္ ၄-ပါး၏ ေက်ာက္ရုပ္ပံုေတာ္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ ေက်ာက္စာေတာ္ပါရွိသည္၊ ထိုေက်ာက္စာ၌ ၾကည့္ရႈ, ဖတ္ မွတ္ၾကပါကုန္။

သာမဥပါယ္၊ မ်ိဳး ၅-သြယ္၊ မင္း၀ယ္ ယွဥ္ကာသံုး။ ။ ဥပါယ္မ်ိဳး ၄-ပါး၏အက်ယ္
ကို အမရေကာသဋီကာမွ ယူျပသည္။
(၁) သူ႕ေက်းဇူးကို ေျပာၾကား ျမြက္ဆိုျခင္း၊
(၂) အမႈထမ္းတို႕၏ ဂုဏ္ကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း၊
(၃) ေဆြးမ်ိဳးေတာ္စပ္ပံုကို ေျပာဆိုဖြင့္ဟျခင္း၊
(၄) ဤလိုလုပ္လွ်င္ ေနာက္ခါ ဤအက်ိဳးကိုရမည္ဟု ဆိုျခင္း၊
(၅) သင့္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်သည္ဟု ဆိုကာ တာ၀န္အေရးမ်ားကို လႊဲအပ္၍ေပးျခင္း။

သာရဏီယတရား ၆-ပါး။ ။ ၀ိနည္း ပရိ၀ါပါဠိေတာ္။ ၁၆၇ ။႒။ ၁၅၃-၌ အက်ယ္ရႈပါ။ သီတင္းသံုးေဘာ္ခ်င္း ၀မ္းေျမာက္စြာ ေအာက္ေမ့လိုက္နာက်င့္ႀကံရေသာ တရား၆-ပါး။
(၁) ကာယကံေမတၱာ- သီတင္းသံုးေဘာ္တို႕၌ မ်က္ေမွာက္မ်က္ကြယ္ ဘယ္ေနရာမွာမဆို
ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာကာယကံမႈကို ျပဳစုျခင္း၊
(၂) ၀စီကံ ေမတၱာ- အထက္ပါအတိုင္း၀စီကံမႈကို ျပဳစုအားထုတ္ရျခင္း၊
(၃) မေနာကံ ေမတၱာ- ထို႕အတူ စိတ္ျဖင့္ အၿမဲခ်စ္ၾကည္ ေလးျမတ္ရျခင္း၊
(၄) အပၸဋိ ၀ိဘတၱ ေဘာဂီ- တရားသျဖင့္ရလာေသာ လာဘ္ပစၥည္းကို"အယုတ္ဆံုး တေယာက္စာ မ၀တ၀မွ်ရေသာဆြမ္းကိုေသာ္မွ်" မခြဲမခ်န္ သီလက်င့္ဘက္ သီတင္းသံုးေဘာ္တို႕ႏွင့္ အတူတကြ ညီမွ်စြာ ေ၀ငွဆက္ဆံ စားေသာက္ ေနထိုင္ေလ့ရွိျခင္း၊
(၅) သီလ သာမညဂေတာ ၀ိဟရတိ သျဗဟၼစာရီဟိ- သီတင္းသံုးေဘာ္ တို႕၏ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ေသာ သီလႏွင့္အတူ မိမိသီလကိုလည္း ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္စြာ ထိန္းေစာင့္လ်က္ မ်က္ေမွာက္မ်က္ကြယ္ သူေတာ္ေကာင္းတို႕ ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္၍ အတူက်င့္ႀကံ၏၊
(၆) ဒိ႒ိ သာမညဂေတာ ၀ိဟရတိ သျဗဟၼစာရီဟိ- နိဗၺာန္ မဂ္ ဖိုလ္ ေရာက္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာအယူကို သီတင္းသံုးေဘာ္တို႕ႏွင့္အတူ ေကာင္းစြာယူလ်က္ေန၏။

သာလြန္ေညာင္ေစာင္း၊ ေျခ ၆-ေခ်ာင္း၊ ခံေၾကာင္း ရုပ္ ၆-မ်ိဳး။ ။ ေျခ ၆-ေခ်ာင္း
တပ္ေသာ သာလြန္း ေညာင္ေစာင္း၏ ေအာက္ေျခ၌ အရုပ္ ၆-မ်ိဳးခံ၍ ျပဳလုပ္သည့္ ယုတၱိ အေျဖကား၊ ျပဴေစာထီးကို ခမည္းေတာ္ ေနမင္းက ေလး, ျမႇားအပ္၍ ငွက္, ၀က္, ဘီလူး, ဗူး, ရွဴးပ်ံ, က်ား၊ ထို ၆-ပါးေသာရန္သူတို႕ကို ႏွိမ္နင္း ေအာင္ျမင္ေစကာ မင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ျခင္း နိမိတ္မဂၤလာကို ထင္စြာျပလို၍ မင္းျမတ္တို႕ မျပတ္ အိပ္စက္ရာျဖစ္ေသာ ရတနာ ေညာင္ေစာင္းေတာ္၌ ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ ေျခကိုေျခာက္ေခ်ာင္းတပ္လ်က္ ငွက္, ၀က္, ဘီလူး, ဗူး, ရွဴးပ်ံ, က်ား အရုပ္ သဏၭာန္မ်ားကိုခံေစ၍ အိပ္စက္ကာ မဂၤလာယူၾကသည္ဟု ေရႊဘံုနိဒါန္း၌ ဆို၏။

သာ၀ကအျပား မ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ ေထရဂါထာ။႒။ ဒု-အုပ္။ ၅၄၁-၌အက်ယ္ရႈ။ တပည့္ခံယူ နာၾကားသူမ်ိဳး သံုးပါး။ (၁) အဂၢသာ၀ကမ်ိဳး- ျမတ္စြာဘုရားေအာက္ ၄-ပံု ၁-ပံု ပါရမီ ျပည့္က်င့္ရသည္၊
(၂) မဟာသာ၀ကမ်ိဳး- ကမၻာတသိန္း ပါရမီျဖည့္ရေသာ အသီတိ ရွစ္က်ိပ္တို႕၊
(၃) ပကတိသာ၀ကမ်ိဳး- ပါရမီျဖည့္မႈ သီးျခားမရွိ သူလို ငါလို ပုဂၢိဳလ္စုမ်ား။

သာသနာ့အေမြမ်ိဳး ၂-ပါး။ ။ မဇၩိမပဏၰာသ။ပါ။ ၁၅ ။႒။ ပ-အုပ္။ ၉၄။
(၁) အာမိသ ဒါယာဒ- ဆြမ္း, သကၤန္း, ေက်ာင္း, ေဆး, ပစၥည္း ၄-ပါးအေမြခံ၊
(၂) ဓမၼ ဒါယာဒ- ေလာကုတၱရာ အေမြခံ၊ တရားအေမြခံကိုသာ ဘုရားရွင္လိုလားသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။နံပါတ္ ၂-၌ မဂၤ ဖိုလ္ရေၾကာင္း ၀ိပႆနာတရားပြားမ်ားအားထုတ္မႈ၊ ၀ိပႆနာဓုရကို ဆိုသည္မွတ္ရာ၏။

သာသနာအျပား မ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ ပါရာဇိကဏ္ ။႒။ ပ-အုပ္ ၁၇-ႏွင့္ သုတ္သီလကၡန္ ။႒။ ၂၀-၌ သာသနာ ၃-ရပ္ကိုပါ အက်ယ္ ျပထားသည္။ ဆံုးမျခင္းအျပားသံုးပါးဟူ၏၊ ဤကား ခုေခတ္သံုးတည္း။
(၁) ပရိယတၱိသာသနာ- စာေပပိဋကတ္သင္ၾကားမႈ၊
(၂) ပဋိပတၱိ သာသနာ- ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ အားထုတ္မႈ၊
(၃) ပဋိေ၀ဓ သာသနာ- မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္တရားမွန္ကို သိမႈ။

သာသနာ ၃-ရပ္။ ။ ပိဋကတ္သံုးပံုကို သာသနာအားျဖင့္ ၃-ရပ္ ခြဲထားသည္။
(၁) ယထာ ပရာဓ သာသနာ- အျပစ္ရွိသူကို အျပစ္အေလ်ာက္ဆံုးမပညတ္ေသာ ၀ိနည္း ပိဋကတ္ေတာ္၊
(၂) ယထာ ႏုေလာမာ သာသနာ- ထိုထို သတၱ၀ါတို႕၏အလို အဇၩာသယ အားေလ်ာ္စြာ ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူအပ္ေသာ သုတၱန္ ပိဋကတ္ေတာ္၊
(၃) ယထာ ဓမၼသာသနာ- အားလံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္, သတၱ၀ါ, ေရ, ေျမ, ေတာ, ေတာင္ဟူသမွ်တို႕သည္ ပရမတၳဓမၼ အစုသာျဖစ္ရကား ရုပ္ နာမ္ အားေလ်ာ္စြာေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူေသာ အဘိဓမၼာ ပိဋကတ္ေတာ္။

သာသနာကြယ္ေၾကာင္း တရား ၅-ပါး၊ ၃-နည္း။ ။ ပဥၥဂၤုတၱရ ။ပါ။ ၂၁၆။႒။ ၇၆။
ဆကၠဂၤုတၱရ ။ပါ။၂၉၈။ သတၱဂၤုတၱရ ။ပါ။ ၄၆၀-တို႕၌ အက်ယ္ယူပါ။ ၎င္းသရုပ္ အဓိပၸါယ္မွာ ေအာက္ပါ လကၤာမ်ားျဖင့္ထင္ရွား၏။
(က) အဂၤုတၱိဳရ္လာ၊ သာသနာ ကြယ္ေၾကာင္း၊ တရား ေပါင္းကား၊
တရားမနာ၊ စာေပမသင္၊ ႏႈတ္တြင္မေဆာင္၊ သိေအာင္မမွတ္၊ ပဋိပတ္ကြာ၊ ဤငါးျဖာတည္း။
(ခ) ေနာက္လာထို႕ျပင္၊ စာသင္ပယ္ေလွ်ာ၊ က်ယ္မေဟာၾက၊ က်ယ္မခ်ႏွင့္၊ က်ယ္စြာမအံ၊ မႀကံမစည္၊ ဤငါးမည္တည္း။
(ဂ) ၀ါ တနည္းမွာ၊ အကၡရာပုဒ္ပ်က္၊ ေလ့က်က္သင္ၾက၊ ဆံုးမမယူ၊ စာခ်သူရွား၊ လာဘ္မ်ားေအာင္ႀကံ၊ ခိုက္ရန္ကြဲျပား၊ ဤငါးပါးသည္၊ ဘုရားသာသနာ ကြယ္ေၾကာင္းတည္း။

သာသနာကြယ္ျခင္း မ်ိဳး ၅-ပါး။ ။
သာသနာ ကြယ္ပံု ကြယ္နည္း အျပားမ်ိဳး ၅-ပါးဟူ၏။
(၁) ပရိယတၱိ သာသနာေခၚပိဋကတ္သံုးပံုမ်ား တစတစကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း၊
(၂) ပဋိပတၱိ သာသနာေခၚ စ်ာန္၀ိပႆနာ မဂ္ ဖိုလ္ရေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းမ်ား ပ်က္ျပား ဆုတ္ယုတ္ ကြယ္ေပ်ာက္လာျခင္း၊
(၃) ပဋိေ၀ဓ သာသနာေခၚ မဂ္ ဖိုလ္ ပဋိသမၻိဒါ ၀ိဇၨာအဘိဥာဏ္တို႕တစ တစ ရသူမရွိ ကြယ္ေပ်ာက္၍သြားျခင္း၊
(၄) လိဂၤ သာသနာေခၚ ပရိကၡရာ ရွစ္ပါးေဆာင္ေသာ ရဟန္း အသြင္တို႕တြင္ တစ တစ သပိတ္ေဆာင္သူ ခါးပန္းေဆာင္သူ ဒုကုဋ္ေဆာင္သူ မရွိႏွင့္ ကြယ္ကြယ္သြားရာ ေနာက္ဆံုး သကၤန္းစကို နသန္ပန္ေဆာင္ရာမွ စြန္႕ပစ္ၾကေသာအခါကြယ္ေပ်ာက္
သြားျခင္း၊
(၅) ဓာတုသာသနာေခၚ ဗုဒၶဘုရားႏွင့္သာ၀ကမ်ားတို႕၏ ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္တို႕ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ျမတ္ႏိုးသူတို႕လံုး၀ မရွိေသာအခါ ဓာတု ပရိနိဗၺာန္ ျပဳျခင္းျဖင့္ သာသနာေတာ္ျမတ္လံုး၀ဇာတ္သိမ္း ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းမ်ိဳး။

သာသနာေတာ္၏ အံ့ဘြယ္ ၈-ျဖာ။ ။ ၎င္း သရုပ္(အံ့ဘြယ္ ၈-ျဖာ၊ သာသနာ)၌ ရႈပါ။

သာသနာေတာ္၏ အဂၤါ ၉-ပါး။ ။ ၎င္း သရုပ္ အဓိပၸါယ္ကား (ဓမၼကၡႏၶာ၏ အဂၤါ ၉-ပါး)ႏွင့္ တူ၏။

သာသနာေတာ္၏ သူခိုးႀကီး ၅-ဦး။ ။ စတုတၳပါရာဇိက၌ ေဟာေတာ္မူသည့္ သာသနာ
ေတာ္၌ ခိုးသူႀကီး ၅-ေယာက္ ဟူ၏။ မွတ္သိမႈလြယ္ကူရန္ေညာင္ေလးပင္ေတာရ
အဂၢမဟာပဏၰိတ ဦးအရိယေထရ္ စီရင္ေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရသာ ၁၆၉-၌-
"အလႉခံလွည့္၊ ငါသိတရား၊ စြပ္စြဲမွားျပဳ၊ ေပးမႈ ဂရုဘဏ္၊ မဂ္, စ်ာန္၀ါၾကြား၊ ဤငါးပါး၊ ခိုးစား သာသနာ။" ဟူေသာ
ေဆာင္ပုဒ္လကၤာအရ ၎င္း၏မူရင္းအတိုင္းေဖၚျပလိုက္သည္၊
(၁) လူဆိုးအသင္းဖြဲ႕၍ အရပ္ရပ္လွည့္ကာ ပစၥည္းဥစၥာ ဓားျပတုိက္သကဲ့သို႕ ဓမၼကထိက အေပါင္းအသင္းႏွင့္
အရပ္တကာ လည့္လ်က္သာသန လုပ္ငန္းမလုပ္ဘဲ သာသန၀န္ထမ္းရိကၡာ ပစၥည္းေလးပါးတို႕ကို
အလွဴခံေနၾကေသာ သာသနရိကၡာ သူခိုးတေယာက္၊
(၂) ေလးသေခၤ်ႏွင့္ကမၻာတသိန္း ပါရမီျဖည့္၍ရေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္က
ိုသင္ယူေလ့လာၿပီးလွ်င္ ဤကား (ကိုယ္ေတြ႕) ငါသိေသာတရားဟု ငါျမင္ေသာ တရားဟု ဆိုဆို၍
ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကို ခိုးသူတေယာက္ဟူ၏၊
(၃) သီလရွိေသာ ရဟန္းတို႕ကို အက်င့္သီလပ်က္သည္ဟု အလြဲအမွား လူၾကည္ၫိုပ်က္ေအာင္
ေျပာၾကားလ်က္ ရဟန္းေကာင္း၏သီလကို ခိုးယူသူတေယာက္၊
(၄) သံဃိကပိုင္ ဂရုဘဏ္ ပစၥည္းကို လူတို႕အား ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ သံဃပစၥည္းခိုးသူတေယာက္၊
(၅) စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္တရားထူးမရပဲလ်က္ မဂ္ရ ဖိုလ္၀င္ ရဟႏၲာအရွင္ျဖစ္ေနၿပီဟု မိမိကိုယ္ကို ၀ါၾကြား ပလႊား ညာစားေနေသာ သူခိုးႀကီးတေယာက္ ဟူ၏။

သာသနာ ၅၀၀၀-ႏွင့္ ေခတ္ ၅-ပါး ပိုင္းျခားပံုနည္း ၃-မ်ိဳး။ ။ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာေတာ္
ကား အႏွစ္ ငါးေထာင္သာ တည္ေနႏိုင္သည္ဟု ဘယ္ပါဠိေတာ္မွာမွ မလာမရွိ၊
စင္စစ္ သာသနာေတာ္ကို က်င့္သံုး လိုက္နာထမ္းေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္သူတို႕၏ အေပၚမွာသာ တည္ရွိေန
သည္ဟု မွတ္ရာသည္၊ သို႕ေသာ္ အ႒ကထာနည္းမ်ားကို ျပပါအံ့။
စူဠ၀ါ အ႒ကထာအလို
(၁) ပဋိသမၻိပါပတၱ ရဟႏၲာေခတ္----------------အႏွစ္ ၁၀၀၀
(၂) သုကၡ၀ိပႆက ရဟႏၲာေခတ္--------------အႏွစ္ ၁၀၀၀
(၃) အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ ့ ့ ့ ေခတ္------------------အႏွစ္ ၁၀၀၀
(၄) သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ ့ ့ ့ ေခတ္----------------အႏွစ္ ၁၀၀၀
(၅) ေသာတပန္ပုဂၢိဳလ္ ့ ့ ့ ့ေခတ္---------------အႏွစ္ ၁၀၀၀

သုတ္ပါေထယ် အ႒ကထာ ၌
(၁) ပဋိသမၻိဒါပတၱ ရဟႏၲာေခတ္--------------အႏွစ္ ၁၀၀၀
(၂) ဆဠာဘိည ရဟႏၲာေခတ္-----------------အႏွစ္ ၁၀၀၀
(၃) ေတ၀ိဇၨာ ဓရ ရဟႏၲာေခတ္----------------အႏွစ္ ၁၀၀၀
(၄) သုကၡ ၀ိပႆက ရဟႏၲာေခတ္------------အႏွစ္ ၁၀၀၀
(၅) ပါတိေမာကၡ သံ၀ရသီလေခတ္----------အႏွစ္ ၁၀၀၀

အဂၤုတၱိဳရ္ အ႒ကထာ လာ
(၁) ပဋိသမၻိဒါပတၱ ရဟႏၲာေခတ္-------------------- အႏွစ္ ၁၀၀၀
(၂) ဆဠာဘိည ရဟႏၲာေခတ္----------------------- အႏွစ္ ၁၀၀၀
(၃) ေတ၀ိဇၨာ ဓရ ရဟႏၲာေခတ္-----------------------အႏွစ္ ၁၀၀၀
(၄) သုကၡ၀ိပႆက ရဟႏၲာေခတ္--------------------အႏွစ္ ၁၀၀၀
(၅) ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အနာဂါမ္, ေခတ္------ အႏွစ္ ၁၀၀၀

သားအျပား ၃-ပါး။ ။ ဣတိ၀ုတ္ ။ပါ။ ၂၃၈။႒။ ၂၁၁။ မဇၩိမပဏၰာသ။ပါ။ ၂၇၆။ ကိုယ္က်င့္တရားအားျဖင့္ ၃-ပါးျပား၏။ ဣတိ၀ုတၱက ပါဠိေတာ္၊
(၁) အတိ ဇာတ သား- မိဘတို႕ထက္ အက်င့္ျမတ္ေသာ သား၊
(၂) အႏုဇာတ သား- မိဘတို႕ႏွင့္တူမွ်ေသာ အက်င့္ရွိေသာ သား၊
(၃) အ၀ ဇာတ သား- မိဘတို႕ေအာက္ အက်င့္ယုတ္ေသာ သားမိုက္ သားဆိုးမ်ိဳး။

သားအျပား မ်ိဳး ၄-ပါး တနည္း။ ။ ဇာတ္အ႒ကထာ။ ပ-အုပ္၊ ၁၅၂-၌အက်ယ္ရႈပါ။ ဤသား ၄-ပါးတို႕ကား ဧကကနိပါတ္ က႒၀ါဟနဇာတ္ အ႒ကထာ၌ လာသည္။
(၁) အၾတဇ သား- မိမိရင္၌ျဖစ္ေသာ၊ သို႕မဟုတ္ မိမိကိုစြဲ၍ရေသာသားမ်ိဳး၊
(၂) ေခၾတဇ သား- နတ္တို႕ကဲ့သို႕ အိပ္ရာအျပင္ ပလႅင္စေသာ မိမိပိုင္နက္အတြင္း၌ ျဖစ္လာေသာ သားမ်ိဳး၊
(၃) အေႏၲ၀ါသိကသား- မိမိအထံ၌ အတတ္သင္ယူေသာ သူမ်ိဳး၊
(၄) ဒိႏၷက သား-ေမြးစားစိမ့္ေသာငွါ သူတပါးက ေပးေသာ သားမ်ိဳး။

သားခ်င္းမ်ိဳး ၅-ပါး။ ။ ဥာတိ သေလာဟိတဟူေသာ ပါဠိအရ သားခ်င္းယူပံုကို ေဆြမ်ိဳးႏွင့္ ခြဲ၍ျပသည္၊
(၁) ေသာဒရိယ ေခၚ တမိသားခ်င္း ညီရင္းအစ္ကို၊
(၂) အေဖ, အေမ၏ အစ္ကို ဘႀကီး ဦးႀကီးတို႕က ေမြးဖြားေသာ သားသမီး၊
(၃) အေဖ, အေမ၏ အစ္မç မိႀကီးç ႀကီးေဒၚတို႕ကေမြးဖြားေသာ သားသမီး၊
(၄) အေဖ, အေမ၏ ညီ, ေမာင္, ဘေထြး, ဦးေလးတို႕က ေမြးဖြားေသာ သားသမီး၊
(၅) အေဖ, အေမ၏ ႏွမ, ညီမ, မိေထြး အရီးေလးတိုက ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမ်ားကို
သားခ်င္းဟုပညတ္၏။

သားမ်ိဳး ပုတၱာ၊ ၁၂-ျဖာ၊ မိန္႕မွာ ဓမၼသတ္။ ။ ဓမၼသတ္ က်မ္းလာသားအျပား ဆယ့္ႏွစ္ပါးကို ဆို၏။၎င္းအေျဖ (အေမြခံထိုက္ေသာသား ၆-ပါး၊အေမြ မခံထိုက္ေသာ သား ၆-ပါး)ဟူေသာ သရုပ္၌ ဆိုခဲ့ၿပီ၊
ထို ၂-ရပ္ ေပါင္းေသာ္ ၁၂-ပါးျဖစ္၏။

သား, သမီး, ရလိုျခင္း အေၾကာင္း ၅-ပါး။ ။ ပဥၥဂၤုတၱရ ။ပါ။၃၇ ။႒။ ၂၁။မိဘျဖစ္သူတို႕ သားသမီး ရလိုမႈ အေၾကာင္း ငါးပါး ဟူ၏။
(၁) ဘေတာ၀ါ ေနာ ဘရိႆတိ- အိုမင္းမစြမ္းရွိေသာအခါ ငါတို႕အား ျပန္လည္လုပ္ေကြၽးေက်းဇူးဆပ္လတ္အံ့၊
(၂) ကိစၥံ၀ါ ေနာ ကရိႆတိ- ငါတို႕၌ျဖစ္ေပၚလာေသာ မင္းစိုးကိစၥအ၀၀တို႕ကို လုပ္ေဆာင္ေပးလတ္အံ့၊
(၃) ကုလ၀ံေသာ စိရံ ဌႆတိ- အမ်ိဳးဆက္ႏြယ္ ရွည္ဖြယ္ျဖစ္လတ္အံ့၊
(၄) ဒါယဇၨံ ပဋိပဇၨိႆတိ- အေမြးစား အေမြခံ က်င့္ႀကံလတ္အံ့၊
(၅) ဒကၡိဏံ အႏုပ ဒႆတိ- တမလြန္ဘ၀ သြားေသာ ငါတို႕အား ရည္စူး၍ ကုသိုလ္ထူးမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ အမွ်ေပးေ၀လတ္အံ့။

သားသမီး၀တ္ ၅-ပါး။ ။ သားသမီးမ်ားက မိဘတို႕အား ျပဳရန္ ၀တ္ငါးပါး။
(၁) မိဘႏွစ္ပါးအား လုပ္ေကြၽးေမြးျမဴရမည္၊
(၂) အလုပ္အကိုင္ဟူသမွ်ကို မိမိက ဦးစီး၍ ေဆာင္ရြက္ စီမံရမည္၊
(၃) မိဘ ႏွစ္းပါး၏ ဆိုးေမြေကာင္းေမြကို ခံယူရမည္၊
(၄) အလႉဒါန ျပဳလုပ္ေသာအခါ မိဘႏွစ္ပါးအား အမွ်ေပးေ၀ရမည္၊
(၅) မိမိ၏အႏြယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

Read More...အျပည့္အစံုသို႔....

သ---သမင္မ်ိဳး ၁၀-ပါး မွ သရဏဂုဏ္ ပ်က္ေၾကာင္း

သမင္မ်ိဳး ၁၀-ပါး။ ။ သမင္ေခၚ ကု႒ႏူနာမ်ိဳး ဆယ္ပါး။
(၁) သမင္ျဖဴ- အကြက္ေပၚ၍ ထံုၿပီး အလယ္ျဖဴလ်က္ က်ယ္ျပန္႕လြယ္သည္၊
(၂) သမင္နီ- အနီကြက္ေပၚ၍ ထံုၿပီး က်ယ္ျပန္႕လြယ္သည္၊
(၃) သမင္နက္- နီျဖဴကြက္ေပၚ၍ အလယ္နက္သည္၊ ထံုသည္၊
(၄) သမင္၀က္- ျဖဴ, နီ, နက္, အကြက္ထဲ၌ ၀က္ေမြးအလား အေမြးမ်ား ေပါက္ေနသည္၊
(၅) သမင္ညႇင္း- ေပြးညႇင္းကဲ့သို႕ အသားထူၿပီး အလယ္ခ်ိဳင့္၍ ေမြးညႇင္းႏုမ်ား ျပန္႕ပြားလာသည္၊
(၆) သမင္သဖန္း- သဖန္းသီးကဲ့သို႕ နီၿပီး အဖု, အပိန္႕ႀကီးေတြထြက္လာတတ္သည္၊
(၇) သမင္ကုတၳ- ေညာင္းညာထံုက်င္ ကိုက္ခဲ့ၿပီး အေက်ာကပ္၍ လက္, ေျခ, ကုပ္ခါ အကြက္ေပၚတတ္သည္၊
(၈) သမင္ယုတၱ- အသား အေရ တကိုယ္လံုး မြဲေျခာက္လ်က္ အဖတ္အဖတ္ ၾကြကြာၿပီလွ်င္ အေက်ာကိုင္ကာ မ်က္စိ, ႏႈတ္ခမ္း, ကိုယ္,လက္, ေစာင္းရြဲ႕တတ္သည္၊
(၉) သမင္ဖြတ္သိုေျပာက္- အသံနက္၍ ႏွာပုပ္ၿပီး ႏွာေခါင္းအလယ္၌ ပ်ားစြဲသကဲ့သို႕ ျဖစ္တတ္၏၊
(၁၀) သမင္းေပြး- ေပြးကဲ့သို႕ အနားထူၿပီး အကြက္အကြက္ႀကီးေတြ အထပ္အထပ္ ေပၚလာတတ္သည္ ဟူ၏။

သမဏ အဂၤါ၊ မ်ိဳး ၃-ျဖာ၊ မိန္႕မွာ အမ်ားသိ။ ။ ၎င္း သရုပ္ကို (ရဟန္းဟုေခၚ၊ အင္ ၃-ေဘာ္)၌ဆိုခဲ့ၿပီ။

သမဏ သုခမ်ိဳး ၈-ပါး။ ။ ၎င္း အဓိပၸါယ္ အလြယ္ဆံုကို ဗုဒၶသာသန-မဟာဗုဒၶ၀င္။ ပ-တြဲ။ ပ-ပိုင္း။ ၄၈။ ႏွင့္၊ ၎င္းအုပ္၊ (ခါး) တို႕၌- ရႈပါကုန္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ခ်မ္းသာျခင္း ရွစ္ပါးဟူ၏။
(၁) ဥစၥာ စပါး ရွာမွီး သိမ္းထားရမႈ မရွိ၍ ခ်မ္းသာျခင္း၊
(၂) ကိုယ္တိုင္ မခ်က္ၪပတ္ရပဲ အျပစ္ကင္းကြာ ဆြမ္းအစာမ်ိဳးကိုသာ ရွာမွီးခံယူစားသံုးရ၍ ခ်မ္းသာျခင္း၊
(၃) ဥာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္လ်က္ ေအးခ်မ္းေသာ ဆြမ္းကို ဘုဥ္းေပးသံုးေဆာင္ရ၍ ခ်မ္းသာျခင္း၊
(၄) မင္းစိုးရာဇာတို႕၏ အတင္းအၾကပ္အခြန္အတုတ္ ေတာင္းခံျခင္း၊ ေရႊေငြစသည့္ ပစၥည္းဘ႑ာတို႕ကို
သိမ္းယူစရာမရွိ၍ ခ်မ္းသာျခင္း၊
(၅) အေဆာက္အဦ အသံုးအေဆာင္တို႕၌ တပ္မက္ျခင္းကင္း၍ ခ်မ္းသာျခင္း၊
(၆) သူခိုး ဓားျပတို႕၏ လုရက္တိုက္ခိုက္မႈတို႕၌ ေရႊေငြဥစၥာမရွိ၍ ေၾကာက္ထိတ္မႈမရွိ ခ်မ္းသာျခင္း၊
(၇) မင္းအမတ္တို႕ႏွင့္ ေရာယွက္မႈမရွိ၍ ခ်မ္းသာျခင္း၊
(၈) အပိတ္အပင္အတားအဆီးမရွိပဲ မိမိသြားလိုရာသို႕ လြတ္လပ္စြာ သြားႏိုင္၍ ခ်မ္းသာျခင္း။

သမၸဇဥ္တရား ၄-ပါး။ ။ သုတ္သီလကၡန္ ။ပါ။ ၆၇ ။႒။ ၁၆၅။ မူလပဏၰာသ ။ပါ။ ၇၂ ။႒။ ပ-အုပ္။ ၂၅၈-၌ အက်ယ္ရႈပါ။ ေကာင္းစြာအျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ ဥာဏ္အျမင္တရား ေလးပါ။ သမၸဇညပါဠိပ်က္။
(၁) သတၳက သမၸဇဥ္- အမႈကိစၥ တစံုတခုကိုျပဳလုပ္မည့္အခါမ်ိဳး၌ အက်ိဳးရွိမဲ့ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႀကီးကဲမႈမ်ိဳး၊
(၂)သပၸါယသမၸဇဥ္- မည္သည့္အရာမ်ိဳးမဆို အက်ိဳးပင္ရွိေသာ္လည္ မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ဖြယ္ျဖစ္ရန္ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႀကီးကဲမႈမ်ိဳး၊
(၃) အ သေမၸာဟ သမၸဇဥ္- မည္သည့္အရာမ်ိဳးမဆို ေမွာက္မွားေတြေ၀ တိမ္းပါးခြၽတ္ေခ်ာ္ျခင္း
မျဖစ္ေစရန္ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ ႀကီးကဲမႈမ်ိဳး၊
(၄) ေဂါစရ သမၸဇဥ္- သြားလာ က်က္စားရာ၌ တိမ္းပါးခြၽတ္ေခ်ာ္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႀကီးကဲမႈမ်ိဳး။

သမၸတၱိစက္ ၄-ပါး။ ။ အဘိဓမၼာ ၀ိဘင္း ။ပါ။ ၃၅၁။ သေမၼာဟ၀ိေနာဒနီ အ႒ကထာ ၄၂၁-၌အက်ယ္ရႈပါ။ ေကာင္းမႈေရးရာအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုျခင္း တရားေလးပါး။
(၁) ဂတိ သမၸတၱိ- လူ႕ျပည္ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာ႕ျပည္တို႕သို႕လားေရာက္ ရျခင္းမ်ိဳး၊
(၂) ဥပဓိ သမၸတၱိ- ကိုယ္အဂၤါ၏ ျပည့္စံုတင့္တယ္ လွပျခင္းမ်ိဳး၊
(၃) ကာလသမၸတၱိ- ကပ္သံုးပါးမွလြတ္ကင္းေသာ ကာလမ်ိဳး၊
(၄) ပ ေယာဂ သမၸတၱိ- အက်ိဳးစီးပြားကို ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ အား, လံု႕လ, လိမၼာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းမ်ိဳး။ မွတ္ခ်က္။ ။ ၎င္းကိုပင္ "သမၸတၱိ တရား ၄-ပါး" ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကေသး၏။

သမၸဒါတရား ၅-ပါး။ ။ သုတ္ သီလကၡန္ ။ပါ။ ၁၉၆ ။႒။ ၂၁၁။ ေသာကကင္းေရး၌ ေကာင္းေသာျပည့္စံုျခင္ တရား ၅-ပါး။
(၁) ဥာတိ သမၸဒါ- ေဆြမ်ိဳးတို႕ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊
(၂) ေဘာဂ သမၸဒါ- စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊
(၃) အေရာဂ် သမၸဒါ- အနာေရာဂါ ကင္းျခင္း၊
(၄) သီလသမၸဒါ- အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊
(၅) ဒိ႒ိ သမၸဒါ- အယူဘာသာမွန္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း။

သမၸဒါတရား ၈-ပါး၊ တနည္း။ ။ အ႒ဂၤုတၱရ ။ပါ။ ၁၀၇။ ႒။ ၁၄၀-၂၃၉တို႕၌
အက်ယ္ရႈပါ။ ယခု မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ ခ်မ္းသာေဘာဂႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ တမလြန္၌ ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္ျခင္း တရားရွစ္ပါး။
(၁) ဥ႒ာန သမၸဒါ- ထၾကြလံု႕လ၀ိရိယႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ၊
(၂) အာရကၡ သမၸဒါ- ရၿပီးဥစၥာကိုသိမ္းဆည္းတတ္မႈ၊
(၃) ကလ်ာဏမိတၱတာ- အေပါင္းအသင္း ဆန္႕မႈ၊
(၄) သမ ဇိ၀ိတ တာ- ေခြၽတာေရးတတ္သိလိမ္မာမႈ၊
(၅) သဒၶါသမၸဒါ- သဒၶါႏွင့္ျပည့္စံုမႈ၊
(၆) သီလ သမၸဒါ- သီလႏွင့္ျပည့္စံုမႈ၊
(၇) စာဂ သမၸဒါ- စြန္႕ႀကဲေပးကမ္း တတ္မႈ၊
(၈) ပညာသမၸဒါ- ေနရာတကာ အမွန္သိတတ္မႈ။

သမၹပၸလာပ အဂၤါ ၂-ပါး။ ။ နားေထာင္သူတို႕အား အက်ိဳးမရွိ လုပ္ပ်က္ကိုက္ပ်က္ စကားဖ်င္းအဂၤါ ၂ပါး။
(၁) နိရတၱက ပုရတာ- အနက္မဲ့အက်ိဳးမဲ့ စကားကို ေရွ႕ရႈၪပသူ၏ အျဖစ္၊
(၂) ကထနံ- ယင္းစကားကိုေျပာဆိုျခင္း။(သီတာ၊ ရာမစေသာ ဇာတ္စကားမ်ိဳး)။

သမၹပၸလာပ ကံ၏ မေကာင္းက်ိဳး ၇-ပါး။ ။ အက်ိဳးမဲ့ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ မေကာင္းက်ိဳး ျပစ္မ်ား။
(၁) ငရဲ, တိရစၦာန္, ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ရျခင္း၊
(၂) လူအမ်ား၏ အမုန္းကိုခံရျခင္း၊
(၃) မရိုေသ မေလးစားျခင္း၊
(၄) အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့ျခင္း၊
(၅) ပညာ နည္းပါးျခင္း၊
(၆) လာဘ္ နည္းျခင္း၊
(၇) တန္ခိုးအာႏုေဘာ္နည္းျခင္း။

သေမၺာဓိပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ ၎င္း သရုပ္(ေဗာဓိမ်ိဳး ၃-ပါး)၌ရႈပါ။

သေမၻာဂမ်ိဳး ၂-ပါး။ ။ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တရားႏွစ္ပါး။
(၁) ပစၥယ သေမၻာဂ- ကိုယ့္ ပစၥည္းကို ေမးကမ္းခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္ သူ႕ပစၥည္းကို ခံယူသံုးစြဲျခင္း၊
(၂) ဓမၼ သေမၻာဂ- တရားဓမၼ ေဟာျပေဆြးေႏြး ၾသ၀ါဒ ေပးျခင္း, နည္းယူက်င့္ႀကံျခင္းႏွင့္ ကံႀကီးကံငယ္ အတူျပဳေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး။

သမၼတမင္း အျပား မ်ိဳး ၄-ပါး။ ။ ကမၻာစဥ္ဆက္တင္ေျမႇာက္ခံ ရတတ္ေသာသမၼတမင္းျမတ္တို႕
၏ေယဘုယ်မ်ိဳး ေလးပါးဟူ၏။
(၁)မႏုႆသမၼတ- မင္းက်င့္တရားအေပါင္းတို႕ျဖင့္ မတိမ္းေစာင္းေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္သည့္လူသမၼတမင္း၊
(၂) သီဟ သမၼတ- အေျခေလးေခ်ာင္းသားအေပါင္းတို႕တြင္ အရဲရင္႕ဆံုးျဖစ္သည့္ ျခေသၤ့ သမၼတမင္း၊
(၃) ဟံသသမၼတ- ငွက္တိရစၦာန္အေပါင္းတို႕တြင္ စိတ္သေဘာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည့္ ဟသၤာ သမၼတမင္း၊
(၄) မစၦ သမၼတ- ငါးအေပါင္းတို႕၏သမၼတ အာနႏၵာငါးမင္းႀကီး။

သမၼပၸဓာန္ ၄-ပါး။ ။ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ျခင္း ၀ိရိယ ေလးပါး။
(၁) ဥပၸႏၷ ပါပက ပဟာယ ၀ါယာမ- ျပဳၿပီးေသာ အကုသိုလ္တရားတို႕ကိုဂရုမျပဳ ျပန္လည္၍ မေအာက္ေမ့ဘဲ တခါထဲ ပယ္စြန္႕ထားမႈ၊
(၂) အႏုပၸႏၷ ပါပက အႏုပၸါဒါယ ၀ါယာမ- မျဖစ္ေသးေသာ အကုသလဓမၼကို မျဖစ္ရေအာင္ အားထုတ္မႈ၊
(၃) အႏုပၸႏၷ ကုသလ ဥပၸါဒါယ ၀ါယာမ- မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ကုသိုလ္တရားကို ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္မႈ၊
(၄) ဥပၸႏၷ ကုသလ ဥပၸါဒါယ၀ါယာမ- ျဖစ္ၿပီးျပဳျပီးေသာ ကုသိုလ္စုကို အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္ ေအာက္ေမ့ပြားမ်ား သတိရေအာင္ အားထုတ္မႈ။

သမၼသနဥာဏ္မ်ိဳး ၄-ပါး။ ။ ေတဘူမက ရုပ္နာမ္ဓမၼကို လကၡဏာယာဥ္ ၃-ပါးတင္၍ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေသာ ဥာဏ္၄-ပါး။
(၁) ကလာပ သမၼသန- ခႏၶာ၅-ပါးကို ကာလ ၃-ပါး စသည္ မခြဲျခားဘဲ ရူပံ အနိစၥ ဒုကံၡ အနတၱာ၊ ေ၀ဒနာ စသည္၌လည္း ထို႕အတူ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈ ဥာဏ္၊
(၂) အဒၶါနသမၼသန- ခႏၶာ ၅-ပါးကို အတိတ္, အနာဂတ္çပစၥဳပၸန္ ဘ၀အားျဖင့္ ခြဲျခားၿပီး
လကၡဏာယဥ္တင္လ်က္ သံုးသပ္ေသာ ဥာဏ္၊
(၃) သႏၲတိ သမၼသန- ရုပ္နာမ္ဓမၼ၌ အပူရုပ္စဥ္, အေအးရုပ္စဥ္,ေန႕ရုပ္စဥ္,ညဥ္႔ရုပ္စဥ္, မိုဃ္းရုပ္စဥ္စသည္ျဖင့္
ရႈမွတ္ ဆင္ျခင္၍ လကၡဏာယာဥ္တင္ေသာဥာဏ္၊
(၄) ခဏသမၼသန- နာမ္ရုပ္ ဓမၼတို႕ကို ခဏသံုးပါးသို႕တင္၍ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ိဳး။

သမသီသီ ရဟႏၲာ ၃-မ်ိဳး။ ။ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ ။ပါ။ ၁၂၃ ။႒။၁၆၈။
(၁) ဣရိယပထ သမသီသီ ရဟႏၲာ- အရဟတၱဖိုလ္ မရသမွ်သည္ ဣရိယာပုထ္က ငါ,မထ ဟု အဓိ႒ာန္၍ အားထုတ္ေနရာ အရဟတၱဖိုလ္လည္းရ, ဣရိယာပုထ္မွလည္း ထ၊ ရျခင္း, ထျခင္း တၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေသာ ရဟႏၲာမ်ိဳး။
(၂) ေရာဂ သမသီသီ ရဟႏၲာ- ဤ စြဲကပ္ႏွိပ္စက္ေနေသာ ေရာဂါမေပ်ာက္ကင္းမီအတြင္း ရဟႏၲာျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္မည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခါ အားထုတ္ရာ အရဟတၱဖိုလ္လည္းရ, ေရာဂါလည္းေပ်ာက္၊ ရျခင္း, ေပ်ာက္ျခင္း တၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေသာရဟႏၲာမ်ိဳး။
(၃) ဇိ၀ိတ သမသီသီ ရဟႏၲာ- ရဟႏၲာလည္းျဖစ္, ဇိ၀ိတိေႁႏၵလည္းခ်ဳပ္၍ပရိနိဗၺာန္ျပဳသြားေသာ ရဟႏၲာမ်ိဳး။

သမၼာဒိ႒ိ ၃-မ်ိဳး။ ။ အယူေကာင္း ဘာသာမွန္ အမ်ိဳးအစား ၃-ပါး။
(၁) ကမၼႆ ကတာ သမၼာဒိ႒ိ- ကံ, ကံ၏ အက်ိဳးေလာက္ကိုသာ သိျမင္ႏိုင္ေသာ အယူေကာင္း အယူမွန္၊
(၂) ၀ိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိ- ရုပ္နာမ္ ဓမၼတို႕၌ လကၡဏာယာဥ္ ၃-ပါးတင္၍ သိျမင္ရႈမွတ္ႏိုင္ေသာ အယူမွန္၊
(၃) မဂၢ ဖလ သမၼာဒိ႒ိ- မဂ္ဖိုလ္ အဆင့္အတန္းသို႕ေရာက္ေအာင္ ရႈျမင္ႏိုင္ေသာအယူမွန္။

သမၼာဒိ႒ိမ်ိဳး ၅-ပါး။ ။ ဥပရိပဏၰာသ ။ပါ။ ၁၁၆ ။႒။ ၉၂။ ၉၅။
(၁) ၀ိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိ၊
(၂) ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ၊
(၃) မဂၢသမၼာဒိ႒ိ၊
(၄) ဖလ သမၼာဒိ႒ိ၊
(၅) ပစၥေ၀ကၡဏာ သမၼာဒိ႒ိ။

သမၼာဒိ႒ိမ်ိဳး-၄၀၊ တနည္း။ ။ မဂၢင္၈-ပါးကိုတည္၊ သမၼာဒိ႒ိ ၅-ပါးႏွင့္ေျမႇာက္ပြားလွ်င္
သမၼာဒိ႒ိမ်ိဳး-၄၀ ရသည္ဟူ၏။

သမၼာဒိ႒ိ၊ ယူသူ၏၊ ေစာင့္သိ အင္ ၈-ျဖာ။ ။ သမၼာဒိ႒ိ ဘာသာ၌ လာရွိေသာ
အဂၤါရွစ္ပါးကို ဘာသာ၀င္တို႕ ေစာင့္ထိန္း သိရွိထားရမည္ ဟူ၏၊ ၎င္းအဂၤါ ရွစ္ပါးကား (မဂၢင္ ရွစ္ပါး) ပင္တည္း။

သမာဓိဂုဏ္၊ ၆-ပါးစု၊ အကုန္ ထုတ္ျပပါ။ ။ တည္ၾကည္စြာ တင္စားစပ္ဆိုသီကံုးမႈ အလကၤာမ်ိဳးကို ဆိုသည္၊ဤ၌ ၆-ပါးေမး၍ ၆-ပါးသာ ေျဖလိုက္သည္။
(၁) သ ပါဏ သမာဓိဂုဏ္- သက္မဲ့ကို သက္ရွိေလဟန္ တင္စား စပ္ဆိုျခင္းမ်ိဳး၊
ပံု- ေခ်းေသေဌး မီးေသြးငိုတယ္၊ က်ီးေမြးကို ရႈံးတဲ့ မထား၊ ဟူရာ၌ 'မီးေသြးငို'၊ ဦးပုည။
(၂) န ရူပ သမာဓိဂုဏ္- ဆင္းရွိကို ဆင္းမဲ့၌ တင္စား ေရးစပ္ျခင္းမ်ိဳး။
ပံု- မယ္ေတာ္သူႏွင္း၊ မေထြးရင္းကို၊ ေလးစင္းသမုဒ္၊ ဘ၀ႏုပ္မွ၊ ကယ္ထုတ္ေဆာင္ယူ၊ ဟူရာ၌
အဆင္းရွိေသာ သမုဒၵရာကို အဆင္းမဲ့ ဘ၀ႏွင့္ တင္စားထားသည္၊ ေဂါတမ အပဒါန္။
(၃) နိ ရသ သမာဓိဂုဏ္- အရသာရွိသည္ကို အရသာမဲ့၌ တင္စားစပ္ဆိုထားျခင္းမ်ိဳး။
ပံု- ေမႊးထံုန႔ံသာ၊ ေအးေမတၱာဟု၊ ရသာယန၊ ခ်ိဳျမဆိမ့္ဆိမ့္၊ ဟူရာ၌ ဒူးရင္းၾသဇာမွသာ
ခ်ိဳဆိမ့္ေသာအရသာရေကာင္းပါလ်က္ မရေကာင္းေသာေမတၱာတရား၌ တင္စားထားပံုကို သိေလ။
(၄) အျဒ၀ သမာဓိဂုဏ္- အရည္သေဘာကို အရည္မဟုတ္ရာ၌တင္စားျခင္းမ်ိဳး။
ပံု- ပညာရွင္ႏို႕၊ ေသာက္စို႕မကုန္၊ ဆရာ႕ဂုဏ္၊ ဟူရာ၌ ေသာက္၍ ရေကာင္းသည့္ ႏို႕ရည္ကို မရေကာင္းေသာ ပညာ၌တင္စားထားသည္။
(၅) အ ကတၱဳ သမာဓိဂုဏ္- လူစေသာ ကတၱားသေဘာကို ကတၱားမဲ့ေသာ အရာ၌ တင္စားစပ္ဆိုျခင္းမ်ိဳး။
ပံု- မာရ္စစ္၏ ပစ္ခတ္ေသာ လက္နက္အားလံုးသည္ ဘုရားထံေမွာက္ ေရာက္ေသာအခါ
ရွက္ေၾကာက္ရိုေသၾကကာ အသြားတံုးၿပီး ပန္းကံုး ပန္းဆိုင္းမ်ားအသြင္ျဖင့္ ဦးတင္ပူေဇာ္ၾကကုန္၏ ဟူရာ၌
လူစသည္တို႕သာ ရေကာင္းေသာ ရွက္ေၾကာက္ ရိုေသ, ဦးတင္မႈ ကတၱား၏သေဘာကို ကတၱားမဟုတ္သည့္
လက္နက္၌ တင္စားထားသည္။
(၆) အ သရီရ သမာဓိဂုဏ္- အထည္ကိုယ္ျဒဗ္ရွိမွ ရေကာင္းေသာအရာကို မရေကာင္းေသာအရာ၌
တင္စားစပ္ဆိုျခင္းမ်ိဳး။ ပံု- သံသရာစက္၊ ကန္႕အကြက္ကို၊ ခုတ္ဖ်က္ခ်ိဳးျဖတ္၊ မဂ္ဥာဏ္ျမတ္ျဖင့္၊ ဟူရာ၌
ျဒပ္ရွိမွ ရေကာင္းသည့္ ခုတ္, ဖ်က္, ခ်ိဳး, ျဖတ္, မႈတို႕ကို ျဒပ္မရွိေသာ သံသရာစက္၌ တင္စားထားသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ဤ ၆-ပါးကား နည္းရရံုမွ်သာျဖစ္၏၊ ထိုထက္ပို၍လည္း သင့္သလို ထုတ္ႏိုင္ေသးသည္။

သမာဓိျဖစ္ေၾကာင္း ၁၁-ပါး။ ။ မူရင္း ၀ိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာႏွင့္
အျခားအ႒ကထာတို႕မွာ ရႈေလ၊ ဤ၌ဆရာေတာ္ ဦးဗုဒ္၏ ေဆာင္ပုဒ္လကၤာကို မူတည္၍ ျပသြားမည္။
(၁) ၀တၳဳစင္ေစ- ပစၥည္း ၄-ပါးစေသာ၀တၳဳမ်ား စင္ၾကယ္သန္႕ရွင္း အျပစ္ကင္းရျခင္း၊
(၂) ဣေႁႏၵမွ်စြာ- သဒၵါႏွင့္ ပညာç ၀ိရိယႏွင့္ သမာဓိကို မွ်တေစရျခင္း၊
(၃) လိမၼာ နိမိတၱ- ကသိုဏ္းနိမိတ္တို႕ကို ယူရာ၌ လိမၼာရျခင္း၊
(၄) ပဂၢဟ- ၀ီရိယေလ်ာ့ျခင္း စသည္ျဖစ္ေသာအခါဓမၼ၀ိစယ, ၀ီရိယ, ပီတိသေမၺာဇၩင္ တရားတို႕ျဖင့္
စိတ္ကိုခ်ီးေျမႇာက္ ေပးရျခင္း၊
(၅) နိဂၢဟံ- ၀ီရိယလြန္၍ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာအခါ ပႆဒၶိ, သမာဓိ, ဥေပကၡာ သေမၺာဇၩင္တရားတို႕ျဖင့္
စိတ္ကို ႏွိမ္ေပးရျခင္း၊
(၆) သမၸဟံသာ- ပညာေယာဂနည္းပါး၍ ၿငိမ္သက္ေသာ သုခကို မရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မႏွစ္သက္ေသာအခါ
သံေ၀ဂ၀တၳဳ ရွစ္ပါးကိုဆင္ျခင္၍၎င္း၊ ရတနာသံုးပါးဂုဏ္ကို ေအာက္ေမ့၍၎င္း၊ စိတ္ကို ရႊင္ေစရျခင္း၊
(၇) ဥေပကၡယႏွင့္- ေလ်ာ့ျခင္း, လြန္ျခင္းကင္း၍ တပါးအာရံု၌ ေၾကာင့္ၾကမျပဳ မိမိရႈၿမဲတိုင္း အာရံု၌သာ
အညီအၫြတ္ ရႈ၍ေနရျခင္း၊
(၈) ပ်ံ႕လြင့္သူၾကဥ္- စိတ္ပ်ံ႕လြင့္သူကို ၾကဥ္ေရွာင္ရျခင္း၊
(၉) တည္ၾကည္ယွဥ္မွ- တည္ၾကည္သူကို မွီ၀ဲယွဥ္ကပ္ရျခင္း၊
(၁၀) စ်ာန၀ိေမာက္- စ်ာန္၀ိေမာကၡကို ဆင္ျခင္ရျခင္း၊
(၁၁) ဓိမုတ္ ေလွာင္သည္၊ ပြင့္ေျမာက္ ဓိတိ၊ ဆယ့္တစ္တည္း။
သမာဓိကို ျဖစ္ေစရန္ ၫြတ္, ကိုင္း, ရႈိင္း, ၀ွမ္းေသာႀကိဳးစားစိတ္ ရွိရျခင္း။

သမာဓိ၏ ရန္သူႀကီး ၄-ပါး။ ။ သမာဓိ၏ ရန္သူတို႕ကား မ်ားစြာရွိၾက၏၊ သို႕ေသာ္ ဤ၄-ပါးကားနီးစပ္၍ ထင္ရွားသည္ ဟူ၏။
(၁) ထိန- ကုသိုလ္မႈ၌ စိတ္ဓာတ္၏ ေလ်ာ့ပါးျခင္း၊ စိတ္မ၀င္စားျခင္း၊ မခံ့ျခင္းသေဘာ၊
(၂) မိဒၶ- ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း၊
(၃) ဥဒၶစၥ- စိတ္၏ ကုသိုလ္ထဲမွ အာရံုတပါးသို႕ေရာက္ေရာက္သြားျခင္း၊ ပ်ံ႕လြင့္တုန္လႈပ္ျခင္းသေဘာ၊
(၄) မိစၦာ၀ိတက္- ကမၼ႒ာန္း အာရံုမွတပါးသို႕ ၾကာျမင့္စြာ ေရာက္သြား ႀကံစည္ေတြးေတာေနမႈမ်ား။

သမာဓိ ႀကီးထြားေၾကာင္း ၆-ပါး။ ။ တရားထူး တရားျမတ္ ရလြယ္ေၾကာင္း၆-ပါး ဟူ၏၊ ေယာဂီမ်ားအတြက္ သိမွတ္စရာ။ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ။ပါ။ ၄၇။႒။ ပ-အုပ္။ ၂၁၇။
(၁) စိတၱ ဖာသု-စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊
(၂) သရီရဖာသု-ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္း၊
(၃) အာဟာရ ဖာသု- မိမိလိုရာကို စားရျခင္း၊
(၄) ေသနာသန ဖာသု- ေက်ာင္းçေနရာ သန္႕ရွင္း ေကာင္းမြန္ျခင္း၊
(၅) ပုဂၢလ ဖာသု- သီတင္းသံုးေဖာ္ သင့္တင့္ညီၫြတ္ျခင္း။

သမာဓိမ်ိဳး ၂-ပါး။ ။
(၁) သမထ သမာဓိ- ပညတ္အာရံု ျဖစ္ေသာကသိုဏ္း, အသုဘ, စသည့္ သမထ ဘာ၀နာ အာရံုထဲ၌ စြဲၿမဲေနမႈစ်ာန္သေဘာမ်ား၊
(၂) ခဏိက သမာဓိ- ရုပ္, နာမ္, ဓမၼတို႕၏ ခဏမစဲတသဲသဲျဖစ္ေပၚေနမႈ ပရမတ္အာရံုထဲ၌ ဥဒယ,၀ယဥာဏ္အျမင္ စင္ၾကယ္ေနမႈ သေဘာတရားမ်ား။

သမာဓိမ်ိဳး ၃-ပါး။ ။
(၁) သုညတ သမာဓိ၊
(၂) အနိမိတၱ သမာဓိ၊
(၃) အပၸဏိဟိတ သမာဓိ၊
၎င္းတို႕၏ အဓိပၸါယ္အက်ယ္ကို (၀ိေမာကၡမ်ိဳး ၃-ပါး)၌ ရႈပါ။

သမာဓိ မ်ိဳး ၃-ပါး၊ တနည္း။ ။
စိတ္ဓာတ္ တည္ၾကည္မႈ ႏု, လတ္, ႀကီး, မ်ိဳး ၃-ပါး ဟူ၏။
(၁) ပရိကမၼ သမာဓိ- ကမၼ႒ာန္း၌ ေရွးဦး စတင္အာရံုယူ၍ စီးျဖန္းမႈ သမာဓိ ႏု၊
(၂) ဥပစာရ သမာဓိ- မူလကမၼ႒ာန္းနိမိတ္အာရံုသည္ စိတ္မေနာထဲ၌ စြဲေနၿပီျဖစ္၍ တည္ၿမဲေသာ သမာဓိလတ္၊
(၃) အပၸနာသမာဓိ- အထြတ္ အထိပ္သို႕ ေရာက္ေသာ စ်ာန္ သမာဓိ ႀကီး။

သမာပတ္ အျပား မ်ိဳး ၃-ပါး။ ။
(၁) စ်ာနသမာပတ္- စ်ာနသုခကို၀င္စား၍ ေနျခင္း၊
(၂) ဖလသမာပတ္- ဖိုလ္စိတ္ျဖင့္ နိဗၺာန္ကို အာရံုျပဳကာ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၊
(၃) နိေရာဓသမာပတ္- စိတ္, ေစတသိက္, စိတၱဇရုပ္တို႕ကို ျဖစ္ခြင့္မေပးဘဲ ခ်မ္းသာဆံုးေနျခင္း။

သမာပတ္ျပား မ်ိဳး ၈-ပါး။ ။
အျမတ္သို႕ ေရာက္ေသာ တရားရွစ္ပါး၊ အဂၤုတၱရပါဠိေတာ္ န၀က။
(၁) ပဌမစ်ာန္- ေရွးဦးစြာ ရရွိေသာ စ်ာန္၊
(၂) ဒုတိယစ်ာန္- ၂-ႀကိမ္ေျမာက္ တိုးတက္ရရွိေသာ စ်ာန္၊
(၃) တတိယစ်ာန္- ၃-ႀကိမ္ေျမာက္ တိုးတက္ရရွိေသာ စ်ာန္၊
(၄) စတုတၳစ်ာန္- ၄-ႀကိမ္ေျမာက္ တိုးတက္ရရွိေသာ စ်ာန္၊
(၅) အာကာသာနဥၥာယတန စ်ာန္- ေကာင္းကင္ပညတ္ကိုအာရံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ စ်ာန္၊
(၆) ၀ိညာဏဥၥာယတနစ်ာန္- 'အာကာသာနဥၥယတန'ေခၚ မဟဂၢဳတ္၀ိညာဥ္ကို အဆံုးမရွိဟုႏွလံုးသြင္း၍ ျဖစ္ေပၚေသာစ်ာန္၊
(၇) အာကိဥၥညာယတနစ်ာန္- နထၳိေဘာပညတ္ကို အာရံုျပဳ၍ျဖစ္ေသာ စ်ာန္၊
(၈) ေန၀သညာ နာသညာယတနစ်ာန္- ရုန္႕ရင္းေသာ သညာမရွိ၊ သိမ္ေမြ႕ေသာ သညာမွ်သာရွိေသာစ်ာန္။

သမာပတ္ျပား၊ မ်ိဳး ၉-ပါး။ ။ အထက္ပါသမာပတ္ရွစ္ပါး၌ ရူပစ်ာန္ ၄-ပါးကို ပဥၥက
နည္းျဖင့္ ငါးပါးပြားယူလ်က္ အရူပစ်ာန္ေလးပါးႏွင့္ေပါင္းေသာ္ သမာပတ္မ်ိဳး ၉-ပါး ျဖစ္၏။

သမၼာသကၤပၸမ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ ေကာင္းေသာ ႀကံစည္ျခင္း ၃-ပါး။
(၁) ေနကၡမ သကၤပၸ- ကာမဂုဏ္တရားတို႕မွ ထြက္ေျမာက္မႈကို ႀကံစည္စိတ္ကူးျခင္း၊
(၂) အဗ်ာပါဒ သကၤပၸ- သတၱ၀ါမ်ားအား က်န္းမာေရး ခ်မ္းသာေရး ေဘးရန္ကင္းေရးတို႕ အတြက္ႀကံစည္ စိတ္ကူးျခင္း၊
(၃) အ၀ိဟႎသာ သကၤပၸ- ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ သတၱ၀ါမ်ားအား သနားေသာစိတ္ျဖင့္ ကယ္ဆယ္ျမႇင့္တင္ေရးတို႕ကို ႀကံစည္ စိတ္ကူးျခင္း။

သမၼာ သေမၺာဓိမ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ ၎င္းသရုပ္ကို (ေဗာဓိ ၅-ပါး) ဟူေသာသုေတသန၌ ဆိုခဲ့ၿပီ။

သမားႀကီး ၄-မ်ိဳး။ ။ ေဆးဆရာႀကီးမ်ိဳး ၄-ပါး။
(၁) ဓာတ္သမား- သစ္ျမစ္, ဥ, ဖု, ရြက္, ၫြန္႕, ဖူး, ပြင့္, ကင္း, သီး, သား, ငါးတို႕ျဖင့္ သူနာအားေလ်ာ္စြာ
ေကြၽးေမြးေပးကုေသာ ေဆးဆရာမ်ိဳး၊
(၂) နကၡတ္ သမား- ရာသီ, နကၡတ္, ေန, လ,တို႕၏ အသြားအလာကို တြက္ခ်က္ စစ္ေဆးလ်က္
နကၡတ္ႀကိဳက္စာကိုသာ ေပးေကြၽး၍ ကုေသာ ေဆးဆရာမ်ိဳး၊
(၃) ပိေ႑ာသမား- ဗိေႏၶာသမား- သစ္ျမစ္, ဥ, ဖု, ရြက္, ပြင့္, ကင္း, သီး, တို႕၏ အေပါင္းကိုစုေဆာင္းေထာင္းထု
အမႈန္႕ျပဳ၍ ေပးကုေသာ ေဆးဆရာမ်ိဳး၊
(၄) ဟူးရားသမား- သူနာ၏ ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွစ္ လ ရက္ေန႕ အခ်ိန္တို႕ကို ေဗဒင္တြက္လ်က္ ယၾတာေခ်ျခင္း,
သက္ေစ့ ထီး, မီး, ပန္း, ေရခ်မ္း, လႉဒါန္းေစျခင္း, နံသင့္အသားသံုးေခ်ာင္းကို တံတားခင္းေစျခင္း, ေညာင္ေထာက္ျခင္း,
စသည္ျဖင့္ ကုေသာဆရာမ်ိဳး။

သမားေတာ္ႀကီး ဂုဏ္အဂၤါ ၃-ပါး။ ။ သမားေတာ္တို႕၌ အၿမဲရွိထားရမည့္ဂုဏ္အဂၤါ ၃-ပါး။
(၁) ပ႑ိတဂုဏ္ - အနာေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္းလကၡဏာရာသီ ဥတု ရတုစသည္ကို ပိုင္ႏိုင္စြာ သိရွိနားလည္ လိမ္မာျခင္း၊
(၂) ဒကၡဂုဏ္- ေရာဂါႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ ေပ်ာက္ကင္းေစတတ္ေသာေဆး၀ါဓာတ္စာတို႕ကို သိရွိနားလည္၍ တတ္သိသည့္အတိုင္း မဆိုင္းမတြကုသေပး ႏိုင္ေသာ အစြမ္း သတၱိဂုဏ္ ရွိျခင္း၊
(၃) အနာ လ သဂုဏ္- ေန႕ညဥ္႔မဟူ ပင့္ေဆာင္ေခၚယူသူတို႕ႏွင့္ အတူ လိုက္သြားႏိုင္ျခင္း၊
ပကတိေသာ ထၾကြလံု႕လ ၀ီရိယရွိမႈ ဂုဏ္။

သမားေတာ္ႀကီး ဂုဏ္အဂၤါ ၅-ပါး၊ တနည္း။ ။
(၁) ေ၀ဒ ပ႑ိတ- ရာသီနကၡတ္ သက္ျဖတ္ ေဗဒင္တို႕၌ တတ္သိနားလည္ လိမ္မာကြၽမ္းက်င္ျခင္း၊
(၂) ဘိသကၠ ေဆက- ေဆးေပး ေဆးကုမႈ၌ ကြၽမ္းက်င္ျခင္း၊
(၃) နာနာသတၳ ဒကၡ- ေဆးက်မ္း အရပ္ရပ္ ထိုထိုက်မ္းေကာင္း က်မ္းျမတ္တို႕၌ တတ္သိလိမ္မာျခင္း၊
(၄) ဥပဓိ သမၸတၱိ-ၾကည္ၫိုအားကိုးဘြယ္တင့္တယ္ခံ့ညားေသာ ရုပ္အဆင္း သ႑န္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊
(၅) ျဗဟၼ စာရီ-ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံု လံုၿခံဳသူျဖစ္ျခင္း။

သမု႒ာန္မ်ိဳး ၄-ပါး။ ။ ကမေလာကႀကီး ျဖစ္ပ်က္မႈ၏ မူရင္းအေၾကာင္းတရားႀကီး ေလးပါး ဟူ၏၊ 'ကမၸသမု႒ာန, စိတၱသမု႒ာန, ဥတုသမု႒ာန, အာဟာရသမု႒ာန'၊ ၎င္းတို႕၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို (အေၾကာင္းတရားႀကီး ၄-ပါး)၌ ျပခဲ့ၿပီ။

သမုဒယသစၥာ၏ အနက္သေဘာ ၄-ခ်က္။ ။ ၎င္း သရုပ္ကို (သစၥာအနက္ ၁၆-ခ်က္)၌ ျပခဲ့ၿပီ။

သမုဒၵရာႀကီး ၄-စင္း။ ။ အံ့ဘြယ္ရွစ္ျဖာတို႕ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ငါး, မကရ္း, မိေက်ာင္းစသည္
တို႕၏ ႏွစ္သက္ရႊင္လန္းျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဆားငန္ေရျပင္ႀကီး ၄-မ်ိဳး၊၎င္းသည္ အေရွ႕သမုဒၵရာ၊ အေနာက္ သမုဒၵရာ၊ ေတာင္သမုဒၵရာ၊ ေျမာက္သမုဒၵရာအားျဖင့္ ၄-ပါးရွိေလသည္၊ ထို႕ေၾကာင့္ သတပဒိကပုစၦာ၀ိသဇၨနာက်မ္း၌-
ေမး။ သမုဒ္ကယ္တဲ့ ေလးတန္၊ ရွစ္ေသာင္း သခၤ်ာႏွင့္၊ ယူဇနာေလးေထာင္ေဆာင္း၊ နက္ေၾကာင္း အမွန္။
မိန္႕ဆိုဟန္၊ က်မ္းဂန္အရွိ၊ ဘယ္ဆီတြင္ ဘယ္လိုကြက္လို႕၊ နက္ေလမသိ။
ေျဖ။ သမုဒ္ကယ္တဲ့ ေလးတန္၊ ရွစ္ေသာင္း သခၤ်ာႏွင့္၊ ယူဇနာေလးေထာင္ေဆာင္း၊ နက္ေၾကာင္းအမွန္။
မိန္႕ဆိုဟန္၊ က်မ္းဂန္အရွိ၊ ေရႊျမင္းမိုရ္ေတာင္ ေျခရင္းမွာ၊ နက္ျခင္းကို သိ။

သမုဒၵရာ၏ အံ့ဘြယ္ ၈-ျဖာ။ ။ ၎င္းသရုပ္ (အံ့ဘြယ္ ၈-ျဖာ သမုဒၵရာ)၌ရႈပါ။

သမုဒၵရာႀကီး ၅-စင္း။ ။ ပထ၀ီ၀င္အရ ကမၻာ႔သမုဒၵရာႀကီး(Ocean) ၅-စင္း။
(၁) ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာဏ Pacific (155,557,000 sq km)
(၂) အာတစ္ သမုဒၵရာ Arctic (14,056,000 sq km)
(၃) အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာ Atlantic (76,762,000 sq km)
(၄) ေတာင္ပိုင္းသမုဒၵရာ Southern (20,327,000 sq km)
(၅) အိႏၵိယ သမုဒၵရာ Indian (68,556,000 sq km) ။

သမုဒၵရာႀကီး ၇-စင္း၊ တနည္း။ ။ သရတၱ သဂၤဟ အ႒ကထာ။
(၁) နရမာလိ သမုဒၵရာ- ၀ဇိရ စိန္ရတနာတို႕ျဖင့္ ျပန္႕ေျပာလ်က္ စိန္ေရာင္ေတာက္ကာ ထက္ေသာ ႏွာေခါင္း
လူ႕ကိုယ္ႏွင့္ တူေသာငါးအေပါင္းတို႕ ေပ်ာ္ျမဴး၍ ေန၏၊
(၂) အဂၢိ မာလိ သမုဒၵရာ- မ်ားစြာေသာ ေရႊတို႕ျဖင့္ ျပန္႕ေျပာလ်က္ ေရႊ၏ အေရာင္တို႕ေၾကာင့္ မီးေရာင္ကဲ့သို႕
ေျပာင္ေျပာင္ေတာက္၍ ေန၏၊
(၃) ဒဓိ မာလိ သမုဒၵရာ- မ်ားစြာေသာ ေငြထုေငြေရာင္တို႕ေၾကာင့္ ႏို႕ရည္ႏို႕ဓမ္းကဲ့သို႕ ျဖဴေဖြးေတာက္ေျပာင္၍ ေန၏၊
(၄) ကုသမာလိ သမုဒၵရာ- ေပါမ်ားေသာ ပတၱျမားၫိုတို႕၏ ေရာင္ျခည္တို႕ေၾကာင့္ စိမ္းၫိုေသာ သမန္းျမက္ခင္းႀကီးကဲ့သို႕ ရွိ၏၊
(၅) နဠ မာလိသမုဒၵရာ- မ်ားစြာေသာ ေက်ာက္မ်က္ရြဲေခၚ ေက်ာက္စိမ္းရတနာတို႕၏ ေရာင္ျခည္တို႕ေၾကာင့္ ၀ါးေတာ က်ဴေတာႀကီးကဲ့သို႕ရွိ၏၊
(၆) နာမာလိသမုဒၵရာ- ျပန္႕ေျပာ ေပါမ်ားေသာ သႏၲာရွိေသာေၾကာင့္ ရဲရဲနီေသာအဆင္းရွိ၏၊
(၇) ဗလ၀ါ မုကၡ သမုဒၵရာ- အ၀ီစိငရဲႀကီး၏ တံခါးႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိ၏၊ ထို႕ေၾကာင့္ ရံခါ ငရဲတံခါး ပြင့္လတ္ေသာ္- ငရဲမီးလွ်ံသည္ ထြက္၍ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ ၀ဲၾသဃႀကီးကို ျဖစ္ေစလ်က္ျပင္းစြာေသာ အသံတို႕ျဖင့္ ျမည္ဟီး၍ ေန၏။

သမိုင္းႀကီး ၄-ပါး။ ။ ကေ၀သာရက်မ္း ပေယာဂ ေဆးတို႕ကို ျပေသာအခဏ္း၌ သမိုင္းႀကီး ၄-ပါး၊ တပါးလွ်င္ အမ်ိဳး ၃၀-စိ၊ သမိုင္းႀကီး ၄-ပါး ဟူေသာ္ကား။
(၁) ႀကီးေပါင္းပြင့္ သမိုင္း၊
(၂) ပ်ားတံ သမိုင္း၊
(၃) အထက္ေကာင္းကင္ ပိုးအိမ္ သမိုင္း၊
(၄) ေအာက္ေကာင္းကင္ ပိုးအိမ္ သမိုင္း ဟု ပါရွိေလသည္၊
၎င္း ၄-ပါးကို စုေပါင္းက သမိုင္းေပါင္းေဆးျဖစ္၏၊ ပေယာဂႏိုင္သည္ မွတ္။

သရ ၈-လံုး၊ ပါဠိသံုး၊ ေရးထံုး သဒၵါစဥ္။ ။ ျမန္မာပါဠိဘာသာလာ ဗ်ည္း၏မွီရာ 'သရ'ရွစ္လံုး၊
အ, အာ, ဣ, ဤ, ဥ, ဥဳ, ဧ, ၾသ။

သရ ၁၁-လံုး၊ ျမန္မာ့သံုး၊ ေရးထံုး ေရွးအစဥ္။ ။ ၎င္းအေျဖ (ျမန္မာသရ၊ ေရးထံုးျပ၊ မွတ္ၾက ၁၁-လံုး)ဟူေသာ သုေတသန၌ ျပခဲ့ၿပီ။

သရက္ ၄-မ်ိဳးႏွင့္၊ ပုဂၢိဳလ္ ၄-စား။ ။ စတုကဂၤုတၱရ။ပါ။ ၄၁၂ ။႒။ ၃၂၆-၌အက်ယ္ရႈ။
သရက္ ၄-မ်ိဳးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေလးစားကို ဥပမာထား၍ ေဟာျပခ်က္မ်ား။
(၁) အာေမာပကၠ၀ဏၰီ- မွည့္ေသာအဆင္းအေရာင္ရွိ၍အတြင္း၌စိမ္းေသာသရက္မ်ိဳးကဲ့သို႕၊
အေနအထိုင္ အသြင္အျပင္ ၾကည္ၫိုဘြယ္ ဣေႁႏၵရွိလ်က္ ကိုယ္တြင္း၌ တရားမရွိေသာ အေယာင္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး။
(၂) ပေကၠာ အာမ ၀ဏၰီ- စိမ္းေသာ အဆင္းအေရာင္ရွိလ်က္ မွည့္ေနေသာသရက္မ်ိဳးကဲ့သို႕၊
အသြင္အျပင္ ၾကည္ၫိုဘြယ္ ဣေႁႏၵမရွိေသာ္လည္း ကိုယ္တြင္း၌ တရားရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္။
(၃) အာေမာ အာမ ၀ဏၰီ- စိမ္းေရာင္ရွိလ်က္ စိမ္းေနေသာ သရက္မ်ိဳးကဲ့သို႕၊
အသြင္အျပင္ ၾကည္ၫိုဘြယ္ ဣေႁႏၵမရွိ၊ ကိုယ္တြင္း၌လည္း တရားမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္။
(၄) ပေကၠာ ပကၠ ၀ဏၰီ- မွည့္ေရာင္ရွိလ်က္ မွည့္ေနေသာ သရက္မ်ိဳးတို႕ကဲ့သို႕၊ အသြင္အျပင္ ၾကည္ၫိုဘြယ္ဣေႁႏၵရွိ၍ ကိုယ္တြင္း၌လည္း တရားရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ဤသို႕ ပုဂၢိဳလ္ေလးပါးကို သိရာ၏။

သရက္မ်ိဳး အျပား ၃၁-ပါး။ ။ ျမန္မာျပည္၌ ထင္ရွားေသာ သရက္ပင္ သရက္သီးမ်ိဳး
မ်ား။
(၁) ေအာင္ဒင္သရက္၊ (၂) ေအာင္းသရက္နီ၊ (၃) ေအာင္းသရက္ျဖဴ၊ (၄) အဂၤူသရက္၊
(၅) ေက်းေကြးသရက္၊ (၆) ေဂါင္းခ်ိဳးသရက္၊ (၇) ဆင္ေဂါင္းသရက္၊ (၈) ဆင္နင္းသရက္၊
(၉) ဆင္မံုးသရက္၊ (၁၀) စိမ္းစားသရက္၊ (၁၁) ေတာစာသရက္၊ (၁၂) နဲ႕တဲ့သရက္၊
(၁၃) ပန္းဆြဲသရက္၊ (၁၄) ပလူသရက္၊ (၁၅) မဂို(သီဟိုဠ္) သရက္၊ (၁၆) မေနာ္ႏြယ္သရက္၊
(၁၇) မခ်စ္စုသရက္၊ (၁၈) မႏၲေလးရင္ခြဲသရက္၊ (၁၉) မႏၲေလးနဲ႕ တဲ့သရက္၊ (၂၀) ေမ်ာက္ေခါင္းသရက္၊
(၂၁) ေရႊကေတာ သရက္၊ (၂၂) ေရႊ၀ါသရက္၊ (၂၃) ေလာက္စာသရက္၊ (၂၄) ဘဂၤလားသရက္၊
(၂၅) ၀ါဆိုသရက္၊ (၂၆) ထိပ္ေပါက္သရက္၊ (၂၇)သၾကားသရက္၊ (၂၈) သရက္ျဖဴေခၚႏို႕ဆီသရက္၊
(၂၉) သံုးလံုးတေတာင္သရက္၊ (၃၀) ေရနံသရက္-ေရနံေစာ္နံသည္၊ (၃၁) ဓားေမာက္ရိုးသရက္၊
ေကာက္ေကာက္ ပံုသ႑န္ရွိသည္၊
ယခုေခတ္သစ္ကာလ၌ မ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ စပ္ဖက္လ်က္ရွိေနေသး၏။

သရဏဂုဏ္မ်ိဳး ၂-ပါး။ ။ 'ဒု၀ိဓံ ဟိ သရဏဂမနံ ေလာကုတၱရံ ေလာကိယဥၥ'ဟူေသာ ပါဌ္အရ ျဖစ္သည္။
(၁) ေလာကီသရဏဂုဏ္- ရတနာသံုးပါး၏ဂုဏ္ကို အာရံုၪပ၍ ေဆာက္တည္ေသာ ပုထုဇဥ္တို႕ သရဏဂုဏ္၊
(၂) ေလာကုတၱရာ သရဏဂုဏ္- အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႕ မဂ္၏ ခဏ၌ နိဗၺာန္ကို အာရံုျပဳ၍ ေရာက္ေသာ သရဏဂုဏ္။

သရဏဂုဏ္ ၂-ပါး၊ တနည္း။ ။ သံဃာေတာ္ မေပၚမီ ေဆာက္တည္ျခင္းႏွင့္ သံဃာေတာ္ေပၚၿပီးမွ ေဆာက္တည္ျခင္း မွ်သာ ျခားနားသည္။
(၁) ေဒြ၀ါစိက သရဏဂုဏ္- ဗုဒၥံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ (တပုႆ, ဘလ’ိက တို႕လို။)
(၂) ေတ၀ါစိက သရဏဂုဏ္- ဗုဒၶံ သရဏံဂစၦာမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ (အဇာတသတ္မင္းတို႕လို။)

သရဏဂုဏ္မ်ိဳး ၃-ပါး။ ။
ဘုရား, တရား, သံဃာ, ဤသံုးျဖာကိုပင္ အၿမဲမျပတ္ ေအာက္ေမ့ ကိုးကြယ္ေလးစား အပ္ေသာေၾကာင့္ သရဏဂုဏ္၃-ပါးဟု ေခၚ၏။
(၁) ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ- ဘုရားကို ယံုၾကည္ဆည္းကပ္ပါ၏။
(၂) ဓမၼံ သရဏံဂစၦာမိ- တရားကို က်င့္ပါ၏။
(၃) သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ- သံဃာကို ယံုၾကည္ဆည္းကပ္ပါ၏။

သရဏဂုဏ္မ်ိဳး ၄-ပါး။ ။ ရတနာသံုးပါးအား ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ျခင္းေလးပါး။
(၁) အတၱသႏၷိယ်ာတန သရဏဂုဏ္- အဇၨ အာဒႎ ကတြာ အဟံ အတၱာနံ ဗုဒၶႆ နိယ်ာေတမိ၊
ဓမၼႆ နိယ်ာေတမိ၊ သံဃႆနိယ်ာေတမိ၊
ရတနာသံုးပါးတို႕အား သံသရာ၀ဋ္မွ ထြက္ေျမာက္ရန္ အတြက္မိမိခႏၶာ အတၱေဘာကို
စြန္႕လႊတ္အပ္ႏွင္း၍ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း။
(၂) တပၸရာယန သရဏဂုဏ္- အဇၨ အာဒႎ ကတြာ အဟံ ဗုဒၶႆ ပရာယ ေနာ၊
ဓမၼႆ ပရာယေနာ၊ သံဃႆ ပရာယေနာ။
ယေန႕ကစ၍ငါသည္ ရတနာသံုးပါးသာလွ်င္ လည္းေလ်ာင္းရာရွိ၏ဟု စိတ္မွာႀကံ၍
ဤသို႕ ကြၽႏု္ပ္ကို မွတ္ကုန္ေလာ့ဟု ေလ်ာက္ထား ေဆာက္တည္ျခင္း။
(၃) သိႆဘာ၀ုပ ဂမန သရဏဂုဏ္- အဇၨ အာဒႎ ကတြာ အဟံ ဗုဒၶႆ အေႏၲ၀ါသိေကာ၊
ဓမၼႆ အေႏၲ၀ါသိေကာ၊ သံဃႆ အေႏၲ၀ါသိေကာ။
ယေန႕ကစ၍ ငါသည္ ရတနာသံုးပါး၏ တပည့္သားတည္းဟု တပည့္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထား ေဆာက္တည္ျခင္း။
(၄) ပဏိပါတ သရဏဂုဏ္- အဇၨ အာဒႎ ကတြာ အဟံ ဗုဒၶႆ အဘိ၀ါဒနံ ပစၥဳပၸ႒ာနံ အဥၨလီ ကမၼံ
သာမိစိကမၼံ ကေရာမိ။ ဓမၼႆ (လ) ကေရာမိ။ သံဃႆ (လ) ကေရာမိ။
ယေန႕ကစ၍ ငါ့ကို ရတနာသံုးပါးတို႕အား ရွိခိုးျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း ခရီးဦးႀကိဳျခင္း လြန္စြာအရိုအေသ ျပဳျခင္း
ရွိေသာ သူဟု မွတ္ထင္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထား၍ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း။

သရဏဂံု ၃၀။ ။ သရဏဂုဏ္ ေဆာက္တည္ပံု နည္းေပါင္း ၃၀-ဟူ၏။
ယွဥ္တြဲေဖၚျပခ်က္ ပါဠိႏွင့္ ျမန္မာစကား တို႕ကို ျဖည့္စြက္၍ ဆိုပါ။
(က) ဇာတိ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ။ သံဃံ။ ေပါင္း ၃-ပါး။
ပဋိသေႏၶ တည္ေနမႈ ဆံုးသည္တိုင္ေအာင္ ဘုရား တရား သံဃာကို ကိုးစားယံုၾကည္ပါ၏။
(ခ) ေဘာဂ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ။ သံဃံ။ ေပါင္း ၃-ပါး။
စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ဆံုးသည္တိုင္ေအာင္။ (လ) ပါ၏။
(ဂ) ဇိ၀ိတ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ။ သံဃံ။ ေပါင္း ၃-ပါး။
အသက္ ကုန္ဆံုးသည္တိုင္ေအာင္ (လ) ပါ၏။
(ဃ) ယာ၀ ဇီ၀ံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ။ သံဃံ။ ေပါင္း ၃-ပါး။
အသက္ရွည္သမွ်ကာလပတ္လံုး (လ)ပါ၏။
(င) မရဏကာလံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ။ သံဃံ။ ေပါင္း ၃-ပါး။
ေသသည့္ ကာလတိုင္ေအာင္ (လ) ပါ၏
(စ) မရဏ ပရိယႏၲကာလံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ။ သံဃံ။ ေပါင္း ၃-ပါး။
ေသျခင္းဆံုရာတိုင္ေအာင္ (လ) ပါ၏။
(ဆ) ယာ၀ အရဟတၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ။ သံဃံ။ ေပါင္း ၃-ပါး။
အရတၱဖိုလ္ ရသည့္တိုင္ေအာင္ (လ) ပါ၏။
(ဇ) အရဟတၱ ပရိေယာသာန ကာလံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ။ သံဃံ။ ေပါင္း ၃-ပါး။
အရတၱဖိုလ္ကို ရ၍ ဘ၀ဆံုးတိုင္ေအာင္ (လ) ပါ၏။
(စ်) နိဗၺာန္နကာလံ ဗုဒၶံသရဏံဂစၦာမိ။ဓမၼံ။ သံဃံ ေပါင္း ၃-ပါး။
နိဗၺာန္ေရာက္ေသာ ဘ၀တိုင္ေအာင္ (လ)ပါ၏။
(ည) နိဗၺာနကာလံ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ။သံဃံ။ ေပါင္း ၃-ပါး။
ပရိနိဗၺာန္စံသည့္တိုင္ေအာင္ (လ) ပါ၏။

သရဏဂုဏ္ ၆၀၊ သရဏဂုဏ္ ၉၀။ ။ ၎င္းတို႕ကား သရဏဂုဏ္ ၃၀-မွ ပြားမ်ားလာ
ေသာ အရာမ်ားျဖစ္၏၊ အက်ယ္ေဆာက္တည္ နည္းကို '၀ိဇၨာမယသိဒၶိ'က်မ္းႀကီး၌ ယူေလ၊ ထိုက်မ္းကို မကာရေလာပ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ဆရာေတာ္ျပဳ၏။

သရဏဂုဏ္ ေဆာက္တည္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရား ၄-ပါး။ ။ ၎င္းတို႕၏ သရုပ္
အဓိပၸါယ္မ်ားကို (ဘာသာ တရား၌ ကိုးစား ဆည္းကပ္ျခင္းအေၾကာင္း ၄-ပါး) ဟူေသာ သုေတသန၌ ျပခဲ့ၿပီ။

သရဏဂုဏ္ ပ်က္ေၾကာင္း အဂၤါ ၂-ပါး။ ။ ေလာကီဘံုသားတို႕ ေဆာက္တည္ထား
ေသာ သရဏဂုဏ္ ပ်က္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရား ႏွစ္ပါး။
(၁) သာ၀ဇၨ ေဘဒ- မိစၦာဒိ႒ိဘာသာ ဘုရားကို ဘုရားမွန္ ဘာသာမွန္ဟုမိစၦာဥာဏ္ျဖင့္ ေ၀ဘန္ၾကည့္ရႈၿပီး
ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္သြားမႈကို ျပဳေသာအခါ မူလရွိရင္းသရဏဂုဏ္ပ်က္၍ အပါယ္လားျပစ္လည္း ရရွိ၏၊
(၂) အန၀ဇၨ သုခ၀ိပါက ေဘဒ- သရဏဂုဏ္ ေဆာက္တည္ၿပီး ေသသြားသူ၊ သရဏဂုဏ္ကား ပ်က္၏၊
အျပစ္မရွိ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရ၏။

Read More...အျပည့္အစံုသို႔....

သ---သည္းခံျခင္း အက်ိဳးထူး မွ သဘင္ပြဲမ်ား၊

သည္းခံျခင္း အက်ိဳးထူး ၅-ပါး။ ။ ခႏၲီအက်ိဳး ၅-ပါး ဟူ၏၊ အထက္၄-ပါးကို ယခုဒိ႒ အက်ိဳးရႏိုင္သည္ မွတ္။
(၁) ဗဟုဇန မနာပ- လူအမ်ားတို႔ ခ်စ္ႏွစ္လိုျခင္း၊
(၂) န ေ၀ရ ဗဟုလ- ေဘးရန္ မမ်ားျခင္း၊
(၃) န ၀ဇၨဗဟုလ- အျပစ္ မရွိျခင္း၊
(၄) အ သံမုဠႇ ကာလကၤတ- မေတြမေ၀ေသရျခင္း၊
(၅) သုဂတိ သဂၢ ေလာက- နတ္ရြာ သုဂတိသို႔လားရျခင္း။

သည္းမခံျခင္း အျပစ္ ၅-ပါး။ ။ ၎င္းသရုပ္ အဓိပၸါယ္ကို သည္းခံျခင္းအက်ိဳးႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျပန္ယူပါ။

သညာ ၂-ပါး၊ ျမတ္တရား၊ ပိုင္းျခား မွတ္ရႈရာ။ ။ စ်ာန္ ရေရာက္ေရးအေျခခံ တရား ႏွစ္ပါး။
(၁) အာဟာရ ပဋိကူလ သညာ- အစာ၌စက္ဆုပ္ဘြယ္ အမွတ္ရႈသိ၊
(၂) စတုဓာတု ၀၀တၳာန- ဓာတ္ ၄-ပါးကိုပိုင္းျခား မွတ္ရႈသိ။

သညာ ၁၀-ပါး၊ ျမတ္တရား၊ မိန္႕ၾကား ေျဖေတာ္မူ။ ။ ၎င္းသရုပ္ (ေရာဂါေပ်ာက္ၿငိမ္း
ေၾကာင္း တရား ၁၀-ပါး)ႏွင့္တူ၏။

သတၱ႒ာန ၇-ဆူ။ ။ မူလပဏၰာသ ။႒။ ဒု-အုပ္၈၉။ ဘုရားရွင္တို႔၏ ဓမၼတာ ၃၀-တြင္ ပါ၀င္သည့္ဌာန၇-ပါး။
(၁) ပလႅကၤ သတၱာဟ- ေမာဟတဏွာ၊ အ၀ိဇၨာကို၊ ပညာသန္လ်က္၊ အာသ၀က္ျဖင့္၊ ပယ္ဖ်က္ခုတ္ထြင္၊ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူရာ၊ တရာသန္းေတာင္၊ အျမင့္ေဆာင္သည့္၊ ေရႊေညာင္သီရိ၊ ပင္ေဗာဓိ၏၊ ဘုမၼိဧသန္၊ ေရွ႕ေျမာက္ယံတြင္၊ တလံျခားကြာ၊ အရပ္သာ၌၊ ရတနာစံု၊ ျခဴးအံုျခဴႏြယ္၊ လြန္ဆန္းၾကယ္သား၊ တဆယ့္ေလးေတာင္၊ အေရာင္ေျခာက္ျဖာ၊ အပၸရာဇိေတ၊ ငါးမာရ္ ေ>ခလ်က္၊ ပလ’င္ထက္၀ယ္၊ ခုနစ္ရက္ေပ၊ ၿငိမ္သက္ဣေႁႏၵ၊ ေနေတာ္မူရာ၊ အရပ္သာလည္း တဌာန။
(၂) အာနိမိသ သတၱာဟ- ေဗာဓိပင္ေျမာက္၊ အံ့ေလာက္ထင္ရွား၊ ဆယ္လံျခားတြင္၊ ဖ၀ါးေျခစံု၊ ရပ္ၿပီးတံုမွ၊ အာရံုမလပ္၊ မခပ္မ်က္ေတာင္၊ ရက္လည္ေအာင္လွ်င္၊ ဘုန္းေခါင္လူ႕ထိပ္၊ ငါးမာရ္ႏွိပ္သည္၊ မမွိတ္မ်က္စိ၊ ပကတိျဖင့္၊ ရႈၾကည့္ေတာ္မူရာ၊ အရပ္သားလည္း တဌာန။
(၃) စကၤမ သတၱာဟ- ရြက္ရင့္ေရႊေရာင္၊ တေျပာင္ေျပာင္တည့္၊ ေညာင္ေဗာဓိႏွင့္၊ အနိမိသ အၾကား၊ ေရွ႕ေနာက္လ်ား၍၊ သြားၿမဲအမွန္၊ ႏွစ္လံကြာတြင္၊ ရတနာစႀကႍ၊ ေပ်ာ္တံုစံလ်က္၊ ခုနစ္ရက္ေပ၊ ၿငိမ္သက္ဣေႁႏၵ၊ ေရာင္ေျခာက္ေထြျဖင့္၊ ေနေတာ္မူရာ၊ အရပ္သာလည္း တဌာန။
(၄) ရတနာဃရ သတၱာဟ- ေဗာဓိေအာင္ခန္း၊ ေရႊေညာင္နန္းႏွင့္၊ တန္းတန္းမေျဖာင့္၊ ေနာက္ေျမာက္ေထာင့္၀ယ္၊ ဘုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ျပန္၊ ၁၅-လံတြင္၊ ေရာင္လွ်ံသြယ္ျဖာ၊ ရတနာ ၇-ပါး၊ နတ္မ်ားဖန္ဆင္း၊ ေရႊအိမ္တြင္း၌၊ သနင္းျမတ္စြာ၊ ဘိဓမၼာကို၊ ရက္ၾကာသတၱ၊ မနစိတ္သန္၊ အႀကံေပ်ာ္ေပ်ာ္၊ ဆင္ျခင္ေတာ္မူရာ၊ နာမည္ထူးဆန္း၊ ေရႊအိမ္နန္းလည္း တဌာန။
(၅) အဇပါလ သတၱာဟ- ေညာင္ေဗာဓိႏွင့္၊ ၃၂-လံ၊ သခၤ်ာမွန္သည္၊ ေရွ႕ယံမေစာင္း၊ ေညာင္ဆိတ္ေက်ာင္း၀ယ္၊ ေနေညာင္းတင့္တယ့္၊ စံပယ္တံုလ်က္၊ ခုႏွစ္ရက္ေပ၊ ေရာင္ျခည္ေထြျဖင့္၊ ေနေတာ္မူရာလည္း တဌာန။
(၆) မုဥၥလိႏၵ သတၱာဟ- ေညာင္ေဗာဓိေရွ႕၊ ေတာင္ခပ္ေကြ႕မွန္၊ ၁၅-လံတြင္၊ ျပန္ထန္ေမာက္ၿဖိဳး၊ ရြာသည့္မိုဃ္းကို၊ တန္ခိုးထန္ျပင္း၊ နဂါးမင္းသည္၊ ဆီးႏွင္းေပါက္မွ်၊ မက်ေစငွါ၊ ပါးပ်ဥ္းကာလ်က္၊ ခုနစ္ရက္မွ်၊ ခ်မ္းျမရိပ္ၿမံဳ ေပ်ာ္ပိုက္လႈံသည္လည္း တဌာန။
(၇) ရာဇာ ယတန သတၱာဟ- ငါးမာရ္ႏွိပ္နင္း၊ ေျမဥကင္း၀ယ္၊ ပြင့္လင္းသီရိ၊ ၀င္း၀င္းညိသည္၊ ေဗာဓိေတာင္ခြင္၊ ျမသြင္စိမ္းလဲ့၊ သခၤ်ာဖြဲ႕ေသာ္၊ တစ္ဆယ့္တစ္လံ၊ ထိုရပ္ဌာန္တြင္၊ ဘုန္းလွ်ံျမဴးေထြ၊ ကိုယ္တည္းေန၍၊ ရက္လည္ေစ့ေသာ္၊ နတ္ေက်ာ္သိၾကား၊ လွဴျငားလာဆံုး၊ သံုးလံုးၾကဇု၊ ဘုဥ္းေပးျပဳမွ၊ စတုေလာက၊ ေဒ၀ထင္ရွား၊ နတ္ေလးပါးလည္း၊ လႉျငားလာေျမာက္၊ ပဲေနာက္အဆင္း၊ ေရာင္ျခင္းဖိတ္ဖိတ္၊ သပိတ္ေလးလံုး၊ တန္ခိုးဘုန္းေၾကာင့္၊ တလံုးတည္းျဖစ္၊ နားေလးရစ္ႏွင့္၊ ဆင့္တံုၿပီးမွ၊ တပုႆႏွင့္၊ ဘလ’ိကညီေနာင္၊ လႉႉေဆာင္ကမ္းလွမ္း၊ ပ်ားမံု႕ဆြမ္းကို၊ ဘုဥ္းေပးၿပီးခါ၊ ေစာျမတ္စြာ၏။ ေနရာရပ္ခန္း၊ ျမတ္လင္းလြန္းလည္း တဌာန။

သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ိဳး ၆-ပါး။ ။ ၎င္းသရုပ္ (ပေယာဂမ်ိဳး ၆-ပါး) ၌ ရႈပါ။

သတၱရဘန္ ၇-တန္။ ။ သတၱဗၻႏၲရ ဟူေသာ ပါဠိပ်က္စကား၊
ျမင္းမိုရ္ေတာင္မင္းအား လွည့္လည္ရစ္ပတ္္ ေႏွာင္ဖြဲ႕၀န္းရံ ပိုင္းျခားထားေသာ"ေတာင္စဥ္ ၇-ထပ္"ကို ေခၚသည္၊
သရုပ္ကို(ေတာင္စဥ္ ၇-ထပ္)၌ရႈပါ။

သတၱရူပါ၊ သတၱ၀ါ၊ ၇-ျဖာ ရုပ္ပံု အဘယ္နည္း?။ ။ ေရႊဘံုနိဒါန္းလာသတၱရူပ ေဖါင္ပံုမွ ယူေျဖသည္။
(၁) ကရ၀ိက္ ႏႈတ္သီးႏွင့္ လည္ဆံ၊
(၂) ဆင္စြယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ႏွာေမာင္း၊
(၃) ႏြားလာ;ဘို႔၊
(၄) ငါးၾကင္းအၿမီး၊
(၅) ၾကက္တူေရြး အေတာင္၊
(၆) တိုးခ်ိဳႏွစ္ေခ်ာင္း လက္တဖက္ ေျခတဖက္ အၿမီး၊
(၇) ျမင္းနား ႏွစ္ဖက္ လက္တဖက္ ေျခတဖက္။

သတၱ၀ါတို႔ တည္ေနၾကျခင္း အေၾကာင္းတရား ၈-ပါး။ ။
ရာဂ, ေဒါသ, ေမာဟ, ဒိ႒ိ, အႏုသယ, မာန, ၀ိစိကိစၦာ, ဥဒၶစၥ။ မဟာနိေဒၵသ။ပါ။၁၈။႒။ ၈၁-၌ အက်ယ္ရႈပါ။

သတၱ၀ါတို႔၏ အညစ္အေၾကးတရား ၉-ပါး။ ။ ၎င္းသရုပ္ကို(လူတို႕၏အညစ္အေၾကး တရား၉-ပါး) သုေတသန၌ ဆိုခဲ့ၿပီ။

သတၱ၀ါသ ဘံု ၉-၀ ။ ။ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ။ပါ။ ၂၃ ။႒။ ပ-အုပ္၊ ၁၀၆။သတၱ၀ါတို႕၏ ေနရာဘံု ကိုး၀။
(၁) နာနတၱကာယ နာနတၱသညီ- လူ႕ဘံုနတ္ဘံု၊
(၂) နာနတၱကာယ ဧကတၱသညီ- အပါယ္ ၄-ဘံု၊ ပဌမစ်ာန္ ၃-ဘံု၊
(၃) ဧကတၱကာယ နာနတၱသညီ- ပဥၥကနည္း၌ ဒုတိိယစ်ာန္ တတိယစ်ာန္ ႏွစ္ဘံုေပါင္း၊
(၄) ဧကတၱကာယ ဧကတၱသညီ- ပဥၥကနည္း၌ စတုတၳစ်ာန္ ၃-ဘံု၊ ေ၀ဟပၸိဳလ္ဘံု၊ သုဒၶါပါသ ၅-ဘံု၊
(၅) အာကာသာနဥၥာယတနဘံု၊
(၆) ၀ိညာနဥၥာ ယတနဘံု၊
(၇) အာကိဥၥညာယတနဘံု၊
(၈) ေန၀သညာနာသညာ ယတနဘံု၊
(၉) အသညသတ္ဘံု၊
၎င္းကိုရည္၍ ပါရမိခဏ္း၌“ေထာက္ထား ပညာ၊ မွတ္သားနာေလာ့၊ သတၱ၀ါသ၊ ဘံုကိုး၀၌၊ ပစ္ခ်ၾကမၼာ၊ ေစတနာေၾကာင့္၊ သညာဧကတ္၊ နာနတ္ထူးျခား၊ အလားလားလွ်င္၊ ငါးပါးဂတိ၊ မွားဘြယ္ရွိ၏” ရွင္မဟာသီလ၀ံသ။

သတိတရားမ်ိဳး ၂-ပါး။ ။ ေအာက္ေမ့တတ္ အမွတ္ရတတ္ေသာ တရား၂-ပါး။
(၁) သတိစစ္- ရတနာသံုးပါး ဆရာမိဘစေသာ ေကာင္းေသာအရာမ်ား၌ ေအာက္ေမ့ အမွတ္ရျခင္း သမၼာသတိ၊
(၂) သတိတု- မိစၦာအယူရွိသူတို႕ မိမိတို႕ဆိုင္ရာ ဘုရား တရားေတြကို ေအာက္ေမ့ အာရံုျပဳမႈမိစၦာသတိ။

သတိပ႒ာန္ ၄-ပါး။ ။ သတိေစတသိက္၏ မိမိဆိုင္ရာ အာရံုထဲ၌ လြန္လြန္ ကဲကဲ စြဲစြဲၿမဲၿမဲသက္၀င္ တည္ေနရာ ပ႒ာနႀကီး ၄-ပါး။
(၁) ကာယာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္- ဆံပင္ အေမြးစေသာ ေကာ႒ာသ ပညတ္အစု၀ယ္ အသုဘအျခင္းအရာ အားျဖင့္ အထပ္ထပ္ရႈျခင္း၌ မေမ့ေသာ သတိ၊
(၂) ေ၀ဒနာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္- ေ၀ဒနာအစုကို အဖန္ဖန္ရႈရာ၀ယ္ဤကား ကာမသုခေ၀ဒနာçဤကား ဒုကၡေ၀ဒနာ,ဤကား ဥေပကၡာေ၀ဒနာဟု အထပ္ထပ္ရႈဆင္ျခင္ျခင္း၌ မေမ့အပ္ေသာသတိ၊
(၃) စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္- ဤစိတ္ကား ရာဂႏွင့္ တကြ ျဖစ္ေသာစိတ္၊ ဤစိတ္ကား ရာဂကင္းေသာစိတ္ဟု ခြဲျခမ္းလ်က္ စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ပံုတို႔၏ မၿမဲပံု အနိစၥလကၡဏာကို အခါခါအထပ္ထပ္ မျပတ္ရႈေသာ သတိ၊
(၄) ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္-အလံုးစံုေသာ သခၤါရကၡႏၶာဓမၼ အေပါင္းသည္ အစိုးမရ အလိုသို႕မလိုက္ အႏွစ္မပါ အကာသက္သက္ အနတၱမွ်သာဟု ၀ိပႆနာဥာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ေသာ သတိ။

သတိပ႒ာန္၊ ပြားမ်ားရန္၊ ၃-တန္ အဂၤါမိန္႔။ ။ သတိပ႒ာန္တရားပြားစည္းေရး၌ ဤအဂၤါ ၃-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေစရမည္။ (၁) အာတာပီ- အကုသိုလ္ပယ္စြန္႔ေရး၌ လံု႕လထားျခင္း၊
(၂) သမၸဇာန- ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးျခင္း၊
(၃) သတိမာ- စြဲၿမဲေသာ သတိ ထားရွိရျခင္း။

သတိရျခင္း အေၾကာင္း ၁၆-ပါး။ ။ မိလိႏၵပဥႇာ။
(၁) ေရွးရႈေသာအားျဖင့္
(၂) အၿမဲမွတ္ထားေသာ အားျဖင့္၊
(၃) ရုန္႕ရင္းသည္ကိုသိေသာအားျဖင့္၊
(၄) အက်ိဳးစီးပြားရွိသည္ကို သိေသာအားျဖင့္၊
(၅) အက်ိဳး မရွိသည္ကိုသိေသာအားျဖင့္၊
(၆) သဘာဂ-သေဘာတူ အာရံုအားျဖင့္၊
(၇) ၀ိသဘာဂ- သေဘာမတူေသာ အာရံုအားျဖင့္၊
(၈) စကားကားကိုို ေအာက္ေမ့ေစေသာ အားျဖင့္၊
(၉) အမွတ္လကၡဏာ အားျဖင့္၊
(၁၀) လက္ေရး အားျဖင့္၊
(၁၁) ေရတြက္ေသာအားျဖင့္၊
(၁၂) ေဆာင္ရြက္ေသာအားျဖင့္၊
(၁၃) ဘာ၀နာ အားျဖင့္၊
(၁၄) ပုရပိုဒ္ေပတို႕၌ ေရးမွတ္သျဖင့္၊
(၁၅) အနီး၌ ႏွံထားေသာ အားျဖင့္၊
(၁၆) အစဥ္ခံစားဘူးေသာ အားျဖင့္၊ သတိသည္ျဖစ္၏။

သတၳက ေလးမ်ိဳး ၇-ပါး။ ။ ေလသင္ဓုန္းမ်ိဳးလည္းဟူ၊ ၎င္းသရုပ္ (ေလမ်ိဳး ၈၀ «ခ» ပိုဒ္၌) ရႈပါေလ။

သဒၵါက်မ္းဂန္၊ မ်ိဳး ၃-တန္၊ ပုဂံ ေခါင္ထိပ္ေဗြ။ ။ ပါဠိ သဒၵါက်မ္းႀကီးမ်ားတြင္ မိမိသုတ္ႏွင့္ မိမိစီရင္ ေရးၪပထားခဲ့ေသာ က်မ္းႀကီး ၃-က်မ္းအနက္ပုဂံေခတ္ နရပတိစည္သူ
မင္းၾတားႀကီး လက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၅၁၆-ခုႏွစ္တြင္ အရွင္အဂၢ၀ံသဆရာေတာ္ စီစဥ္ေရးျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ သဒၵနီတိက်မ္းသည္ ေခါင္ထိပ္ဆံုးဟု သီဟိုဠ္က်မ္းတတ္အေက်ာ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားခ်ီးက်ဴး ျမြက္ၾကားေတာ္ မူခဲ့ၾကသည္ဟု ေရွးထံုး စကားစဥ္ ရွိ၏။
(၁) ဣႏၵိယျပည္မွ ရွင္ကစၥည္းမေထရ္ ေရးျပဳခဲ့ေသာ "ကစၥည္းသဒၵါက်မ္း" ယခုျမန္မာျပည္ ရဟန္း သာမေဏတို႕ မူလသင္ရိုး လက္စြဲသဒၵါက်မ္းပင္ျဖစ္၏၊
(၂) သီဟိုဠ္ကြၽန္းမွ အရွင္ေမာဂၢလန္ေထရ္ ေရးျပဳေသာ"ေမာဂၢလာန ဗ်ာကရဏက်မ္း"၊
(၃) ျမန္မာျပည္ ပုဂံမွ အရွင္အဂၢ၀ံသဆရာေတာ္ ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ"သဒၵနီတိက်မ္းႀကီး"
၎င္းက်မ္းစာသက္မွာ ဤသုေတသနသရုပ္ျပ အဘိဓာန္က်မ္းကိုစတင္ရိုက္ႏွိပ္ေသာ ၁၃၁၆-ခုႏွစ္၌ အႏွစ္ (၈၀၀) တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ေလၿပီ။

သဒၵါလကၤာရ မ်ိဳး ၁၀-ပါး။ ။
၎င္းသရုပ္ကို(ဂုဏ္ ၁၀-ပါး)မွာၾကည့္ပါ။

သဒၥမၼတရား၊ မ်ိဳး ၃-ပါး၊ ထင္ရွား မိန္႕ေတာ္မူ။ ။ သူေတာ္ေကာင္း တရား ၃-ပါးဟု ဆိုလိုသည္၊ ၎င္းကိုပင္ အခ်ိဳ႕ေနရာ၌ သာသနာ ၃-ပါးဟုေရးသားၾကသည္လည္း ရွိ၏၊ သို႕ေသာ္ အမွန္ကား ေနာက္ ၂-ပါးကိုသာသနာဟု မယူဆထိုက္ေခ်၊ ပရိယတၱိသာလွ်င္ အဆံုးအမ စကားေတာ္ အစစ္ သာသနာျဖစ္ေခ်သည္။
(၁) ပရိယတၱိ သဒၶမၼ- ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမ စကားေတာ္မ်ား၊
(၂) ပဋိပတၱိိ သဒၶမၼ- ဆံုးမခ်က္အတိုင္းလိုက္နာ က်င့္ႀကံမႈမ်ား၊
(၃) ပဋိေ၀ဓ သဒၶမၼ- လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈမ်ားအတြက္ရရွိေသာ လုပ္ခအက်ိဳး မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္မ်ိဳး။

သဒၶါအျပား၊ မ်ိဳး ၂-ပါး၊ ခြဲျခား စိတ္ျဖာသိ။ ။ မိမိတို႕ဘာသာç ၀ါဒဆိုင္ရာသက္၀င္ယံုၾကည္မႈမ်ိဳး ၂-ပါး။
(၁) သဒၶါတု- ေက်ာက္ခဲကို ဓာတ္ေတာ္စစ္ဟု ယံုၾကည္ေနျခင္း၊ ဘုရား, တရား, သံဃာ အစစ္ မဟုတ္သည္တို႕ကို အစစ္မွတ္ထင္ကာ လြန္စြာ ယံုၾကည္ေနျခင္းမ်ိဳး၊ မိစၦာဓိေမာကၡေခၚ သဒၶါအတုျဖစ္၏၊
(၂) သဒၶါစစ္- ရတနာသံုးတန္ ကံ, ကံ၏အက်ိဳးကိုယံုၾကည္ျခင္း။

သဒၶါမ်ိဳး ၄-ပါး၊ တနည္း။ ။ မဇၩိမပဏၰာသ ။ပါ။ ၂၉၈ ။႒။ ၂၂၅။ယံုၾကည္ေလးစားမႈ အျပားေလးပါး။
(၁) ပသာဒ သဒၶါ- ၾကည္ၫိုသင့္,ထိုက္,အပ္,ေသာ ဂုဏ္ကိုျမင္ရ ၾကားရလွ်င္ ၾကည္ၫိုတတ္ေသာသဒၶါမ်ိဳး၊
သို႕ေသာ္ဥာဏ၀ိပၸယုတ္ သဒၶါမ်ိဳးျဖစ္၍ မခိုက္ၿမဲတတ္ေခ်၊
(၂) ႀသကပၸနသဒၶါ- ဗုဒၶ၏ အရဟံစေသာ ဂုဏ္ေတာ္၊ ဓမၼ၏သြာကၡာေတာ စေသာဂုဏ္ေတာ္၊
သံဃာ၏ သုပၸဋိပၸႏၷ စေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို သိျမင္ၾကား၍ ၾကည္ၫိုေသာ သဒၶါမ်ိဳး၊
၎င္းကား ဥာဏသမၸယုတ္သဒၶါမ်ိဳးျဖစ္၍ ယခုဘ၀အတြက္တာ ခိုင္ၿမဲလ်က္ ေသလွ်င္ ေပ်ာက္သည္၊
(၃) အာဂမ သဒၶါ- ဗုဒၶေလာင္းလ်ာတို႕၏ နိယတဗ်ာဒိတ္ကိုရၿပီးရာ ဒါန သီလမႈ၌ အစဥ္ပါလာေသာ သဒၶါမ်ိဳး၊
(၄) အဓိဂမ သဒၶါ- နိဗၺာန္ကို မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ျမင္ၿပီးေသာ အရိယာတို႕၏ သဒၶါမ်ိဳး။

သေႏၲာသတရား ၁၂-ပါး။ ။ နိဒါန၀ဂၢသံယုတ္ ။ပါ။ ၃၉၉ ။႒။ ၁၅၀-၌အက်ယ္ရႈပါ။သႏၲဳ႒ီေခၚ ရရသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈ သေဘာတရား ဆယ့္ႏွစ္ပါးကို ေခၚသည္၊ ဤ၌ “ဆြမ္း, သကၤန္း, ေက်ာင္း, ေဆး”ေလးပါးကို တည္၊
ေအာက္ပါ သေႏၲာသ ၃-ပါးႏွင့္ ေျမႇာက္ေသာ္ ၁၂-ပါးျဖစ္၏။
(၁) ယထာလာဘ သေႏၲာသ- ေကာင္းဆိုးႏွစ္ပါး မခြဲျခားဘဲ ရလာသမွ်ျဖင့္သာ ေရာင့္ရဲ၍ေနမႈ၊
(၂) ယထာဗလ သေႏၲာသ- ေကာင္းဆိုးထူပါး ခြဲျခားေ၀ဘန္လ်က္ မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ရံုမွ်သာ လဲလွယ္ဖလွယ္၍ သံုးေဆာင္ျခင္း၊
(၃) ယထာသာရုပၸ သေႏၲာသ- ေကာင္းမြန္အဖိုးတန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သူတပါးအား ေပးလႉလ်က္ မိမိမူကား သူတပါး
မႀကိဳက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ရွာေဖြသံုးေဆာင္ျခင္း။

သန္႕ရွင္းေရးတရား ၃-ပါး။ ။ ၎င္း သရုပ္ကို (ေသာေဓယ်တရား ၃-ပါး)၌ ဆိုအံ့။

သပၸါယအျပား မ်ိဳး ၄-ပါး။ ။ ရဟန္း, ရွင္, လူတို႕ မိမိႏွင့္ မွ်တခ်မ္းသာမႈသေဘာတရား ေလးပါး။
(၁)ေဘာဇန သပၸါယ- စားေသာက္မႈ၌သင့္ေလ်ာ္ ေလ်ာက္ပတ္ျခင္း၊
(၂) အာ၀ါသ သပၸါယ- ေနထိုင္ရာ အိုး အိမ္ ေက်ာင္းတို႕ ေလ်ာက္ပတ္မႈ၊
(၃) ပုဂၢလ သပၸါယ-ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ၌ ညီၫြတ္သင့္တင့္ေရး၊
(၄) ဥတု သပၸါယ- က်န္းမာေရး၌ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈ။

သပၸါယအျပား ၇-ပါး၊ တနည္း။ ။ ဥပရိပဏၰာသ ။႒။ ၁၁၅။
အာ၀ါေသာ, ေဂါစေရာ ဘႆံ၊ ပုဂၢေလာ, အထ ေဘာဇနံ။
ဥတု ဣရိယပေထာ ေစ၀၊ သပၸါေယာ ေသ၀ိတေဗၺာ တိ။

သပိတ္အျပား၊ မ်ိဳး ၂-ပါး၊ ဘုရားခြင့္ျပဳခ်က္။ ။
(၁) မတၱိကာ ပတၱ- ေျမသပိတ္္မ်ိဳး၊
(၂) အယ ပတၱ- သံသပိတ္မ်ိဳး၊
ရဟန္းေတာ္မ်ား အတြက္ ထိုသပိတ္ ၂-မ်ိဳးသာ အပ္၏။

သပိတ္မ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ ရဟန္း သာမေဏတို႕ သံုးေဆာင္ရန္ ဘုရားခြင့္ျပဳေတာ္မူေသာ သပိတ္ သံုးမ်ိဳး၊ အက်ယ္ကို ၀ိနည္း ပတၱ၀ဂ္၌ ရႈပါ။
(၁) ဥကၠ႒သပိတ္- မေျပာ့မမာ အေလာေတာ္ ခ်က္ၿပီး ထမင္းသံုးျပည့္တခြက္ ၀င္ေသာ သပိတ္၊
(၂) မဇၩိမသပိတ္- ၎င္းထမင္းမ်ိဳး သံုးခြက္ႏွင့္တစလယ္၀င္ေသာ သပိတ္၊
(၃) ၾသမကသပိတ္- ၎င္းထမင္းမ်ိဳး သံုးခြက္ႏွင့္တလမယ္ ၀င္ေသာ သပိတ္။

သပိတ္ ၉-လံုး။ ။ ပါရာဇိက ။ပါ။၃၅၃။႒။ဒု-အုပ္။၂၈၁။အထက္ပါသံုးမ်ိဳးကို ကိုးမ်ိဳးျပားပံု။
«က» ။
(၁) ဥကၠ႒သပိတ္-အထက္ႏွင့္ တူ၏၊
(၂) ဥကၠ႒ဳကၠ႒သပိတ္-ဥကၠ႒ သပိတ္ထက္ႀကီးသည္၊ (၎င္းသည္ အဓိ႒ာန္၀ိကပၸနာ မအပ္။)
(၃) ဥကၠ႒ ၾသမက သပိတ္- ဥကၠ႒သပိတ္ေအာက္ငယ္၍ မဇၩိမသပိတ္ထက္ ႀကီးသည္။
«ခ»။
(၄) မဇၩိမသပိတ္- အထက္ႏွင့္တူ၏၊
(၅) မဇၩိမုကၠ႒ သပိတ္-မဇၩိမ သပိတ္ထက္ႀကီး၍ ဥကၠ႒ သပိတ္ေအာက္ ငယ္သည္၊
(၆) မဇၩိေမာမက သပိတ္-မဇၩိမသပိတ္ေအာက္ ငယ္၍ ၾသမက သပိတ္ထက္ ႀကီးသည္။
«ဂ»။
(၇) ၾသမကသပိတ္-အထက္ႏွင့္ တူ၏၊
(၈) ၾသမက ဥကၠ႒သပိတ္- ၾသမကသပိတ္ထက္ႀကီး၍ မဇၩိမ သပိတ္ေအာက္ငယ္သည္၊
(၉) ၾသကေကာမက သပိတ္- ၾသမက သပိတ္ေအာက္ငယ္သည္၊ (၎င္းသည္ အဓိ႒ာန္ ၀ိကပၸနာ မအပ္။)
အက်ယ္ အဆံုးအျဖတ္ကို ၀ိနည္းေတာ္ ပတၱ၀ဂ္မွာရႈေလ။

သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၏ အဂၤါ ၈-ပါး။ ။ ရဟန္ေတာ္မ်ားက ဒါယကာမ်ားအား သပိတ္
ေမွာက္ရျခင္း အဂၤါ၈-ပါးဟူ၏။ ၀ိနည္းေတာ္မွ။
(၁) ဘိကၡဴနံ အလာဘာယ ပရိသကၠန- ရဟန္းတို႕အား လာဘ္တိတ္ေအာင္ လာဘ္မရေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(၂) အနတၱာယ ပရိသကၠန- အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္း၊
(၃) အ၀ါသာယ ပရိသကၠန- ေနၿမဲေက်ာင္းကန္၌ မေနႏိုင္ေအာင္ျပဳျခင္း၊
(၄) အေကၠာသန-ဆဲေရးျခင္း၊
(၅) ေဘဒန-ရဟန္းခ်င္းဂိုဏ္းကြဲေအာင္ျပဳျခင္း၊
(၆) ဗုဒၶအ၀ဏၰ ဘာသန- ဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ကိုေျပာဆိုျခင္း၊
(၇) ဓမၼ အ၀ဏၰ ဘာသန- တရား၏ ဂုဏ္မဲ့ကို ေျပာဆိုျခင္း၊
(၈) သံဃ အ၀ဏၰ ဘာသန-သံဃာ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ကို ေျပာဆိုကဲ့ရဲ႕ျခင္း။
မွတ္ခ်က္။ ။ ပတၳနိကၠဳဇၨန ကံေဆာင္ျခင္း အဂၤါ ၈-ပါးျဖစ္သည္။

သပၸဳရိသ ဂုဏ္အဂၤါ ၇-ပါး။ ။ မဂ္ဖိုိလ္ရေၾကာင္း တရားလမ္းေကာင္းၫႊန္ျပ ေဟာၾကား
သူတို႕၏ ဂုဏ္အဂၤါ ၇-ပါး။
(၁) ပိယ ဂုဏ္-သတၱ၀ါမွန္သမွ် ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလွျခင္း၊
(၂) ဂုရုဂုဏ္- ကမၻာသားအားလံုးတို႕ေလးစားႏိုင္ေသာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ရရွိျခင္း၊
(၃) ဘာ၀နီယ ဂုဏ္- ေ၀ဘန္သံုးသပ္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ရွိရျခင္း၊
(၄) ၀တၱဂုဏ္- ေမးသမွ် ေခ်ပေျဖဆိုႏိုင္မႈ ရွိရျခင္း၊
(၅) ၀စနကၡမ ဂုဏ္- ေမးစမ္းေျပာဆိုသမွ် သည္းခံႏိုင္ရျခင္း၊
(၆) ဂမၻီရ ဂုဏ္- နက္နဲခက္ခဲေသာ တရားျမတ္ကို ေဟာၾကားထုတ္ေဖၚျပႏိုင္မႈ ရွိရျခင္း၊
(၇) ေနာစာဌာန ဂုဏ္- မေလ်ာ္ရာဌာန၌ မေဟာျပမတိုက္တြန္းမႈရရွိျခင္း။

သပၸဳရိယ ဒါနမ်ိဳး ၅-ပါး။ ။ ပဥၥဂၤုတၱရ။ပါ။ ၁၅၂။႒။၅၃-၌ အက်ယ္ရႈပါ။
၎င္း သရုပ္(အသပၸဳရိသ ဒါနမ်ိဳး ၅-ပါး)ႏွင့္ ဗ်တိရိက္ ယူပါေလ။

သဗၺၫုတဥာဏ္၏ အစြမ္း ၃-ပါး။ ။ သဗၺၫုတဥာဏ္ေတာ္၏ အားအစြမ္း၃-ပါး။
(၁) ေဉယ်ဓံတရား ငါးပါးတို႕ကို သေဘာအားေလ်ာ္စြာ သိစြမ္းႏိုင္ျခင္း၊
(၂) သို႕ သိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုေဉယ်ဓံတရားတို႕၏ေဟာအပ္ေသာ အျပားကိူ သိစြမ္းႏိုင္ျခင္း၊
(၃) ေ၀ေနယ်ပုဂၢိဳလ္တို႕၏ အာသယ အဓိမုတၱိ အစရွိသည္ကို ထင္ရွားေအာင္ ျပစြမ္းႏိုင္ျခင္း။

သဗၺစိတၱ သာဓာရဏ ေစတသိက္ ၇-ပါး။ ။ စိတ္ ၈၉-ပါးလံုးႏွင့္ ယွဥ္ေသာေစတသိက္မ်ားဟူ၏
(၁) ဖႆ- အာရံု၏အရသာကို ခံစားျခင္းလကၡဏာ၊
(၂) ေ၀ဒနာ- အာရံု၏ အရသာကို ခံစားျခင္းလကၡဏာ၊
(၃) သညာ- အာရံုကိုမွတ္၍ သိျခင္း လကၡဏာ၊
(၄) ေစတနာ- ေစ့ေဆာ္ႏႈိးေဆာ္ျခင္းလကၡဏာ၊
(၅) ဧကဂၢတာ- မိမိအာရံုမွ တပါးသို႕ မေရြ႕ရွားျခင္း, သမၸယုတ္တရားတို႕ကို မပ်ံ႕လြင့္ျခင္းလကၡဏာ ႏွစ္ပါး၊
(၆) ဇိ၀ိတိေႁႏၵ- မိမိႏွင့္အတူျဖစ္ဖက္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႕ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လကၡဏာ၊
(၇) မနသိကာရ- ယွဥ္ဖက္တရားစုကို အာရံုသို႕ ေျပးေစျခင္း စုိင္းႏွင္ျခင္းလကၡဏာရွိ၏။

သဘင္ပြဲမ်ား၊ ၾကဴးေပ်ာ္သြား၊ ၆-ပါး အျပစ္ရ။ ။ ၎င္း သရုပ္ကို (ပြဲလမ္းသဘင္၊ ေပ်ာ္ၾကဴးလွ်င္၊ ၆-အင္ အျပစ္ရ) ဟူေသာ သုေတသန၌ဆိုခဲ့ၿပီ။

Read More...အျပည့္အစံုသို႔....

သ---သဂၤဟတရား မွ သစ္ပင္မ်ိဳး ၄-ပါး

သဂၤဟတရား မ်ိဳး ၄-ပါး။ ။ ဣတိ၀ုတ္ ။ပါ။ ၂၀၉ ။႒။ ၈၉။ မင္းေကာင္း, မင္းျမတ္တို႔ က်င့္ရာေသာတရားေလးပါး။
(၁) သႆ ေမဓ- တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံေပၚ၌ က်ေရာက္ျဖစ္ထြန္းသမွ်ေသာစီးပြားခ်မ္းသာတို႔မွ မွဴးမတ္ျပည္သူတို႔ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္စည္းေ၀းၾကၿပီးလွ်င္ မည့္၍မည္မွ် ေကာက္ခံ ေတာင္းယူရမည္ ဟူေသာျပ႒ာန္းခ်က္ဥပေဒအတိုင္း အပိုအမိုမရွိ မနာၾကည္းမထိခိုက္ရေအာင္ ေကာက္ခံခြဲယူေသာ လယ္ခြန္ေတာ္ႏွင့္ အျခားအခြန္ေတာ္မ်ား။
(၂) ပုရိသ ေမဓ- မင္း, မွဴးမတ္, ရဲမက္, လက္နက္ကိုင္ စစ္သား တရားသူႀကီး စသည့္ႏိုင္ငံကို ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေသာ သူတို႔ကိုႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ အထိုက္အေလ်ာက္ ေကာက္ခံ၍ ရေသာ အခြန္ေတာ္ေငြကို စားသံုး ေလာက္ေအာင္ လခရိကၡာ စားနပ္ေတာ္မ်ားေပးကမ္း ခ်ီးျမႇင့္ရျခင္း။
(၃) သမၼာ ပါသ- ကုန္သည္ လယ္လုပ္တို႔ကို အပိတ္အပင္ အတားအဆီးအခ်ဳတ္အခ်ယ္ မရွိ ဖြင့္ေပးရျခင္း, ေစာင္မ သင့္သမွ် ေစာင္မ ၾကည့္ရႈျခင္း, ထို႔ထက္အလြန္လည္း ႀကီးက်ယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ေစရန္ ကူးသန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အတိုးအပြားမရွိ အရင္းအႏွီးအမေတာ္ေငြကို ေပးကမ္းမ,စ ရျခင္း။
(၄) ၀ါစာေပယ်- ၿပံဳးရႊင္ျခင္းလွ်င္ ေရွ႔သြားရွိေသာ ခ်စ္စဖြယ္ခ်ိဳျမေသာစကားတို႔ကို သာယာေျခငံစြာ ေျပာဆိုရျခင္း။

သဂၤဟတရား ၄-ပါး၊ တနည္း။ ။ သုတ္ပါေထယ် ။ပါ။ ၁၂၅ ။႒။ ၁၁၀။မင္းမွတပါးေသာလူတို႔ အေဆြ ခင္ပြန္း အေပါင္းအေဖာ္ ရေၾကာင္းတရား၄-ပါး။
(၁) ဒါန- ေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲျခင္း၊
(၂) ေပယ် ၀ဇၨ- ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကားကို ဆိုျခင္း၊
(၃) အတၳ စရိယ- သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကိုက်င့္ျခင္း၊
(၄) သမာနတၳ တာ- ကိုယ္ႏွင့္ တတန္းစားတည္း ထား၍ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသြားမႈ။

သဂၤါယနာ ၆-တန္။ ။ ဘုရားသခင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ပိဋကေတာ္ဓမၼတို႔ကို မေပ်ာက္ပ်က္ မတိမ္ေကာ သြားေစရန္ စုေပါင္း၍ မူမွန္ကိုရြတ္ဆိုေမးျမန္း ေဆြးေႏြးေျဖၾကား ေရးမွတ္အတည္ျပဳျခင္းမ်ိဳး။
(၁) ပဌမ သဂၤါယနာ- သုဘရဟန္းႀကီး၏ ဗုဒၶ အ၀ဏၰ စကားကိုေၾကာင္းျပဳ၍ ဘုရားသခင္ ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံၿပီးသည္ေနာက္ ဓာတုဘာဇန ေန႔၌ စည္းေ၀းေရာက္လာေတာ္မူၾကကုန္ေသာ (၇၀၀၀၀၀) ခုႏွစ္သိန္းမွ်ေသာ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔၏ ဦးစီးနာယက သံဃာ့ေထရ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္သည္ ခီဏာသ၀ ဆဠာဘိည ရဟႏၲာငါးရာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ အၿခံအရံသံဃာေတာ္ ၇၀၀၀၀၀-ႏွင့္ ဘိုးေတာ္အဥၨနၿဖိဳၾကြင္း သကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခုႏွစ္သာသနာသကၠရာဇ္ ၁-ခုႏွစ္၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္ေန႔မွစတင္၍ တေပါင္းလျပည့္ေန႔အထိ ၇-လတိုင္ေအာင္ သုဘေခၚ ေတာထြက္ရဟန္းႀကီးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္ ေ၀ဘာရေတာင္ယံ သတၱပါဏိဂူလိုဏ္၌ ႏႈတ္ရြတ္ခါ ဘုရင္ အဇာတသတ္မင္းႏွင့္ ပဌမသဂၤါယနာ ထင္ေတာ္မူၾကေလသည္။
(၂) ဒုတိယ သဂၤါယနာ- ဘုရင္အဇာတသတ္မင္း ၿဖိဳၾကြင္း သကၠရာဇ္အႏွစ္တရာေရာက္ သာသနာသကၠရာဇ္ (၁၀၀)တရာခုေျမာက္ေသာ္ ၀ဇၨီတိုင္းသား အလဇၨီရဟန္းမ်ား၏ အဓမၼ၀တၳဳဆယ္ပါး မတရားေပၚေပါက္ျပန္၍ (၉၀၀၀၀)ကိုေသာင္းကုန္ေသာ သံဃာ့အစည္းအေ၀းႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဘုရင္ ကာလာေသာကမင္းျမတ္ႏွင့္တကြ အရွင္မဟာယသေထရ္ အမွဴးျပဳ ပဋိသမၻိဒါပတၱ ရဟႏၲာ(၇၀၀)ခုႏွစ္ရာ ေရြးေတာ္မူလ်က္ အၿခံအရံ သံဃာေတာ္ ၁-သန္း၂-သိန္းႏွင့္ ေ၀သာလီျပည္၀ါလုကာရံု ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ႏႈတ္ရြက္ခါ ရွစ္လတိုင္တိုင္ ဒုတိယသဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူၾကသည္။
(၃) တတိယ သဂၤါယနာ- သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၃၅-ခုႏွစ္ ေရာက္ေသာအခါ ပါဋလိျပည္ႀကီး
ရွင္ဘုရင္ အေသာကမင္းျမတ္ လက္ထက္ ဗာဟိရက တိတၳိယတို႔သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳကုန္လ်က္ မိမိတို႔မူလအယူ မိစၦာ၀ါဒကိုသာ က်င့္ႀကံသံုးသပ္ ေနၾကျပန္ေသာေၾကာင့္ (၆၀၀၀၀) ေျခာက္ေသာင္းေသာ မဟာသံဃာ့ အစည္းေ၀းသဘင္ႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ အေသာကဘုရင္မင္းတရားႀကီး ကူညီခ်က္အရ အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱ တိႆမေထရ္နာယကျပဳ၍ ရဟႏၲာ(၁၀၀၀) တစ္ေထာင္ ေရြးခ်ယ္စီစစ္ၿပီးလွ်င္ အရံသံဃာ ၆-သန္းႏွင့္ ထိုႏွစ္ နယုန္လမွ စ၍ တပို႔တြဲလအထိ ကိုးလတိုင္တိုင္ ပါတလိပုတ္ျပည္ အေသာကာရံုေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ႏႈတ္ရြတ္ခါ တတိယ သဂၤါယနာတင္ေတာ္မူၾကသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ သီရိစတုရဂၤဗလ ျမန္မာပညာရွိ ဦးေဘ အလိုအားျဖင့္သာသနာေတာ္ ၂၃၄-ခုႏွစ္မွာ တတိယသဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူသည္ဟု ယူ၏၊ ပရိုဖက္ဆာ ဆရာလြန္းေခၚ မစၥတာ ေမာင္မႈိင္းအလကၤာေက်ာ္စြာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း အလိုအားျဖင့္ ၂၃၅-ဟု ယူ၏၊ ေရး၏၊ စီစစ္ၾကပါကုန္။
(၄) စတုတၳ သဂၤါယနာ- သာသနာေတာ္ သကၠရာဇ္ (၄၅၀)ေလးရာ့ငါးဆယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ လကၤာဒီပ သီဟဠ တည္းဟူေသာ သီဟိုဠ္ေခၚ သိဃုဠ္ ကြၽန္းႀကီးသခင္ ဘုရင္ ၀႗ဂါမဏိ မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ ပိဋကသံုးပံုကို အာဂံုေဆာင္ၾကကုန္ေသာ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔သည္ ေနာင္ အနာဂတ္ကာလ၌ သတၱ၀ါတို႔သည္ သတိပညာ ဆုတ္ယုတ္ကုန္လတံ့၊ ႏႈတ္တက္ အာဂံု မေဆာင္ရြက္ မက်က္မမွတ္ႏုိင္လတံ့တို႔ကို ျမင္ေတာ္မူၾက၍ သာသနာေတာ္၏ အသက္မေပ်ာက္မပ်က္တည္ရွိႏိုင္ ေစရန္ ႀကံစည္ေတြးဆကာ(၅၀၀)ငါးရာေသာ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔ ေပထက္မွာေရးလ်က္'ေပထကၡာရာ'ေခၚစတုတၳ သဂၤါယနာကို မဟာသံဃရာဇာႀကီးမွဴးလ်က္ သီဟိုဠ္ကြၽန္းမလယဇနပုဒ္ အာေလာကလိုဏ္ဂူ၌ တင္ေတာ္မူၾကျပန္သည္လည္းတႀကိမ္။
(၅) ပဥၥမသဂၤါယနာ- ေဂါဇာ သကၠရာဇ္ ၁၂၃၃-ခု၊ သာသနာေတာ္(၂၄၁၅)ခုႏွစ္ ေရာက္ျပန္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္ႀကီးကို စည္ထီး နန္းအိမ္ႏွင့္တကြ ပဌမလက္မြန္ တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ဘုရင္မင္းတံုးမင္းတရားႀကီးသည္ ဘုရားရွင္ဓမၼစက္ေပရြက္ႏွင့္ မေလ်ာ္ဟု ဆင္ျခင္ၿပီးကာ သာသနာငါးေထာင္(၅၀၀၀)ကုန္ေအာင္တည္ေစႏိုင္ျခင္းငွါ၊ ကိုးျဖာန၀ရတ္ ေက်ာက္ျမတ္အ၀င္ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ သလင္းေက်ာက္ရတနာ အျပင္၀ယ္အကၡရာေတာ္ ထင္ၿပီးလွ်င္ ေရႊမင္းေရႊစုတ္ႏွင့္ ေရးသားခတ္ႏွိပ္ေတာ္မူ၍ အုဌ္ျပသာဒ္မ်ားအတြင္း သြတ္သြင္းခါထားေတာ္မူၿပီးမွ တံဆိပ္ေတာ္ရ သုဓမၼာဆရာႀကီးရွစ္ပါးကို ေရွးဖ်ားေရွးဦး အမွဴးၪပကာ (၂၄၀၀)ႏွစ္ေထာင္ေလးရာ ကုန္ေသာ သီလ၀န္ဂုဏ၀န္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္
တို႔ႏွင့္ တကြ ပဥၥမသဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူခဲ့သည္လည္း တႀကိမ္အားျဖင့္ ေပါင္း၅-ႀကိမ္ျဖစ္သတည္း။
(၆) ဆ႒သဂၤါယနာ၊ သစၥာေလးဆူ ေအာင္လံထူလ်က္ ၿပိဳင္သူဖက္ကင္း တရားမင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရားသည္၄၅-ႏွစ္(၄၅-၀ါ)အတြင္း ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္တို႔ကို
ၾကြသြား နိဗၺာန္ စံ၀င္ေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ ၂၄၉၈-ႏွစ္ၾကာေသာအခါ
(၁) ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ နိကာယ္ငါးရပ္တို႔ကိုအထပ္ထပ္ အဆင့္ဆင့္ ေရးကူး၍ လာၾကရာ၌သတိ ခြၽတ္ယြင္းေရးမွားျခင္းဟုဆိုအပ္ေသာ ပမာဒေလခ(ပါဠိပ်က္)မ်ားကိုအထူးသန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစလိုေသာေၾကာင့္၎င္း၊
(၂) ထိုစင္ၾကယ္ေသာ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို စက္တင္ပံုႏွိပ္၍ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ျပန္႔ႏွံ႔ေစျခင္းအားျဖင့္ အဓြန္႔ရွည္စြာ တည္ေစလိုေသာေၾကာင့္၎င္း၊
(၃) လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံအားလံုးတို႔ကသာသနာေတာ္ကို စုေပါင္းအားေပး ခ်ီးေျမႇာက္လိုေသာေၾကာင့္၎င္း၊ ဤ ဆ႒သံဂါယနာပြဲသဘင္ႀကီးကို တင္ေတာ္မူၾကသည္ဟူ၍ ျမန္မာ, ယိုးဒယား,
ကေမၺာဇ, သီဟိုဠ္, ေလာ, ဟူသည့္ ေထရာ၀ါဒ ငါးႏိုင္ငံရွိ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူခ်က္အရ-
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရးကူးရပ္ သီရိမဂၤလာကမၻာဧ ေစတီေတာ္အနီး ဆ႒သံဂီတိမဟာပါသာဏ ဂုဟာေခၚ လိုဏ္ဂူေတာ္ႀကီးအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပစၥယာႏုဂၢဟျဖင့္သာသနာေတာ္၊ ၂၄၉၈၊ျမန္မာ- ၁၃၁၆-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္။ အဂၤလိပ္ ၁၉၅၄-ေမလ(၁၇)ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာ, သီဟိုဠ္, ယိုးဒယား, (ကေမၺာဇ)ကေမၺာဒီးယား, (ေလာ)လာအို, ငါးႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္တိုင္တိုင္ က်င္းပသည့္ဆ႒သံဂါယနာပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ စာေပက်မ္းဂန္တက္ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ (၂၄၇၃)ပါး။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတာ္ အရပ္ရပ္မွၾကြလာေတာ္မူၾကေသာ သံဃရာဇာစသည့္ ပိဋကက်မ္းဂန္တတ္အေက်ာ္ အေမာ္ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ (၁၄၄)ပါး၊ ေပါင္း သံဃာေတာ္(၂၆၁၇)ပါးတို႔သည္ အဘိဓဇမဟာ ရ႒ဂုရုဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ မႏၲေလးၿမိဳ႔ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား သံဃေထရ္ မဟာ၀ိနာယက အရာထား၍ ၁၃၁၈-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔တိုင္ ေအာင္ ၂-ႏွစ္ပတ္လံုးနိကာယ္ငါးရပ္ ပိဋကသံုးပံု ပါဠိေတာ္မ်ားကို သံဂါယနာတင္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗုဒၶသာသနာအဖြဲ႔ႀကီး၏သံဂါယနာ မွတ္တမ္းမွယူၿပသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ပါဠိေတာ္ သံဂါယနာတင္အၿပီး အ႒ကထာ, ဋီကာ, မ်ားကိုလည္း ၁၃၂၃-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း ၁၂-ရက္ေန႔အထိအဘိဓဇ မဟာရ႒ဂုရု ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးသူရိယ အမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္တို႔သည္ သံဂါယနာတင္ေတာ္မူၾကကုန္၏ဟု မွတ္ရာေသးသည္။
ဆ႒သံဂါယနာ - ဧခ်င္း
မင္းခ်င္းတို႔ေလ။ ။ သိရီၾသဘာ၊ ေထာမနာတည္း၊ ေကာဇာတြက္စစ္၊ သကၠရာဇ္ကား၊ ဆဧက္- ႀတိဧက္၊ ေခတ္ေကာင္းျဖစ္ခဲ့၊ ရွင္ခ်စ္ျမတ္စြာ၊ သာသနာမူ၊ ဓ၊ ဇာ၊ ၀၊ ရ၊ ကဆုန္လ၏၊ ပုဏၰာတိထီ၊ ေန႔စႏၵီ၀ယ္၊ နာရီဆယ့္ႏွစ္၊ မြန္းတည့္ျဖစ္၏၊ စြန္းလစ္ဗာရာသ္၊ မိနစ္မွတ္ေလာ၊ ေကာင္းျမတ္ခ်ိန္ခါ၊မဂၤလာ၀ယ္၊ ျမန္မာကရင္၊ ရွမ္း ကခ်င္ႏွင့္၊ ေပၚထင္တူၿပိဳင္၊ မြန္ရခိုင္တည့္၊ ေတာင္ပိုင္ထင္ရွား၊ ခ်င္း ကယားတို႔၊ ကိုယ္စားဥကၠဌ၊ သမၼတဟု၊ ဌာနရာထူး၊ ဦးဘဦးႏွင့္၊ ႀကီးမွဴးၪပလုပ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟု၊ သရုပ္တႏၲဳ၊ စန္းဣႏၵဳသို႔၊ ဦးႏုဘြဲ႔ခ်ီး၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတို႔၊ ဦးစီးနာယက၊ ပါ၀င္ၾကသား၊ ဗုဒၶသာသနာ၊ ဘြဲ႔သညာျဖင့္၊ ၾသဘာသံဟီး၊ အဖြဲ႔ႀကီးက၊ ခိုင္ၿဖီးေလး၀၊ ပစၥယျဖင့္၊ ဆ႒မဟာ၊ ဒါယကာဟု၊ သဒၶါစင္ျဖဴ၊ တာ၀န္ယူခဲ့၊ ဇမၺဳရန္ကုန္၊ ၿမိဳ႔ဒဂုန္တြင္၊ ၀သုန္ေမာဠိ၊ အံ့ဘြယ္ ရွိသား၊ သီရိမဂၤလာ၊ ကုန္းေတာ္သာ၀ယ္၊ ကမၻာဧတြင္၊ ေစတီယင္၏၊ ၀န္းက်င္အနီး၊ လိုဏ္ဂူႀကီး၌၊ ဘုန္းမီး ေနလ၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏၊ ေထရ၀ါဒ၊ ဂိုဏ္းစံုမွလွ်င္၊ ရ႒ဂုရု၊ ဘြဲ႔ေသတၱဳျဖင့္၊ ဂုဏ္ၪပေဆာင္စြမ္း၊ အေခါင္လႊမ္းသည့္၊ ေညာင္ရမ္းတဆူ၊ ဦးထိပ္မူလ်က္၊
၀ိဓူဇာနည္၊ မဟာထည္(ေထရ္)တို႔၊ ငါးျပည္ေထာင္စံု၊ ဓမၼာရံုျဖင့္၊ အာရံုေျဖာင့္ေျဖာင့္၊ ယြင္းမေႏွာင့္ပဲ၊ ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ၊ ျမတ္သံဃာလွ်င္၊ ေရႊဗ်ာဒိတ္>မက္၊ ဓမၼစက္ကို၊ ေငြထကၡရာ၊ စက္အလႊာ၌၊ ေကာင္းစြာပိုင္ပိုင္၊ ၂-ႏွစ္တိုင္ေအာင္၊ သံၪပိင္ညီမွ်၊ ရြတ္တင္ၾကသည္၊ ဆ႒သံဂါယနာတည့္ေလး၊ သူေတာ္ေကာင္းေဖၚေရြ ႔ ႔ ႔ ႔မင္းခ်င္းတို႔ေလ။
ေရႊကြန္းထိပ္တင္ေရးသည္။ (မႏၲေလး သာသနာ၀င္က်မ္း၊ မိုးေကာင္း သာသနာ၀င္မွ။)

သၿဂႋဳဟ္ျခင္းမ်ိဳး ၃-ပါး။ ။ လူ, ရွင္, ရဟန္းတို႔ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္ေသာအခါ သၿဂႋဳဟ္
ရျခင္းမ်ိဳး ၃-ပါး။
(၁) ဘူမိ စ်ာပန- ေျမၿမဳပ္ သၿဂႋဳဟ္ရျခင္း၊
(၂) အဂၢိ စ်ာပန- မီးဖုတ္သၿဂႋဳဟ္ရျခင္း၊
(၃) ဥဒက စ်ာပန-ေရေမွ်ာသၿဂႋဳဟ္ရျခင္း၊ (စ်ာပနသာျဖစ္၏ သၿဂႋဳဟ္မဟုတ္ေပ။)

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္အရပ္ ၆-ပါး။ ။ ၎င္းကို(ဧကမႏၲာ၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ၊ ၆-ျဖာ အရပ္မ်ိဳး)၌ရႈပါ။

သေဘၤာသူႀကီးအဂၤါ ၉-ပါး။ ။ ဤ၌ အဂၤါ ၉-ပါးဟု အတိအက် မယူသင့္၊ ေတြ႔လည္း မေတြ႔ဘူးေသးေပ၊ ထိုေၾကာင့္ ေရွးပညာရွင္တို႔ ဆံုးမသင္ၾကားခ်က္လာ အာစရိယ ၀ါဒျဖင့္သာ ေျဖၾကားလိုက္သည္။ေလရိပ္မိုဃ္းသက္၊ေရတက္၊ေရက် ေတြးဆ နက္တိမ္၊ ေကြ႕လိမ္ခုတ္ေမာင္း၊ ေရေၾကာင္းႏွံ႕စပ္၊ လမ္းျဖတ္လမ္းကူး၊ ကြၽန္းဦးေက်ာက္ေဆာင္၊ သဲေသာင္စည္းငူ၊ ပင္လယ္ဆူႏွင့္၊ ေရျဖဴ ေရနီ၊ တလီ ေရၫို၊ ထိုထို ေရစိမ္း၊ ခပ္သိမ္းေဖြနည္၊ သိနားလည္မွ၊ ထိုဤ ေလွေဖါင္၊ သေဘၤာေဆာင္၌၊ ေကာင္းေအာင္ ဥာဏ္ခ်ိန္၊ မာလိမ္ တသီး၊ ေလွသူႀကီးရာ၊ ခံထိုက္စြာသည္၊ မဟာေရတပ္ ပဲ့နင္းတည္း။

သစ္ႀကီး ၇-ပင္။ ။ ၀ိသုဒၶိမဂ္။ ပ-အုပ္၊ ၂၀၀-ႏွင္ စူဠနိေဒၵသ ။႒။ ၃၉-စသည္တို႔၌ ထင္ရွား၍ တကမၻာပတ္လံုး တည္ေနႏိုင္ေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားဟူ၏။
(၁) ပါဋလိ အသုရာနဥၥ- အသူရာျပည္၌ သခြတ္ပင္၊
(၂) သုဗဏၰာနဥၥ သိပၸလိ- ဂဠဳန္ျပည္၌ လက္ပံပင္၊
(၃) ဇမၺဴ ဣဓ မႏုႆာနံ- ေတာင္ကြၽန္း လူ႕ျပည္၌ ဇမၺဴ႕သေျပပင္၊
(၄) ေဒ၀ါနံ ပါရိဆတၱေကာ- တာ၀တႎသာ၌ ပင္လယ္ကသစ္ပင္၊
(၅) ကဒေမၺာ အပရေဂါယာေန- အေနာက္ကြၽန္း၌ ထိန္ပင္၊
(၆) ကပၸရုေကၡာစဥတၱေရ- ေျမာက္ကြၽန္း၌ ပေဒသာပင္၊
(၇) ပုဗၺ၀ိေဒေဟ သီရိေသာ- အေရွ႕ကြၽန္း၌ ကုကၠိဳပင္၊
ကပၸ႒ာယီ ဣေမမတာ- ဤသစ္ပင္ႀကီးတို႔ကား ကမၻာတည္သည္ ဟုသိ။

သစၥာအနက္ ၁၆-ခ်က္။ ။ သေမၼာဟ၀ိေနာဒနီ ။႒။ ၇၈။ သစၥာေလးပါးတြင္ တပါးတပါး၌ မိမိပင္ကိုယ္သေဘာအရ ထင္ရွားအနက္ႏွင့္ အျခားသစၥာသံုးပါးကို ေထာက္တား၍ ထင္ရွားေသာအနက္ဟု ၄-ခ်က္စီ ရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ "သစၥာအနက္ ၁၆-ခ်က္"ဟု ေ၀ါဟာရစကား ျဖစ္ပြား၍လာေလသည္။
(က) ဒုကၡ သစၥာ၏ အနက္ ၄-ခ်က္။
(၁)ပိဠနေဠာ- မိမိကိန္းရာ၊သတၱ၀ါ၀ယ္၊ သံုးျဖာဒုကၡ၊ ျဖစ္ေပၚၾကလ်က္၊ ဒုကၡျဖတ္ရိတ္၊ ေၾကာင္းနိမိတ္ျဖင့္၊ ႀကိတ္ႀကိတ္နင္းနင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း အနက္သေဘာလည္းတပါး၊
(၂) သခၤတေ႒ာ- သုမုဒယဟိတ္၊ ေၾကာင္းမဆိတ္သျဖင့္၊ကံ စိတ္ ဥတု၊ ဟာရစုတို႔၊ အမႈတည္ထြင္၊ ျပဳစီရင္ေသာ အနက္သေဘာလည္း တပါး၊
(၃) သႏၲာပေ႒ာ- မဂ္ျမတ္ေရစင္၊ ႏႈိင္းစာလွ်င္ေသာ္၊ ပူပင္ျပင္းျပ၊ ေလာင္ကြၽမ္းရျခင္း အနက္သေဘာလည္းတပါး၊
(၄) ၀ိပရိဏာပေ႒ာ- နိဗၺာန္နန္းသာ၊ စခန္းကြာေအာင္၊ဇရာ မရဏ၊ ႏွစ္ဌာနျဖင့္၊ ကာလအရွည္၊ မတည္ႏိုင္ဘဲ၊ ယိုင္လဲေဖာက္ျပန္ရျခင္း အနက္သေဘာလည္းတပါး။
(ခ) သမုဒယ သစၥာ၏၊ အနက္ ၄-ခ်က္။
(၁) အာယူ ဟနေ႒ာ-ေလာကီအာရံု၊ အဖံုဖံု၀ယ္၊ ခံုမင္ျပန္႕မႈ၊ ဒုကၡထုကို၊ လုရက္ႀကိဳးစားေပါင္း စုျခင္းအနက္ သေဘာလည္း တပါး၊
(၂) နိဒါန္နေ႒ာ- ဒုကၡခ်င္းစပ္၊ မကင္းလပ္ေအာင္၊ ႏွင္းအပ္သည့္အေန ျဖစ္ေစျခင္းအနက္သ ေဘာလည္းတပါး၊
(၃) သံေယာဂေ႒ာ- ၀ဋ္ဒုကၡမွ၊ မလြတ္ရေအာင္၊ဖြဲ႔ေႏွာင္ေျမႇးရွက္ျခင္း အနက္သေဘာလည္း တပါး၊
(၄)ပလိေဗာဓေ႒ာ- ၀ဋ္မွထြက္သြား၊ မဂ္ရထားကို၊ ဖ်က္ထားကန္႔ကြက္၊ ေႏွာင့္ရွက္ျခင္း အနက္သေဘာလည္း တပါး။
(ဂ) နိေရာဓသစၥာ၏ အနက္ ၄-ခ်က္။
(၁) နိႆရဏေ႒ာ- ဒုကၡဖန္ခါ၊သံသရာမွ၊ ခႏၶာဓာတ္သိမ္း၊ လြတ္ၿငိမ္းထြက္ေျမာက္ျခင္း အနက္သေဘာလည္း တပါး၊
(၂) ၀ိေ၀ကေ႒ာ- တဏွာအေပါင္း၊ တြယ္တာေၾကာင္းမွ၊ ေကာင္းေကာင္းလြတ္ကင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း အနက္သေဘာလည္းတပါး၊
(၃) အသခၤတေ႒ာ- ကံ စိတ္ ဥ ဟာ၊ ေၾကာင္းမ်ားစြာတို႔၊ ဘဟာတခု၊ မၪပမျပင္၊ မစီရင္လ်င္း၊ အေၾကာင္းကင္းေသာ
အနက္သေဘာလည္း တပါး၊
(၄)အမတေ႒ာ နကိုယ္အေန၊အိုေသမရွိ၊ ပကတိခိုင္ၿမဲေသာ အနက္သေဘာလည္း တပါး။
(ဃ) မဂၢသစၥာ၏ အနက္ ၄-ခ်က္။
(၁) နိယ်ာနေ႒ာ- သံသရာဒုကၡ၊ ရႈပ္သမွ်မွ၊ မုခ်ထြက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အနက္သေဘာလည္း တပါး၊
(၂) ေဟတြေ႒ာ-နိဗၺာနဓာတ္၊ အၿမိဳက္ရပ္သို႔၊ ဆိုက္ကပ္ရန္အေၾကာင္း အနက္သေဘာလည္း တပါး၊
(၃) ဒႆနေ႒ာ- သစၥာေလးတန္၊ ၿမိဳက္နိဗၺာန္ကို၊ အမွန္ထင္လင္း၊ ျမင္ႏိုင္ျခင္း အနက္သေဘာလည္း တပါး၊
(၄) အဓိပေတယ်ေ႒ာ-ေလးတန္းသစၥာ၊ ျမင္ဘို႔ရာႏွင့္၊ ကိေလသာမီး၊ အပူႀကီးကို၊ အၿပီးၿငိမ္းမႈ၊ ကိစၥစု၀ယ္၊ ခ်ယ္လွယ္လႊမ္းမိုး၊ အုပ္စိုးႏိုင္ျခင္း အနက္သေဘာ လည္းတပါး။

သစၥာတရား ၂-မ်ိဳး။ ။ သုတ္သီလကၡန္ ။႒။ ၃၁၆။ အမွန္မူဟု ယူဆရမည့္တရား ၂-ပါး။
(၁) သမုတိသစၥာ- ေလာက ေ၀ါဟာရအားျဖင့္ ေခၚေ၀ၚပညတ္ၾကေသာ အမိ, အဖ, ေယာက်္ား, မိန္းမ, လူ, နတ္ စသည္၊
(၂) ပရမတၳသစၥာ- မေဖာက္မျပန္ မွန္ကန္ေသာ ပရမတၳသေဘာတရား ဟူသမွ်။

သစၥာတရား မ်ိဳး ၄-ပါး။ ။ သစၥယမိုက္၊ ပ-အုပ္ ။ပါ။ ၂၀၅ ။႒။ ၃၁၀-၌အက်ယ္ရႈ။ အမွန္သိအပ္ေသာ တရား ၄-ပါး။ (၁) ဒုကၡသစၥာ- တဏွာေလာဘေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေတဘုမၼက ၀ဋ္ဆင္းရဲစု အက်ိဳးတရားမ်ား၊
(၂) သမုဒယ သစၥာ- ေတဘုမၼက၀ဋ္ဒုကၡတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တဏွာေလာဘ၊
(၃) နိေရာဓသစၥာ- ဆင္းရဲအေပါင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကင္းျပတ္ရာ မဂၢသစၥာ၏ အက်ိဳးျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္၊
(၄) မဂၢသစၥာ- နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေၾကာင္း တရားလမ္းေကာင္းျဖစ္ေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါး။

သစ္ပင္မ်ိဳး ၄-ပါးႏွင့္ ပရိသတ္ ၄-ပါး။ ။ သစ္ပင္မ်ိဳး ၄-ပါးႏွင့္ ပရိသတ္၄-ပါးကို ဥပမာထား၍ ျပျခင္း။
(၁) ေဖဂၢဳ သာရ ပရိ၀ါေရာ- မိမိကိုယ္တိုင္အႏွစ္မရွိေသာ ေတာစိုး သစ္ပင္ႀကီးသည္ အႏွစ္ရွိေသာ သစ္ပင္အေပါင္းတို႕၏ အလယ္၌ တင့္တယ္ ေနရသလို၊ သီလမရွိေသာပုဂၢိဳလ္အား သီလအက်င့္ရွိေသာ ပရိသတ္က ၀န္းရံေနသကဲ့သို႔ သိ၊
(၂) သာေရာ ေဖဂၢဳ ပရိ၀ါေရာ- အႏွစ္မရွိေသာ လက္ပံပင္ စသည္တို႔ျဖင့္ ၀န္းရံခေနေသာ အႏွစ္ရွိသည့္ ကြၽန္းပင္ႀကီးမ်ိဳးလို၊
(၃) ေဖဂၢဳ ေဖဂၢဳ ပရိ၀ါေရာ- အႏွစ္မဲ့ေသာ လက္ပံပင္ စသည္တို႔ ၀န္းရံခေနေသာ အႏွစ္မရွိသည့္ ပေညာင္ပင္ႀကီးမ်ိဳးလို၊
(၄) သာေရာ သာရ ပရိ၀ါေရာ- ပ်ဥ္းကတိုးပင္ အေပါင္းတို႔ ၀န္းရံေပါက္ေနေသာ ကြၽန္းပင္ႀကီးမ်ိဳးလို သီလအက်င့္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အက်င့္သီလရွိေသာ ပရိသတ္က ၀န္းရံခေနသကဲ့သို႔ သိ။

Read More...အျပည့္အစံုသို႔....